MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 3. 3. 1997, čj. 14 399/97-72 s účinností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

36-52-H/001 (36-78-2/00) Instalatér


Denní studium

Kategorie a názvy

Počet týdenních

Počet

vyučovacích předmětů

vyučovacích hodin

hodin

 

v ročníku

celkem

 

1.

2.

3.

 

1. Povinné předměty

 

 

 

 

   Všeobecně vzdělávací předměty

9,5

8

5

22,5

   Český jazyk

2

2

1

5

   Cizí jazyk

1,5

1

1

3,5

   Občanská nauka

1

1

1

3

   Matematika

2

1

1

4

   Fyzika

1

1

-

2

   Obsluha osobních počítačů

1

1

-

2

   Tělesná výchova

1

1

1

3

 

 

 

 

   Odborné předměty

25,5

27

30

82,5

   Ekonomika

-

1

1

2

   Technické kreslení

2

1,5

2

5,5

   Materiály

2

-

-

2

   Stavební konstrukce

1

-

-

1

   Instalace vody a kanalizace

2

2

2,5

6,5

   Vytápění

1

2

2

5

   Plynárenství

-

1

2

3

   Odborná cvičení

-

2

3

5

   Odborný výcvik

17,5

17,5

17,5

52,5

 

 

 

 

 

   C e l k e m

35

35

35

105

 

 

 

 

 

2. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Poznámky k učebnímu plánu:

1. Učební  plán může ředitel SOU  v  povinných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10% z celkového týdenního počtu vyučovacích hodin  v příslušném ročníku. Při  této úpravě není možné  zrušit žádný  vyučovací předmět ani překročit  celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

2. Vyučující mohou  v učebních osnovách  provést úpravu učiva po projednání  s ředitelem  SOU do  rozsahu 30%  celkové hodinové dotace v ročníku k zařazení nových aktuálních témat. Meziročníkové přesuny učiva v teoretických předmětech je možno provádět se  souhlasem ředitele SOU. Přesuny  učiva v odborném výcviku  lze provést  pouze v  případě, že  nepůjde o činnosti zakázané mladistvým do 16 let i po dobu přípravy v SOU.

3. V období  teoretického  vyučování  nesmí  klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně.

4. Hodinové dotace u tematických celků  v osnovách jsou doporučené. Má-li  škola odborné zázemí  k určité specializaci v oboru, může v souladu s body  1 a 2 posílit výuku v některém z profilujících odborných předmětů  a využít doporučené dotace hodin v odborném výcviku (3. ročník) - dle specializace.

5. Zařazení  nepovinných předmětů  je v  plné kompetenci ředitele SOU. Doporučuje  se  zařazovat  vyučovací  předměty,  základy rodinné výchovy, výpočetní  technika, technika administrativy, jednoduché  účetnictví,  sportovní  hry  a  cizí jazyk. Seznam nepovinných předmětů  lze rozšířit podle  zájmu žáků, podmínek SOU, specifik regionu a dle nových trendů ve vzdělávání.

6. Školní  rok  trvá  ve  všech  ročnících 40 týdnů. Učivo je v učebních osnovách rozvrženo do 33 týdnů. Zbývajících 7 týdnů je určeno na opakování učiva, exkurze, výchovně  vzdělávací akce, lyžařský výcvik a závěrečnou zkoušku.

7. Doporučuje se  část časové rezervy  ve školním roce  využít na posílení přípravy na povolání v návaznosti na odborný výcvik.

8. Závěrečná  zkouška se  připravuje a  organizuje podle platných předpisů.

 

 

Večerní studium

 

 

 

 

Kategorie a názvy

Počet týdenních

Počet

vyučovacích předmětů

vyučovacích hodin

hodin

 

v ročníku

celkem

 

1.

2.

3.

 

 

 

 

 

 

1. Povinné předměty

 

 

 

 

   Všeobecně vzdělávací předměty

 

 

 

17

   Český jazyk

2

1

1

4

   Cizí jazyk

1

1

1

3

   Občanská nauka

1

1

-

2

   Matematika

2

1

1

4

   Fyzika

1

1

-

2

   Obsluha osobních počítačů

1

1

-

2

 

 

 

 

 

   Odborné předměty

 

 

 

28

   Ekonomika

-

1

1

2

   Technické kreslení

2

1

1

4

   Materiály

1

-

-

1

   Stavební konstrukce

1

-

-

1

   Instalace vody a kanalizace

1

1

2

4

   Vytápění

1

1

1

3

   Plynárenství

-

1

2

3

   Odborná cvičení

-

2

3

5

   Odborný výcvik

1

2

2

5

 

 

 

 

 

   C e l k e m

2. Nepovinné vyučovací předměty

15

15

15

45

 

 Poznámky k učebnímu plánu:

1. Ve  večerním studiu  se vyučuje  podle učebních  osnov denního studia.Obsah a rozsah učiva  v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující  podle počtu  týdenních vyučovacích  hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený  tematický plán schvaluje ředitel středního odborného učiliště.

2. U večerního studia dále platí poznámky č. 1, 2 a 4 k učebnímu plánu denního studia.

3. Vyučovací hodiny  stanovené pro odborný  výcvik se soustřeďují do větších celků - dní (např. jeden vyučovací den - 4 hodiny). Tyto vyučovací hodiny jsou určeny pro souborné práce a doplňující instruktáže.

4. Závěrečná zkouška se připravuje  a organizuje  podle  platných předpisů.

 

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy

Počet týdenních

Počet

vyučovacích předmětů

vyučovacích hodin

hodin

 

v ročníku

celkem

 

1.

2.

3.

 

1. Povinné předměty

 

 

 

 

   Všeobecně vzdělávací předměty

 

 

 

170

   Český jazyk

20

10

10

40

   Cizí jazyk

10

10

10

30

   Občanská nauka

10

10

-

20

   Matematika

20

10

10

40

   Fyzika

10

10

-

20

   Obsluha osobních počítačů

10

10

-

20

 

 

 

 

 

   Odborné předměty

 

 

 

310

   Ekonomika

-

10

10

20

   Technické kreslení

20

10

10

40

   Materiály

10

-

-

10

   Stavební konstrukce

10

-

-

10

   Instalace vody a kanalizace

10

10

20

40

   Vytápění

10

10

10

30

   Plynárenství

-

10

20

30

   Odborná cvičení

-

20

30

50

   Odborný výcvik

20

30

30

80

   C e l k e m

160

160

160

480

 

 

 

 

 

2. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

 

 

 

Poznámky k učebnímu plánu:

1. V dálkovém  studiu  se  vyučuje  podle  učebních osnov denního studia.Obsah a rozsah učiva  v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující   podle   počtu   konzultačních   vyučovacích  hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel středního odborného učiliště.

2. Počty konzultačních  hodin v ročníku  stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou  pololetí školního roku. Ředitel SOU rozhodne zda stanovené počty konzultačních hodin  se zařadí do pravidelného týdenního  nebo  čtrnáctidenního   rozvrhu  nebo  podle  jinak uspořádaného  harmonogramu konzultací.  3. U  dálkového studia platí dále poznámka č. 4 k učebnímu plánu denního studia.

3. Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších celků - dnů  (např. 20 konzultačních hodin je možné zařadit do 3 dnů). Tyto  konzultační hodiny slouží na doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací.

4. Závěrečná  zkouška se  připravuje a  organizuje podle platných
   předpisů.