PROFIL ABSOLVENTA

 

 

 

Absolvent studijního oboru 36-47-M/001 Stavebnictví je středoškolsky vzdělaný pracovník pro technicko-hospodářské funkce se všeobecným a odborným vzděláním na úrovni úplného středního odborného vzdělání.

 Všeobecně vzdělávací složku profilu absolventa charakterizují vědomosti a dovednosti potřebné:

-         k pohotovému, kultivovanému a správnému ústnímu i písemnému používání mateřského jazyka ve všech komunikativních situacích

-         k poznání a pochopení společenské a umělecké funkce literatury a ostatních druhů umění, jejich hlavních vývojových etap a rysů, a k vytvoření čtenářských návyků

-         k samostatné a přiměřené komunikaci v jednom cizím jazyce,

-         k porozumění odbornému textu v tomto jazyce a práci se slovníkem

-         k chápání vzájemných vztahů mezi jedincem a společností v rovině podmíněnosti práv a povinností jedince a státu, v duchu demokracie, tolerance, svobody, spravedlnosti a humanity

-         k orientaci v základních filosofických směrech, k vytváření hierarchie životních hodnot, vycházejících ze základních principů demokratické společnosti

-         k poznání a pochopení historického vývoje České republiky a k poznání významných období světových dějin

-         k osvojení širokého základu středoškolské matematiky

-         k získání poznatků o fyzikálních a chemických zákonitostech a jejich aplikaci v praxi

-         k rozvoji motoriky žáků, všeobecných i specifických pohybových schopností

 Odborná složka profilu absolventa se vyznačuje obecnými odbornými vědomostmi a dovednostmi, základními vědomostmi a dovednostmi ve vztahu k odvětví stavebnictví a speciálními odbornými vědomostmi a dovednostmi ve vazbě na jednotlivá zaměření oboru.

 V oblasti společné odborné přípravy získá absolvent tyto vědomosti a dovednosti:

-         zásady zobrazování stavebních konstrukcí v projektové dokumentaci dle příslušných norem

-         základní dovednosti v práci s osobním počítačem, využití v oboru

-         druhy, vlastnosti a použití stavebních materiálů, způsoby ověřování jejich vlastností a správného uložení na staveništi

-         způsoby provádění běžných stavebních prací včetně používaných stavebních strojů a mechanizace

-         znalosti stavební mechaniky a středoškolské úrovni

-         teoretické i praktické znalosti a dovednosti základních měřických prací na stavbách

-         znalostí navrhování a posuzování prvků stavebních konstrukcí betonových, ocelových, dřevěných a zděných

-         vědomostí z oblasti ochrany životního prostředí ve vztahu ke stavební činnosti

-         základních vědomostí z oblasti ekonomiky ve stavebnictví

-         připravenost k organizování a řízení výroby a vedení pracovního kolektivu

-         základní znalost právních předpisů, zejména ve vztahu ke studovanému zaměření

 Přiměřený rozvoj potřebných schopností ve vztahu k zaměření studia zajišťuje získání těchto vědomostí a dovedností:

u zaměření Pozemní stavitelství

-         znalosti zásad navrhování objektů pozemního stavitelství

-         navrhování jednodušších objektů pozemních staveb včetně zpracování stavební části projektové dokumentace dle příslušných norem

-         vědomosti o požární bezpečnosti staveb

-         základní znalosti z oblasti technických vybavení budov

-         základní orientace v problematice zemědělských a průmyslových staveb

-         základní znalosti o inženýrských stavbách

-         přehled o vývoji architektury

-         znalost zásad a principů navrhování a provádění adaptací budov

u zaměření Stavební obnova

-         znalosti zásady navrhování objektů pozemního stavitelství

-         zpracování stavební projektové dokumentace jednoduššího objektu včetně návrhu adaptace nebo rekonstrukce objektu

-         znalosti z problematiky poruch konstrukcí a budov (a zásad jejich oprav)

-         základní znalosti z oblasti průzkumu staveb před prováděním rozsáhlých stavebních zásahů

-         vědomosti o zásadách problematiky památkové péče

-         podrobnější znalosti architektury

u zaměření Podnikání a management

-         znalosti zásad navrhování objektů pozemního stavitelství

-         zpracování stavební projektové dokumentace jednoduššího objektu

-         základní znalosti problematiky pozemního stavitelství včetně adaptací budov

-         schopnost vykonávat technicko-ekonomické funkce ve stavebnictví v podmínkách tržního hospodářství

-         připravenost k organizování a řízení výroby a vedení pracovního kolektivu

-         znalost základů účetnictví pro využívání ve stavební praxi

-         získání základů marketingu a manažerských přístupů pro řešení technicko-ekonomické problematiky ve stavebnictví

-         připravenost ke společenskému styku v pracovních vztazích a vhodnému způsobu jednání s lidmi na základě znalosti psychologie práce a sociální psychologie

-         přehled o vývoji architektury

u zaměření Vodohospodářské stavby

-         důkladnou znalost všech geodetických úkonů, nutných pro zaměření staveniště, vytyčení stavby a průběžnou kontrolu geometrických parametrů konstrukce - schopnost odhadu geologických a hydrogeologických poměrů staveniště a odvození závěrů z toho plynoucích

-         konstrukční cit

-         znalost zásadní problematiky vodohospodářských a vodních staveb

-         znalost stavební výkresové dokumentace

-         zpracování návrhu vodovodu a úpravy toku

-         encyklopedické znalosti o pozemních stavbách

u zaměření Dopravní stavitelství

-         důkladnou znalost všech geodetických úkonů, nutných pro zaměření staveniště, vytýčení stavby a průběžnou kontrolu geometrických parametrů konstrukce

-         schopnost odhadu geologických a hydrogeologických poměrů staveniště a odvození závěrů z toho plynoucích

-         konstrukční cit

-         znalost problematiky dopravních staveb, mostních staveb

-         znalost výkresové dokumentace dopravních staveb

-         encyklopedické znalosti o pozemních stavbách