MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 10. 7. 2000, čj. 35 459/1999-23 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

36-51-H/002 Dlaždič


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

V ročníku

Celkem

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

1

1

4

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

1

4

Fyzika

2

-

-

2

Základy ekologie

1

-

-

1

Tělesná výchova

1

1

1

3

Celkem VVP

11

6

6

23

Ekonomika pro stavební obory

-

-

2

2

Odborné kreslení

2

3

2

7

Materiály

2

1

-

3

Komunikace

-

2

-

2

Technologie

2 

2

1

5

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

Celkem odborné předměty

21

25,5

22,5

69

b) výběrové

-

-

2

2

Celkem hodin týdně

32

31,5

30,5

94

 

Poznámky k učebnímu plánu:

1.    Celkový týdenní počet vyučovacích hodin činí maximálně 33. V období teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit další hodiny tělesné výchovy mimo učební plán.

2.    Základní předměty (a) představují základ vzdělání v učebním oboru - jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a odborné. Výběrové předměty (b) jsou voleny
v návaznosti na profil absolventa. Doporučuje se zařadit vyučovací předměty estetická výchova, práce s počítačem a konverzace v cizím jazyku. Rozhodnutí o zařazení výběrových předmětů je plně v kompetenci ředitele středního odborného učiliště.

3.    Všeobecně vzdělávací vyučovací předměty se vyučují podle platných učebních osnov pro tříleté učební obory středních odborných učilišť vydávaných VÚOŠ Praha.

Matematika se vyučuje podle učební osnovy pro tříleté učební obory středních odborných
učilišť, č.j. 23 093/99-22 ze dne 14.6.1999.

4.    Učební plán je možné v povinných vyučovacích předmětech upravit se souhlasem ředitele až do výše 10% z celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet vyučovacích hodin stanovený učebním plánem.

5.    Vyučující mohou se souhlasem ředitele provést v učebních osnovách úpravu vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30% celkové hodinové dotace v ročníku, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu a promítnutí regionálních aspektů. Uvedené úpravy nesmí být v rozporu s požadavky Standardu středoškolského odborného vzdělávání. Meziročníkové přesuny učiva v teoretických předmětech je možno provádět se souhlasem ředitele středního odborného učiliště. Přesuny učiva v odborném výcviku lze provést pouze v případě, že nepůjde o činnosti zakázané mladistvým do šestnácti let i po dobu přípravy ve středním odborném učilišti.

6.    Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

 

Večerní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

V ročníku

Celkem

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

1

1

4

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

1

4

Fyzika

2

-

-

2

Základy ekologie

1

-

-

1

Celkem VVP

10

5

5

20

Ekonomika pro stavební obory

-

-

1

1

Odborné kreslení

1

1

1

3

Materiály

1

1

1

3

Komunikace

-

1

-

1

Technologie

2

2

3

7

Odborný výcvik

1

2

2

5

Celkem odborné předměty

5

7

8

20

Celkem hodin týdně

15

12

13

40

 

Poznámky k učebnímu plánu:

1.    Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah studia v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel středního odborného učiliště.

2.    Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. jeden vyučovací den - 4 hodiny). Tyto vyučovací hodiny jsou určeny pro souborné práce a doplňující instruktáže.

3.    Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin v ročníku

V ročníku

Celkem

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

20

20

20

60

Cizí jazyk

20

20

20

60

Občanská nauka

10

10

-

20

Matematika

30

10

10

50

Fyzika

20

-

-

20

Základy ekologie

10

-

-

10

Celkem VVP

110

60

50

220

Ekonomika pro stavební obory

-

-

20

20

Odborné kreslení

10

20

20

50

Materiály

10

10

-

20

Komunikace

-

15

-

15

Technologie

10

20

30

60

Odborný výcvik

20

40

40

100

Celkem odborné předměty

50

105

110

265

Celkem hodin ročně

160

165

160

485

 

Poznámky k učebnímu plánu:

1.    V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah studia v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel středního odborného učiliště.

2.    Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku. Ředitel středního odborného učiliště rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3.    Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. 20 konzultačních hodin je možno zařadit do 3 dnů). Tyto konzultační hodiny slouží na doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací.

4.    V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se doporučuje konat zkoušky maximálně ze třech předmětů.

5.    Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.