CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU´

1. Základní údaje

   Délka přípravy:                        3 roky

   Učební obor je určen pro:        hochy

   Základní podmínky pro přijetí:  úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy zdravotní způsobilost uchazeče

   Způsob ukončení přípravy:       závěrečná zkouška

   Poskytované vzdělání:              střední odborné vzdělání a odborná příprava pro výkon povolání instalatér

 

2. Stručný popis učebního oboru

    Montáž,   udržování  a   opravování  vodovodních,  odpadních, plynovodních  a  topných  rozvodů  a  zařízení. Spojování různých materiálů  svářením,  lepením   a  jinými  technikami,  osazování a připojování  různých  zařízení,   regulace,  provádění  zkoušek a uvádění do provozu.

 

3. Požadavky na bezpečnost a  ochranu zdraví při práci a hygienu práce

    Výchova  k bezpečnosti  a  ochraně  zdraví při  práci vychází z platných  právních  předpisů  -  zákonů, provádějících vládních nařízení, vyhlášek  a norem. V prostorách  určených pro vyučování je třeba vytvořit takové  podmínky, aby byla zajištěna bezpečnost a hygiena práce.  Vyučující musí vždy  poučit žáky o  bezpečnosti a ochraně zdraví při práci zvláště pak při odborném výcviku.

    Základními  podmínkami  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví při práci a hygieny práce se rozumí:

a)  důkladné seznámení  žáků s předpisy  o bezpečnosti a  ochraně zdraví při práci, s  protipožárními přepisy a technologickými postupy,

b)  používání technického vybavení,  které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

c)  používání  osobních  ochranných  pracovních  prostředků podle platných předpisů,

d)  vykonávání stanoveného dozoru.

    Práce  pod  dozorem  -   vyžaduje  trvalou  přítomnost  osoby pověřené dozorem,  která dozírá na  dodržování BOZP a  pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak,  aby  mohla  bezprostředně   zasáhnout  v  případě  porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

    Práce  s  dohledem  -  osoba  pověřená  dohledem  zkontroluje pracoviště před  zahájením práce a  pokud všechna pracovní  místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

 

4. Zdravotní požadavky na uchazeče

    Pro  zařazení mladistvých  do tohoto  učebního oboru  jsou na závadu poruchy  nosného a pohybového  systému omezující práci  ve vynucených  polohách,  tedy  postižení  páteře, postižení dolních i horních končetin.  Vadí chronická a  alergická onemocnění kůže, zejména rukou, přecitlivělost  na mechanická dráždidla, chronická a alergická  onemocnění  dýchacích  cest.  Na  závadu jsou nemoci srdeční,   zánětlivá   onemocnění   srdce   i   stavy  po  těchto onemocněních, poruchy rytmu,  chlopňové vady, hypertenze, vrozené vady    srdeční,   nemoci    uropoetického   systému,   chronické a recidivující záněty močových cest, nephropatic, nemoci nervové, zejména   onemocnění,  provázená   poruchami  pohybových   funkcí a koordinací.

    Dále jsou na závadu  nemoci ušní, recidivující nebo chronické otitidy, sinusitidy, poruchy  sluchu, záchvatové stavy jakéhokoli původu.  Vadí poruchy  zraku, není-li  centrální ostrost  zraková alespoň jednoho oka 5/10 a J.č. 2, změny na očním pozadí.

    Učební  obor je  vhodný i  pro mladistvé se změněnou pracovní schopností.

    Do  učebního  oboru  mohou   být  přijati  uchazeči,  jejichž zdravotní způsobilost posoudil a  na přihlášce potvrdil dorostový lékař. V případě změněné  pracovní schopnosti je nutné doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení.