PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kód a název vzdělávacího programu:

Kmenový obor:

3651H Dlaždič, dlaždičské práce

Učební obor:

36-51-H/002 (nemá JKOV)

 

Dlaždič

Zaměření: učební obor nemá zaměření.

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné.

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list.

 

1 Výsledky vzdělávání 

1.1 Obecná úvodní část

K charakteristickým schopnostem a vlastnostem absolventa patří vztah k oboru, poctivost, svědomitost, odpovědnost a schopnost pracovat v kolektivu.

Absolvent dovede samostatně rozhodovat v odborné oblasti a po příslušné praxi aktivně působit v oblasti podnikání.

 

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent:

-     je si vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana;

-     chápe principy demokratické společnosti a je ochoten je ve svém životě uplatňovat;

-     uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, respektuje práva druhých, uznává i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras;

-     je si vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku;

-      preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí;

-     je samostatný a odpovědný v jednání i v pracovní činnosti; chápe význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti, je vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a styk s lidmi;

-     je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání;

-     uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností, je ochoten
a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikace;

-     uvědomuje si vliv přírodního prostřední i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí i dopad lidské činnosti na přírodu;

-     v ústním i písemném jazykovém projevu dodržuje jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřuje;

-     v cizím jazyce rozumí jednoduchým rozhovorům o věcech denního života, dovede získat jednoduchou informaci a sdělit podstatné myšlenky z běžně vyslechnutého nebo přečteného textu, dovede v jednoduchých větách hovořit o známé tematice a ovládá základní terminologii svého oboru;

-     má pozitivní vztah k umění a kultuře;

-     rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích;

-     je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí;

-     je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec;

-      snaží se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví;

-     ve své profesi dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat optimální řešení, stanovovat efektivní postupy a realizovat je.

 

1.3 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru dlaždič a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky má absolvent základní znalosti o používaných materiálech a technologiích.

Absolvent učebního oboru dovede:

-     číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci;

-     zhotovit jednoduché technické výkresy a náčrty;

-     hotové dílo zaměřit a zakreslit do polohového výkresu;

-     rozlišovat horniny, zeminy, lomařské a dlažební materiály, znát jejich vlastnosti a způsoby určování jejich kvality;

-     převzít materiál určený k vykonání práce;

-     připravovat a používat potřebné nářadí, pomůcky, stroje a zařízení a udržovat je;

-     posoudit optimální pracovní podmínky pro dlaždičské práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj.;

-     volit správný technologický postup a organizaci práce;

-     posoudit vhodnost dlaždičských materiálů;

-     dopravit materiál a připravit jej před jeho zpracováním;

-     používat materiálové, technické a výkonové normy;

-     stanovit potřebu materiálu a pracovníků;

-     stanovit cenu prací;

-     připravit podklad a pláň pod dlažby;

-     vyměřovat směry, výšky a sklony dlažeb;

-     zakládat a klást obrubníky, krajníky a opory;

-     zakládat a klást různé druhy dlažeb na chodnících, vozovkách, svazích, březích řek a korytech potoků;

-     sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce;

-     přispívat k tvorbě a ochraně životního prostředí;

-     dodržovat zásady a předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví, hygieny práce, protipožární ochrany a zacházet s protipožárním zařízením;

-     vést písemnou dokumentaci související s prováděnými pracemi, vyhotovit zakázkový list a předat práci zákazníkovi;

-     posuzovat vlivy své pracovní činnosti na životní prostředí.

Dále zná zásady civilní ochrany a odborných činností při záchranných a vyprošťovacích pracích.

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska orientace v základních ekonomických otázkách této problematiky. Po příslušné praxi by měl umět pracovat s projektovou a rozpočtovou dokumentací dlaždičských prací a provádět složitější dlaždičské práce.

 

2 Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním dlaždič. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.