CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU´

Kmenový obor:

3647M Stavebnictví

Kód a název:

36-47-M/001 Stavebnictví

Dosažený stupeň vzdělání:

úplné střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

maturitní zkouška

 

 

1. Charakteristika studijního oboru

 Studijní obor 36-47-M/001 Stavebnictví sdružuje studijní středoškolskou přípravu pro širokou oblast stavebnictví. Vychází ze společného základu vědomostí, které získá žák během dvou let, v druhé polovině studia jsou mu poskytnuty znalosti a dovednosti specifické pro jednotlivá zaměření oborů.

 Studijní obor 36-47-M/001 Stavebnictví je čtyřleté denní studium, které připravuje žáky pro činnosti technicko-hospodářských pracovníků, související s navrhováním, přípravou a realizací staveb, podnikáním podle podmínek stanovených Živnostenským zákonem, a to v odvětví stavebnictví obecně i podle specifických zaměření oboru.

 Společný základ studia oddaluje rozhodnutí žáka pro zaměření studia a umožňuje širší uplatnění absolventů ve stavební praxi. Transformované studium 36-47-M/001 Stavebnictví odpovídá současným možnostem a tendencím středního odborného školství.

 Učební plán studia a možnost nabídky výběrových a volitelných vyučovacích předmětů dává každé škole prostor pro vlastní specifičnost v souladu s možnostmi a regionálními potřebami.

 V rámci nepovinných vyučovacích předmětů může škola rozvíjet intelektuální schopnosti žáků a sportovní činnost (dle možnosti školy a zájmu žáků).

2. Charakteristika obsahu vzdělání

 Obsah vzdělání je stanoven tak, aby odpovídal výstupní úrovni vzdělání v souladu s charakteristikou studijního oboru.

 Struktura obsahu je vyjádřena učebními plány jednotlivých zaměření studijního oboru. Zahrnuje všeobecně vzdělávací a odborné učivo.

 

 Poznatky, které tvoří obsah všeobecně vzdělávací složky, poskytují žákům vyučovací předměty společenskovědní, matematicko-přírodovědné a tělesná výchova, a to ve společném povinném základu, který je možno posílit.

 Složka odborného vzdělání je v prvních dvou letech studia tvořena odbornými vyučovacími předměty základu stavebnictví, který je ve vyšších ročnících studia rozvíjen a aplikován ve speciálních odborných předmětech dle jednotlivých zaměření studijního oboru. Důraz je kladen na konstrukční cvičení umožňující získávání intelektuálních dovedností.

 Teoretické znalosti jsou průběžně doplňovány manuálními řemeslnými a praktickými dovednostmi důležitými pro jejich pochopení a upevnění a pro výkon středně-technických funkcí v budoucím uplatnění absolventů.

 Průpravný charakter mají v prvním stupni studia odborné vyučovací předměty: deskriptivní geometrie, odborné kreslení a výpočetní technika. Základ vzdělávání v oboru stavebnictví tvoří skupina odborných stavebních předmětů v mezipředmětových souvislostech: stavební materiály, stavební mechanika, pozemní stavitelství, geodézie a konstrukční cvičení. Rozsah předmětu praxe a souvislé odborné praxe i její obsahová orientace souvisí s předpokládaným navazujícím zaměřením vzdělání v rámci vzdělávacího programu školy.

 Ekologická problematika je součástí všech odborných předmětů.

 Doporučené výběrové a volitelné vyučovací předměty studia umožňují dotvářet specifický charakter zaměření studia s ohledem na vzdělávací program školy a dle zájmu žáků rozšířit jejich znalosti a dovednosti v oblasti všeobecného i odborného vzdělání.

3. Odborná zaměření v rámci studijního oboru

 Podle regionálních potřeb, zájmu žáků a možností školy je v pravomoci ředitele směřovat studium do jednotlivých zaměření. Prostor pro odborné zaměření vytvářejí profilující odborné předměty, možnost posílení odborných předmětů povinného základu a výběrové předměty. Doporučené výběrové a volitelné předměty pro jednotlivá zaměření jsou součástí učebních plánů.

