Profil absolventa


a) Obecné vědomosti a dovednosti

Absolvent je v průběhu přípravy veden k tomu, aby si byl vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana. Je veden k chápání principů demokratické společnosti a k ochotě je ve svém životě uplatňovat. Uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat tedy i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras.

Absolvent si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku. Preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí.

Absolvent je veden k tvořivé činorodosti, spolupráci i zdravé soutěživosti, ale i k samostatnosti a odpovědnosti v jednání i v pracovní činnosti. Je si vědom, že tyto vlastnosti jsou důležité jak pro jeho vlastní prospěch a rozvoj, tak i pro rozvoj celé společnosti. Chápe proto význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti. Je vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi.

Je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání.

Uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje a jeho dopadů ve světě stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností. Je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací. Uvědomuje si vliv přírodního prostřední i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí. Rozhoduje se a jedná ve svém soukromí i v práci tak, aby chránil přírodu a kulturní památky a jednal v zájmu stavu udržitelného rozvoje.

V ústním i písemném jazykovém projevu se snaží dodržovat jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřovat, v oficiálních projevech pak používat spisovného jazyka. V cizím jazyce rozumí jednoduchým krátkým rozhovorům o věcech denního života, dokáže reagovat v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků v běžných životních situacích a tématech. Dovede získat v cizím jazyce jednoduchou informaci a sdělit podstatné myšlenky z běžně vyslechnutého nebo přečteného textu. Dovede v jednoduchých větách hovořit o známé tematice. Ovládá v cizím jazyce nejzákladnější terminologii svého oboru.

Je veden k pozitivnímu vztahu k umění a kultuře. Má vypěstován návyk číst krásnou literaturu, časopisy, populárně naučná díla podle svého zájmu, sledovat sdělovací prostředky a navštěvovat kulturní zařízení (divadla, koncerty, výstavy...).

Chápe rozdíl mezi umělecky hodnotným dílem a brakem.

Absolvent rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích.

Je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí.

Je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec. Snaží se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví. Je veden ke správným představám o využívání volného času.

Ve své profesní oblasti dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je.

Má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska chápání potřeby aktivního přístupu k nalézání profesního uplatnění i nutnosti zdravého rizika k prosazení svých záměrů. Orientuje se i v základních ekonomických otázkách této problematiky.b) Odborné vědomosti a dovednosti

Po ukončení přípravy v učebním oboru izolatér a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent umí samostatně provádět základní izolatérské práce tepelné, akustické, hydroizolační (včetně klempířských prvků), antivibrační a kyselinovzdorné. Podle technické dokumentace a prováděcích výkresů umí posoudit stav a připravenost pracoviště, zvolit správné pracovní postupy a organizaci práce na objektech bytové, občanské, průmyslové a zemědělské výstavby.

Absolvent učebního oboru dovede:

- číst stavební výkresy a orientuje se v projektové a technické dokumentaci staveb,

- zhotovit jednoduché technické náčrty a skicy,

- převzít materiál určený k vykonání práce,

- volit a používat vhodné pracovní prostředky,

- připravovat a používat potřebné nářadí a běžně je udržovat

- volit správný technologický postup a organizaci práce,

- postavit a demontovat lehké lešení, které nevyžaduje speciální školení a instruktáž podle platných bezpečnostních předpisů,

- připravit si a případně upravit pracoviště,

- dopravit materiál a připravit jej před jeho zpracováním,

- hospodárně využívat energii a svěřené materiální hodnoty,

- používat materiálové a výkonové normy,

- sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce,

- uklízet pracoviště od zbytků materiálu,

- přispívat k tvorbě a ochraně životního prostředí,

- dodržovat zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce , protipožární ochrany a zacházet s protipožárním zařízením.

- provádět opravy starých tepelných izolací, hydroizolací, akustických prvků a zařízení z různých materiálů,

- vést písemnou dokumentaci  prováděných izolatérských prací.

Příprava v příslušném oboru vytváří i předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi byl schopen provádět složitější izolatérské práce

- izolaci staveb, konstrukcí a zařízení proti účinkům tepla, zvuku a otřesů, proti zemní a atmosférické vlhkosti,  tlakové a agresivní vodě,

- kyselinovzdorné izolace,

- složitější opravy a úpravy izolací podle požadavků např. povrchové úpravy pozinkovaným plechem, snímací izolační pouzdra a pláště přechodových těles,

- montáž a úpravu složitějších akustických prvků a zařízení, montáž akustických mezistěn, hliníkových podhledů, osazování dřevěných a kovových panelů, montáž upevňovacího systému svítidel,

- montáž tlumičů vzduchotechnického zařízení,

- montáž , zhotovení a úpravy náročných akustických prvků v objektech požadujících vysokou vzhledovou a akustickou úroveň.

Absolvent by měl být též schopen posuzovat přímé a nepřímé vlivy své výrobní činnosti na prostředí, pracovat v souladu se zásadami estetiky, používat k tomu příslušnou techniku a technologii, provádět složitější měření a výpočty obsahu ploch a objemu prováděných izolatérských prací, spolupracovat s pracovníky jiných profesí.