MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 11. dubna 1994, čj. 15 018/94-23 s účinností od 1. září 1994 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN


studijního oboru

36-46-M/002 Geodézie - geodézie


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích

 

Počet týdenních vyuč.hodin v ročníku

 

předmětů

Zkr.

1.

2.

3.

4.

Celkem

A. Povinné vyučovací předměty

 

32

33

33

33

131

 

 

 

 

 

 

 

1. Společenskovědní

 

8

8

6

7

29

Český jazyk a literatura

CJL

3

2

2

3

10

Cizí jazyk

CIJ

3

3

3

3

12

Občanská nauka

OBN

-

1

1

1

3

Dějepis

DEJ

2

2

-

-

4

 

 

 

 

 

 

 

2. Matematicko-přírodovědné

 

9

6

3

-

18

Matematika

MAT

4(1)

4(1)

3(1)

-

11(3)

Fyzika

FYZ

2

2

-

-

4

Zeměpis

ZEM

2

-

-

-

2

Základy ekologie

ZAE

1

-

-

-

1

 

 

 

 

 

 

 

3. Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

 

 

 

 

 

 

 

4. Odborné

 

13

17

22

24

76

Fyzika

FYZ

-

-

2(1)

-

2(1)

Deskriptivní geometrie

DEG

2(2)

2(2)

-

-

4(4)

Výpočetní technika

VYT

-

2(2)

-

-

2(2)

Kartografické rýsování

KRY

4

2

3(3)

-

9(3)

Geodézie

GEO

4

3

-

-

7

Geodetické výpočty

GEV

-

2(2)

-

-

2(2)

Mapování

MAP

-

2

2

-

4

Kartografie

KAR

-

-

-

2

2

Ekonomika

EKO

-

-

2

-

2

Praxe

PRA

3(3)

4(4)

-

-

7(7)

Volitelné předměty

VOP

-

-

-

4

4

Geodézie

GEO

-

-

4

4

8

Geodetické výpočty

GEV

-

-

4(4)

3(3)

7(7)

Fotogrammetrie

FOT

-

-

-

3

3

Katastr nemovitostí

KAN

-

-

-

2

2

Praxe

PRA

-

-

5(5)

4(4)

9(9)

Mapování

MAP

-

-

-

2

2

B. Doporučené volitelné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matematika

MAT

-

-

-

2

2

Fyzika

FYZ

-

-

-

2

2

Psychologie práce

PSP

-

-

-

2

2

Základy stavitelství

ZAS

-

-

-

2

2

Kartografický seminář

KAS

-

-

-

2(2)

2(2)

Fotogrammetrický seminář

FOS

-

-

-

2(2)

2(2)

C. Doporučené nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cizí jazyk

CIJ

2

2

2

2

8

Jazyková konverzace

JAK

2

2

2

2

8

Cvičení z matematiky

CVM

-

2

2

2

2-6

Fyzikální seminář

FYS

-

-

-

2

2

Psychologie práce

PSP

-

-

-

2

2

Cvičení z výpočetní tech.

CVT

-

-

2(2)

2(2)

2(2)-4(4)

Technika administrativy

TEA

-

2 nebo 2

-

2

Sportovní hry

SPH

2

2

2

2

2-8

Řízení motorových vozidel

RMV

-

-

-/2

2/-

2

Základy stavitelství

ZAS

-

-

-

2

2

Kartografický seminář

KAS

-

-

-

2(2)

2(2)

Fotogrammetrický seminář

FOS

-

-

-

2(2)

2(2)

 

 

Poznámky:

1.      Počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých povinných předmětů v ročnících může ředitel školy na základě doporučení předmětové komise změnit až do 10 % celkového počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu pro jednotlivé ročníky s tím, že celkový počet vyučovacích hodin týdně nebude překročen a že z učebního plánu nebude vypuštěn žádný povinný vyučovací předmět.

2.      Při vyučování jednotlivým předmětům lze využít možnosti úprav obsahu učiva až do rozsahu 30 % v souvislosti s aktualizací učiva a jeho přizpůsobením specifickým potřebám.

3.      Počet hodin v závorce udává doporučený počet hodin cvičení z celkového počtu týdenních hodin vyučovacího předmětu. Při vyučování formou cvičení se třída obvykle dělí do skupin. Počet skupin a počet žáků ve skupině určí ředitel podle podmínek školy a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky na bezpečnost práce a ochranu zdraví žáků. Při vyučování cizím jazykům se třída vždy dělí na skupiny.

4.      Struktura volitelných předmětů vychází z charakteru studijního oboru a jeho zaměření, zájmu žáků a jejich předpokládaného uplatnění. Je v kompetenci ředitele školy, který schválí na základě doporučení předmětové komise učební osnovy volitelných předmětů. Vyučovací hodiny volitelných předmětů lze využít též k posílení povinných vyučovacích předmětů.

5.      Nepovinné vyučovací předměty zavádí škola podle zájmu žáků a svých možností. Jejich skladba je v kompetenci ředitele školy, který schvaluje učební osnovy.

6.      Výuka kartografického rýsování ve 3. ročníku může podle podmínek školy probíhat s využitím počítačové grafiky.

7.      Odborná praxe v rozsahu 1 - 2 týdny v každém ročníku dle stanovení ředitele školy, hodnocená v rámci předmětu praxe, je součástí časové rezervy využití týdnů v školním roce.

8.      Maturitní zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů. Doporučené odborné předměty, jejichž učivo je obsahem teoretické zkoušky z odborných předmětů jsou geodézie a mapování v širších odborných souvislostech.