PROFIL ABSOLVENTA

 

 

a) Obecné vědomosti a dovednosti

    Absolvent  je v  průběhu přípravy  veden k  tomu, aby  si byl vědom vzájemného vztahu svobody  a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého  občana. Je veden k  chápání principů demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat. Uvědomuje si svou  národní   příslušnost  a  svá  lidská   práva,  je  ochoten respektovat také  práva druhých, uznávat  tedy i rovnost  a práva jiných národů, etnických skupin a ras.

    Absolvent si je vědom významu  aktivní účasti své i ostatních členů společnosti  na utváření společenského  života a kulturního a přírodního  prostředí  v  regionálním  i  celosvětovém měřítku. Preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí.

    Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti,  ale i  k  samostatnosti  a odpovědnosti  v jednání
i v  pracovní  činnosti.  Je  si  vědom,  že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj
celé  společnosti.   Chápe  proto  význam   a  nutnost  celkového osobnostního  rozvoje   a  profesní  připravenosti.   Je  vybaven základními dovednostmi  pro poznání a  regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi.

    Je si vědom  toho, jaký význam má pro  něj dosažené vzdělání. Uvědomuje  si, že  s postupem  vědeckotechnického rozvoje  a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních  dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací. Uvědomuje si vliv přírodního  prostředí i  vliv rozvoje  vědy a  techniky na  život lidí. Rozhoduje  se a jedná ve  svém soukromí i v  práci tak, aby chránil  přírodu  a  kulturní  památky  a  jednal  v  zájmu stavu udržitelného rozvoje.

    V  ústním i  písemném  jazykovém  projevu se  snaží dodržovat jazykové  normy,  výstižně  a   logicky  správně  se  vyjadřovat, v oficiálních projevech  pak používat spisovného  jazyka. V cizím jazyce  rozumí jednoduchým  krátkým rozhovorům  o věcech  denního života, dokáže  reagovat v rozsahu  aktivně osvojených jazykových prostředků  v  běžných  životních  situacích  a  tématech. Dovede získat  v cizím  jazyce jednoduchou  informaci, sdělit  podstatné myšlenky   z   běžného   vyslechnutého   nebo  přečteného  textu, v jednoduchých větách  hovořit o známé  tematice. Ovládá v  cizím
jazyce nejzákladnější odbornou terminologii svého oboru.

    Je  veden  k  pozitivnímu  vztahu   k  umění  a  kultuře. Má vypěstován  návyk  číst  krásnou  literaturu, časopisy, populárně
naučná  díla  podle  svého  zájmu,  sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení  (divadla, koncerty, výstavy...). Chápe základní rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem a brakem.

    Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi,  umí vyhledávat,  hodnotit a  třídit matematické  informace a dokáže  používat   získané  matematické  poznatky   při  řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích.

    Je   schopen   aplikovat    získané   přírodovědné   poznatky v občanském životě  i ve své  odborné práci, zná  využití běžných látek  v průmyslu,  zemědělství, v  domácnosti atp.,  ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí.

    Je  seznámen  s  rolí  životního  partnera  a  rodiče, poučen o nebezpečí  neodpovědných sexuálních  styků, drogové  závislosti a o vlivech  nezdravého způsobu života  vůbec. Snaží se  udržovat i zvyšovat  svou tělesnou  zdatnost  a  upevňovat své  zdraví. Je veden ke správným představám o využívání volného času.

    Ve  své profesní  oblasti dovede  identifikovat a  analyzovat problémy,  zvažovat možnosti  jejich řešení,  vybírat a navrhovat řešení optimální  v daném kontextu,  stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je.

    Dovede pracovat s osobním počítačem. Dovede využívat informačních zdrojů v pracovním i mimopracovním životě.

    vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání  jak z hlediska  profesních dovedností,
tak  z hlediska  chápání  potřeby  aktivního přístupu  k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje  se i v  základních ekonomických otázkách  této problematiky.

   b) Odborné vědomosti a dovednosti

   Absolvent učebního oboru instalatér

   - je připraven  samostatně vykonávat instalatérské  práce, tj. montáž, opravy a údržbu  vnitřních rozvodů (včetně přípojky) studené  a  teplé  vody,  kanalizace, topení  a plynu včetně montáže   armatur,   zařizovacích   předmětů   a  spotřebičů
     v objektech bytové, občanské, popř. průmyslové výstavby

   - má všeobecné znalosti o vnějších rozvodech vody, kanalizace, topení a plynu především v těchto oblastech:

                - zdroje a získávání energie

                - rozvodné systémy  a jejich  uspořádání, včetně materiálu a zásad montáže

                - princip a využití základních armatur

                - provozní podmínky sítí

   - umí  se  orientovat  a  číst  průvodní technickou instalační dokumentaci  a  kreslit  montážní  náčrty.  Na  základě této
     dokumentace  umí   zpracovat  výpis  materiálu   a  sestavit kompletní technicko-ekonomickou nabídku zákazníkovi

   - má základní znalosti v oborech elektro, regulace a měření se zaměřením   na   aplikaci   těchto   systémů   do  vnitřních
     instalačních rozvodů a zařízení

   - orientuje se v materiálové a technologické nabídce výrobních a obchodních firem

   - používá  při montáži  a doporučuje  zákazníkovi pouze  řádně ověřené a certifikované výrobky

   - zná  a  dodržuje  bezpečnost  práce,  používá  mechanizované nástroje a speciální zařízení  v souladu s platnými předpisy
     pro jejich provoz

   - respektuje ve své  odborné praxi pravidla ochrany životního prostředí

2. Uplatnění absolventů

    Učební  obor   instalatér  připravuje  na   výkon  pracovních činností povolání instalatér.

 

3. Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

    Absolvent, který  úspěšně vykonal závěrečnou  zkoušku se může ucházet  o  přijetí  do   studijního  oboru  SOU  pro  absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

    Absolventi mohou studovat i  na jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.