PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Rozvoj tržní ekonomiky v rámci národního hospodářství vyžaduje od jedince vyšší stupeň samostatnosti a podnikavosti. Tento rozvoj je podmíněn úrovní všeobecného i odborného vzdělání. Obě tyto složky musí působit vyváženě. Vzdělávání chápe absolvent jako soustavný celoživotní proces, který souvisí i s vytvářením vlastních názorů.

Spojení teorie s praxí je umocněno nejen konáním odborného výcviku, ale i realizací provozních praxí ve stavebně montážních firmách. Přitom je absolvent firmou nucen:

-         ekonomicky a samostatně pracovat

-         být odpovědný za dodržování technologických postupů a koordinaci navazujících prací

-         přizpůsobit se práci v týmu

-         jednat se zákazníky a dodavateli

-         vytvářet si osobní pozici v organizaci

-         pečovat o svěřené nářadí, stroje a zařízení

-         dbát řádu organizace (firmy)

-         odhadnout vlastní možnosti v povolání

Všeobecně vzdělávací složka profilu absolventa 3letého učebního oboru je charakterizována komunikativními dovednostmi a znalostmi z oblasti společenskovědní i přírodovědné v souladu s poskytovanou úrovní středního odborného vzdělání.

Odbornou složku profilu absolventa charakterizuje:

-         orientace v technické dokumentaci, zejména ve stavebně montážních výkresech,

-         schopnost posoudit vlastnosti materiálů a volit vhodný materiál,

-         ovládání technologií potrubních spojů, ukládání potrubí,

-         seznámení se základními konstrukčními prvky, jejich potřebnou údržbou a opravami u strojů a zařízení používaných k dopravě, úpravě či skladování medií ve stanicích (kompresní, čerpací, regulační, odorizační a čistící),

-         seznámení s pracovními postupy při odstraňování havárií na potrubních systémech a energetických soustavách,

-         orientace v zásobování národního hospodářství energií,

-         znalost základních vlastností paliv, spalovacích procesů, technologie odvodu spalin,

-         znalost konstrukce spotřebičů,

-         schopnost volit vhodné spotřebiče používané na ohřev pokrmů, teplé užitkové vody, otop, případně pro další technologické účely a navrhnout jejich instalaci.