CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Základní údaje

Délka přípravy : 3 roky

Učební obor je určen pro : hochy

Podmínky pro přijetí : úspěšné ukončení 9.ročníku základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče doložená vyjádřením lékaře

Způsob ukončení přípravy : závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání : střední odborné vzdělání a odborná příprava pro výkon povolání izolatér

Stručný popis učebního oboru

Izolování konstrukcí a zařízení v objektech pozemních a průmyslových staveb proti ztrátám tepla a chladu, proti účinkům nadměrného hluku a otřesům, proti zemní a atmosférické vlhkosti a proti tlakové a agresivní vodě různými druhy izolačních materiálů; zhotovení kyselinovzdorných izolací a provádění oprav a úprav izolací. Práce jsou prováděny v případě potřeby i za provozu zařízení, které je izolováno. Je však bezpodmínečně nutné zachování norem a pravidel bezpečnosti práce.

Zdravotní požadavky

Do učebního oboru mohou být přijati pouze chlapci, jejichž zdravotní způsobilost posoudil a písemně potvrdil lékař. Uchazeči musí být fyzicky zdatní, s dobrou funkční schopností končetin a páteře, bez chronických zánětových a alergických nemocí kůže a dýchacích orgánů, bez poruch nervosvalové koordinace a záchvatových nemocí, bez náchylnosti k nemocem z nachlazení, poruch tvorby krvinek, onemocnění uropoetického aparátu, poruchám z vibrace a otřesů.

V případě změněné pracovní schopnosti musí být doloženo stanovisko posudkové komise sociálního zabezpečení.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti z hlediska jednotlivce, tak pracovníka řídícího činnost kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným rezortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činnosti, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí :

1. Důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy, s technologickými postupy.

2. Používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům.

3. Používání osobních ochranných prostředků podle platných předpisů.

4. Dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované mistrem (1. ročník max. 12, 2. a 3. ročník max. 7 , v náročných provozech a při práci ve výškách max. 4 žáci).

5. Vykonávání stanoveného dozoru.

Stupně dozoru jsou vymezeny následovně :

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů, pracovních postupů nebo při ohrožení zdraví.

Práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje před zahájením práce pracoviště žáků a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je 
v průběhu prací obchází a kontroluje.

Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností vedoucích pracovníků příslušného učňovského zařízení 
v závislosti na charakteru tématu a podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci příslušný tematický celek plní.

Uplatnění absolventů

Učební obor izolatér připravuje žáky na výkon pracovních činností povolání izolatér.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi učebního oboru, kteří vykonali úspěšně závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijních oborů středních škol určených pro absolventy tříletých učebních oborů navazujících na předchozí přípravu.