Zaměření oboru 36-47-M/001 Stavebnictví:

Pozemní stavitelství    

Vodohospodářské stavby

Stavební obnova

Dopravní stavitelství

Podnikání a management

4. Metody a formy výchovně vzdělávací práce

 Metody a formy výchovně vzdělávací práce, které zprostředkují obsah učiva, volí vyučující v souladu s výchovně vzdělávacími cíli jednotlivých vyučovacích předmětů a zaměření studijního oboru. Při jejich výběru bere ohled na charakter předmětu, situaci v pedagogickém procesu a možnosti školy.

 Metody výchovně vzdělávací práce zahrnují činnosti učitele a činnosti žáka. Formy výchovně vzdělávací práce tvoří s metodami jednotný celek. Při volbě metod je třeba omezovat popisné metody a přednost dávat problémovým metodám, které umožňují soustavně rozvíjet pracovní aktivitu žáků. Omezením významu informativní funkce učiva a rozvojem činnostní stránky učení aplikací vědomostí a dovedností při řešení přiměřených úkolů se vytvářejí předpoklady pro postupné osvojování takových metod myšlení a práce, které odpovídají budoucímu uplatnění absolventů ve společenské praxi. S použitými metodami souvisí i rozvíjení dovedností a návyků používat odbornou literaturu a vytváření potřeby dále se vzdělávat.

 Pro studijní obor Stavebnictví je charakteristické, že se vedle běžných způsobů práce ve třídě uplatňují konstrukční cvičení související s vyučovacími předměty odborné teorie a směřující k získávání intelektuálních dovedností pokud možno při soustavné práci s výpočetní technikou, zatímco manuální a praktické dovednosti získávají žáci odpovídajícími výukovými metodami a vhodnými formami práce v předmětu praxe a při souvislé odborné praxi. Doporučuje se využívat audiovizuálních pomůcek, odborných časopisů, textů, katalogů, exkurzí, ve vyšších ročnících dle možnosti i přednášek odborníků z praxe, zajištěné ve spolupráci s regionálními stavebními firmami a institucemi.

 Při všech formách vyučování se respektují závazná platná právní ustanovení, příslušná resortní nařízení a vyhlášky, normy a předpisy, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5. Podmínky přijetí

 Do prvního ročníku čtyřletého denního studia se přijímají žáci, kteří úspěšně ukončili základní školu a splnili podmínky výběrového řízení. Studijní obor není vhodný pro žáky se změněnou pracovní schopností. Vzhledem k uplatnění v praxi vyžaduje dobrou fyzickou kondici a vylučuje jakékoliv vážnější chronické onemocnění. Způsobilost ke studiu v oboru osvědčuje lékař dle stanovených zdravotních kritérií.

 6. Organizace studia

 Studium je organizováno jako čtyřleté denní. Úspěšné absolvování studia, které je zakončeno maturitní zkouškou podle platných předpisů, poskytuje žákům úplné střední odborné vzdělání.

7. Směry a možnosti uplatnění absolventů

 Maturitní zkouška opravňuje absolventa studijního oboru ucházet se o studium na vysokých školách.

 Absolvent studijního oboru 36-47-M/001 Stavebnictví se může dále odborně vzdělávat formou inovačního nebo specializačního kurzu nebo se ucházet o vyšší odborné studium při SOŠ.

 Absolventi se po nezbytném zapracování uplatní ve funkcích technicko-hospodářských v celé oblasti stavebnictví, a to jak v oblastech činností stavební výroby, přípravy staveb, projektových prací, v laboratořích, v oblasti výzkumu, i na úseku správním. Studium dává široký odborný základ pro uplatnění ve sféře podnikatelské v oblasti stavebnictví v souladu s Živnostenským zákonem. Rozdílnosti obsahu vzdělání v jednotlivých zaměřeních pouze podtrhují přípravu na uplatnění v té které oblasti činností, jsou vyjádřeny v profilu absolventa.