CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU´

Kmenový obor:

3646M Geodézie a kartografie

Kód a název:

36-46-M/002 Geodézie - geodézie

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška

 

 

1. Charakteristika studijního oboru

Studijní obor Geodézie - geodézie je specifickým oborem odvětví stavebnictví, připravujícím střední technicko-hospodářské pracovníky v oblasti geodézie, kartografie, katastru nemovitostí, speciální geodézie pro investiční výstavbu a hornictví.

Žáci jsou připravováni pro celou šíři uvedených činností, pro snazší zapracování se příprava odlišuje rozsahem učiva odborných předmětů ve 3. a 4. ročníku.

2. Charakteristika obsahu vzdělání

 Střední odborná škola poskytuje vzdělání všeobecné a odborné. Poznatky, které tvoří obsah všeobecně vzdělávací složky, poskytují žákům vyučovací předměty společenskovědní, matematicko-přírodovědné a tělesná výchova na úrovni požadovaného úplného středního vzdělání.

Učivo českého jazyka vytváří základ pro rozvoj kultivovaného, stylisticky i gramaticky správného projevu, literární tématika seznamuje žáky se společenskou a uměleckou funkcí literatury, s jejími vývojovými etapami, motivuje žáky k intelektuálnímu rozvoji vlastní osobnosti, přispívá k trvalému vztahu k estetickým hodnotám.

Cílem výuky cizímu jazyku je vytvářet základní komunikativní dovednosti, motivovat k práci s cizojazyčnou odbornou literaturou, přibližovat poznatky o zemích, mluvících vyučovaným jazykem.

Vyučovací předmět občanská nauka uvádí žáky do základní problematiky psychologie, sociologie, politologie, filozofie, etiky a náboženství.

Úkolem dějepisu je podat ucelený obraz vývoje národních dějin v souvislosti s dějinami světovými. Přibližuje vzájemné vztahy mezi konkrétními historickými fakty a zákonitostmi, které historický vývoj charakterizují.

Učivo matematicko-přírodovědných předmětů poskytuje žákům soubor matematických a přírodovědných vědomostí a dovedností na středoškolské úrovni a současně rozvíjí schopnost žáků získané poznatky rozšiřovat a aplikovat v rámci odborné složky vzdělání.

Tělesná výchova rozvíjí motoriku žáka, všeobecné pohybové schopnosti a specifické pohybové dovednosti. Přispívá tím i k upevňování volních vlastností, fyzické zdatnosti a zdraví.

Odbornou složku učiva tvoří nejprve průpravné vyučovací předměty fyzika, deskriptivní geometrie, výpočetní technika a kartografické rýsování, které usnadňují pochopení a aplikaci učiva v dalších odborných předmětech. Učivo odborných předmětů geodézie, geodetické výpočty, mapování, kartografie, ekonomika i praxe zajišťuje naplňování odborné části profilu absolventa oboru geodézie.

Ve 3. a 4. ročníku se uplatňují v různých hodinových dotacích i rozsahu učiva profilující odborné předměty obou zaměření oboru. Náplň předmětu praxe je orientována na získávání znalostí a praktických dovedností pro budoucí uplatnění.

V rámci doporučených volitelných předmětů ve 4. ročníku může škola nabídnout svým žákům prohloubení odbornosti v oboru, rozšíření vědomostí pro uplatnění ve stavební praxi, anebo přípravu na pokračování ve studiu na vysoké škole.

Doporučené nepovinné předměty rozvíjejí intelektuální a sportovní schopnosti žáků, mohou se zčásti prolínat s volitelnými předměty.

3. Metody a formy výchovně vzdělávací práce

Metody a formy výchovně vzdělávací práce, které zprostředkují obsah učiva, volí vyučující v souladu s výchovně vzdělávacími cíli jednotlivých vyučovacích předmětů a studijního oboru. Při jejich výběru bere ohled na charakter předmětu, situaci v pedagogickém procesu a možnosti školy.

Metody výchovně vzdělávací práce zahrnují činnosti učitele a činnosti žáka. Formy výchovně vzdělávací práce tvoří s metodami jednotný celek. Při volbě metod je třeba omezovat metody popisné a dávat přednost problémovým, příp. i částečně výzkumným metodám, které umožňují soustavně rozvíjet pracovní aktivitu žáků. Při samostatném řešení přiměřených problémů se tak vytvářejí předpoklady pro osvojování takových metod myšlení a práce, které odpovídají budoucímu uplatnění absolventů ve společenské praxi. S použitými metodami souvisí i rozvíjení dovedností a návyků používat odbornou literaturu a vytváření potřeby dále se vzdělávat.

Pro studijní obor Geodézie je charakteristické, že se vedle běžných způsobů práce ve třídě uplatňují grafická cvičení, laboratorní cvičení, manuální a praktické dovednosti získávají žáci odpovídajícími výukovými metodami a vhodnými formami práce v předmětu praxe a odborná praxe.

Vhodným doplňkem výuky jsou exkurze. Při všech formách vyučování se respektují závazná platná právní ustanovení, příslušná resortní nařízení a vyhlášky, normy a předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4. Podmínky přijetí

Do prvního ročníku čtyřletého denního studia studijního oboru Geodézie - geodézie se přijímají žáci, kteří splnili podmínky přijímacího řízení a zdravotní kritéria.

Do oboru mohou být přijímáni hoši a dívky s ostrostí zrakovou oboustranně do dálky 6-9 do J.č. 1 s případnou korekcí brýlemi + sph. D s astigmatickou složkou max. do + 0,5 cyl. D bez hrubší poruchy barvocitu, s dobrou funkcí pohybového ústrojí (končetin a páteře), umožňující nejen delší chůzi a stání, ale i pohyb ve vynucených polohách, s dobrou funkční zdatností alespoň jedné ruky, umožňující jemné práce vysoce náročného charakteru, prováděné případně i za pomoci zvětšovacích optických systémů, dále bez sklonu k chorobám z nachlazení a onemocnění revmatického charakteru, bez onemocnění uropatického systému, s dobrou výkonností oběhového a dýchacího systému, bez záchvatovitého onemocnění jakékoliv etiologie. V každém jednotlivém případě musí zdravotní způsobilost posoudit a písemně potvrdit obvodní lékař, v případě ZPS v souhlasu PKSZ.

5. Organizace studia

 Studium je organizováno jako čtyřleté denní studium. Úspěšné absolvování studia zakončeného maturitní zkouškou podle platných předpisů poskytuje úplné střední odborné vzdělání.

6. Směry a možnosti dalšího vzdělávání absolventů

 Maturitní zkouška opravňuje absolventa studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách.

 Absolvent studijního oboru se může případně vzdělávat ve studiu inovačního nebo specializačního charakteru, pokud je střední školou organizováno. Může navštěvovat za účelem prohloubení specifického vzdělání v oboru i různá školení a kurzy.