MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo Hospodářství České republiky

dne 17.6.1994, čj. 173 204/94-77/874 s účinností od září 1994 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

36-52-H/004 (36-97-2/06) Mechanik plynových zařízení


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

 

Počet týdenních vyučovacích
hodin v ročníku

Celkem

 

Zkr.

1.

2.

3.

 

A. Povinné vyučovací předměty

 

34

35

35

104

 

 

 

 

 

 

1. Společenskovědní

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

CJL

2

2

2

6

Cizí jazyk

CIJ

2

2

2

6

Občanská nauka

OBN

1

1

1

3

Dějepis

DEJ

2

-

-

2

 

 

 

 

 

 

2. Matematicko-přírodovědné

 

 

 

 

 

Matematika

MAT

2

1

1

4

Fyzika

FYZ

2

1

1

4

Chemie

CHE

-

1

1

2

 

 

 

 

 

 

3. Tělesná výchova

TEV

1

1

1

3

 

 

 

 

 

 

4.Odborné

 

 

 

 

 

Ekonomika a řízení

EKR

-

-

2

2

Odborné kreslení

ODK

2

1,5

-

3,5

Materiály

MTR

2

1,5

1

4,5

Plynárenská technologie

PLT

2

1,5

2

5,5

Plynová zařízení

PLZ

1

2

2,5

5,5

Měřící a regulační technika

MRT

-

2

1

3

Odborný výcvik

ODV

15

17,5

17,5

50

 

 

 

 

 

 

B. Doporučené nepovinné předměty

 

 

 

 

 

Sportovní hry

SPH

2

2

2

2-6

Výpočetní technika

VYT

-

2/2

2/2

2/2-4/4

 

 

Poznámky:

1.      Počet týdenních vyučovacích hodin jednotlivých vyučovacích předmětů je možno upravit do výše 10 % celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku, přičemž celkový počet vyučovacích hodin týdně nebude překročen a z učebního plánu nebude vypuštěn žádný vyučovací předmět.

2.      Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva do rozsahu 30 % celkové hodinové dotace předmětu v ročníku vzhledem ke specifickým potřebám uplatnění v regionu a aktualizaci učiva. Schvaluje ředitel školy.

3.      Učivo předmětu základy ekologie je obsažen v předmětu chemie ve 2. ročníku.

4.      Ředitel školy určí 1 - 4 týdny z časové rezervy ve 3. ročníku na souvislou praxi např. formou stáže u stavebně montážní firmy nebo organizace. Náplň této praxe by měla být v souladu se specifikou učebního oboru a profilu absolventa. Hodnocení této praxe se zohlední v předmětu odborný výcvik.