PROFIL ABSOLVENTA

 

 

 

Kmenový obor:

3646M Geodézie a kartografie

Kód a název:

36-46-M/002 Geodézie - geodézie

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška

 

 Absolvent studijního oboru Geodézie- geodézie je připraven pro budoucí uplatnění v odpovídajících pracovních a společenských funkcích.

Úplné střední vzdělání rozvíjí osobnost absolventa tím, že upevňuje jeho mravní a charakterové vlastnosti, rozvíjí a rozšiřuje obecné schopnosti včetně schopnosti adaptace na měnící se podmínky společenské reality, prohlubuje vztah k práci, zdokonaluje komunikační možnosti. Toto vzdělání poskytuje absolventovi také potřebné poznatky o přírodě, člověku a společnosti, umožňuje mu chápat vnitřní souvislosti mezi jevy, rozumět obecným zákonům a zákonitostem, oceňovat kulturní hodnoty a využívat je.

Po odborné stránce je absolvent připraven tak, aby mohl vykonávat činnosti středních technicko-hospodářských pracovníků v geodézii a kartografii.

Absolvent má umět získávat, kriticky hodnotit, třídit a využívat informace o jevech a procesech, které jsou významné pro vytváření názorů, postojů a přesvědčení v rozličných oblastech života a pro činnost občana a odborníka. Má si vytvářet vlastní názory na základní problémy pracovní i životní, konfrontovat je s názory druhých a ověřovat si zkušenosti.

Měl by mít vypěstovanou potřebu soustavného celoživotního vzdělávání, které zvyšováním kvalifikace umožňuje trvalou inovaci odborných poznatků a rozšiřování kulturního obzoru. Má se podílet na řízení života společnosti zodpovědnou prací a veřejnou činností, jednat v souladu s právními a morálními normami společnosti.

Absolvent studijního oboru Geodézie - geodézie by měl mít tyto schopnosti:

-         samostatně myslet, pohotově se rozhodovat a rozhodně jednat,

-         aplikovat získané vědomosti a dovednosti ve společenské praxi,

-         iniciativně a samostatně řešit úkoly na pracovišti, pracovat v týmu, podílet se aktivně na organizaci a řízení činnosti v pracovní skupině,

-         získávat a využívat vědeckotechnické informace v pracovní činnosti, dále se vzdělávat.

Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují vědomosti a dovednosti potřebné

-         k pohotovému, kultivovanému a správnému ústnímu i písemnému používání mateřského jazyka ve všech komunikativních situacích, a to jak obecných, tak profesních,

-         k samostatnému a přiměřeně jazykově správnému jednání ve vzniklé komunikativní situaci v cizím jazyce, k porozumění odbornému textu v tomto jazyce a k používání slovníku a jiných pomůcek,

-         k poznání a pochopení společenské a umělecké funkce literatury a ostatních druhů umění, jejich hlavních vývojových etap a rysů a k vytvoření uvědomělých čtenářských návyků,

-         k poznání a pochopení historického vývoje ČR a významných období světových dějin,

-         k osvojení širokého základu středoškolské matematiky,

-         k získání poznatků o nejdůležitějších fyzikálních jevech i zákonitostech a k aplikaci získaných poznatků v praxi,

-         k rozvoji motoriky, všeobecných i specifických pohybových schopností a dovedností.

Odborná složka profilu absolventa je charakterizována schopností aplikovat získané vědomosti a dovednosti na konkrétní případy, se kterými se ve své praxi setká. Přiměřený rozvoj této schopnosti závisí na získání:

-         teoretických vědomostí z matematiky, fyziky, deskriptivní geometrie, výpočetní techniky,

-         vědomostí i dovedností z geodézie, geodetických výpočtů, mapování, fotogrammetrie, kartografie,

-         základních znalostí programového vybavení pro obor geodézie a grafických systémů,

-         správných návyků při používání geodetických přístrojů a pomůcek,

-         základních znalostí o katastru nemovitostí a souvisejících právních předpisech,

-         základních znalostí z ekonomiky, organizace práce,

-         schopnosti samostatného studia odborné literatury, jejího využívání v praxi, znalostí přímého technického vyjadřování v ústním i písemném projevu,

-         schopnosti přizpůsobovat svoji práci měnícím se technickým podmínkám při dodržování technologických postupů,

-         vědomostí o tvorbě a ochraně životního prostředí.

 Absolventi studijního oboru geodézie jsou připravováni pro funkce středních technickohospodářských pracovníků:

-         při údržbě základního bodového pole polohového a výškového,

-         při budování podrobných bodových polí polohových a výškových.

-         při podrobných mapovacích pracích polohopisných a výškopisných pro vyhotovování základních map velkých měřítek (místní šetření, měřické práce při geodetických a fotogrammetrických metodách pro ruční i strojové zpracování, výpočetní a kartografické práce a fotogrammetrické vyhodnocení),

-         při měřických a konstrukčních pracích pro údržbu map a pro práce v písemném operátu katastru nemovitostí,

-         při mapování v měřítku 1:10 000,

-         při geodetických pracích v investiční výstavbě na úrovni zpracování projektové dokumentace, při vytyčovacích pracích a při zaměřování skutečného stavu staveb,

-         při důlním měřictví.