CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU´

Kmenový obor:

3652H Instalatér, instalatérské práce

Kód a název:

36-52-M/004 Mechanik plynových zařízení

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška

  

1.Základní údaje

Délka přípravy

3 roky

Určeno pro

hochy

Základní podmínky přijetí

úspěšně ukončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost

Způsob ukončení přípravy

závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání

 střední odborné

 

2. Stručný popis oboru

Ruční opracování kovů dle potřeb montáže, údržby a oprav plynových zařízení, práce spojené s dopravou a přípravou surovin pro výrobu plynu a jeho skladování. Stavebně montážní činnost s podílem jak na vnějších sítích tak i na vnitřních instalacích v rámci technických zařízení budov, samostatná volba materiálů pro uvádění stavební montážní práce s důrazem na plasty. Montáž a opravy plynových spotřebičů.

3. Zdravotní požadavky na uchazeče

Do učebního oboru mohou být přijati hoši s dobrým zdravotním stavem. Obor není vhodný pro ZPS. Konkrétní zdravotní podmínky jsou v souladu s podmínkami pro žadatele o absolvování svářečských kurzů (ZG-1, ZE-1). Případné drobné zdravotní vady posoudí přijímající lékař.

 

4. Profil absolventa

Rozvoj tržní ekonomiky v rámci národního hospodářství vyžaduje od jedince vyšší stupeň samostatnosti a podnikavosti. Tento rozvoj je podmíněn úrovní všeobecného i odborného vzdělání. Obě tyto složky musí působit vyváženě. Vzdělávání chápe absolvent jako soustavný celoživotní proces, který souvisí i s vytvářením vlastních názorů.

Spojení teorie s praxí je umocněno nejen konáním odborného výcviku, ale i realizací provozních praxí ve stavebně montážních firmách. Přitom je absolvent firmou nucen:

-         ekonomicky a samostatně pracovat

-         být odpovědný za dodržování technologických postupů a koordinaci navazujících prací

-         přizpůsobit se práci v týmu

-         jednat se zákazníky a dodavateli

-         vytvářet si osobní pozici v organizaci

-         pečovat o svěřené nářadí, stroje a zařízení

-         dbát řádu organizace (firmy)

-         odhadnout vlastní možnosti v povolání

Všeobecně vzdělávací složka profilu absolventa 3letého učebního oboru je charakterizována komunikativními dovednostmi a znalostmi z oblasti společenskovědní i přírodovědné v souladu s poskytovanou úrovní středního odborného vzdělání.

Odbornou složku profilu absolventa charakterizuje:

-         orientace v technické dokumentaci, zejména ve stavebně montážních výkresech,

-         schopnost posoudit vlastnosti materiálů a volit vhodný materiál,

-         ovládání technologií potrubních spojů, ukládání potrubí,

-         seznámení se základními konstrukčními prvky, jejich potřebnou údržbou a opravami u strojů a zařízení používaných k dopravě, úpravě či skladování medií ve stanicích (kompresní, čerpací, regulační, odorizační a čistící),

-         seznámení s pracovními postupy při odstraňování havárií na potrubních systémech a energetických soustavách,

-         orientace v zásobování národního hospodářství energií,

-         znalost základních vlastností paliv, spalovacích procesů, technologie odvodu spalin,

-         znalost konstrukce spotřebičů,

-         schopnost volit vhodné spotřebiče používané na ohřev pokrmů, teplé užitkové vody, otop, případně pro další technologické účely a navrhnout jejich instalaci.

 

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a hygieny práce.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu, tj. specifickému pro učební obor.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičení činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným resortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činností, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1.      důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy,

2.      používáním technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,

3.      používání osobních ochranných pracovních prostředků podle platných předpisů,

4.      vykonávání stanoveného dozoru.

Dozor vyžaduje soustavnou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. V případě, že osoba pověřená vedením praktického vyučování neobsáhne současně zrakově všechna pracovní místa, je povinna žáky soustavně kontrolovat.

Stálý dozor předpokládá trvalou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti.

Přímý dozor vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené vedením praktického vyučování žáků na jejich pracovišti. Všechna pracovní místa musí osoba pověřená přímým dozorem zrakově obsáhnout z takového místa a vzdálenosti, aby mohla po předchozí instruktáži bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů a pracovních pokynů při ohrožení zdraví.

6. Uplatnění absolventů

Absolvent učebního oboru se může uplatnit při pracích souvisejících s dopravou plynu, jeho uskladňováním a spotřebou. Tyto činnosti se týkají jak montáže, tak i zajišťování provozu sítí, obsluhy a údržby používaných stanic (měřící, regulační, odorizační, kompresní). Dále se absolventi oboru uplatní při montážích vnitřních rozvodů a instalacích spotřebičů, včetně jejich údržby.

7. Možnosti dalšího vzdělávání

Absolventi se studijními předpoklady, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku v učebním oboru 36-97-2/06 Mechanik plynových zařízení, mohou pokračovat ve studiu v navazujícím studijním oboru 36-97-4/07 Technik plynových zařízení a tepelných soustav, splní-li podmínky přijetí.