MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky
dne 9. října 1996 č.j. 13 256/96-014 s účinností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

36-53-H/001 IZOLATÉR


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
V ročníku Celkem
1. 2. 3.  
1. Povinné předměty
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk 2 1 1 4
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 1 1 4
Fyzika 2 1 - 3
Základy ekologie 1 - - 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Celkem VVP 11 7 6 24
Odborné předměty
Ekonomika pro stavební obory - - 2 2
Odborné kreslení 2 2 1 5
Stroje a zařízení 1,5 1 - 2,5
Materiály 1,5 2 1 4,5
Stavební konstrukce - - 2 2
Technologie 2 3,5 3,5 9
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem OP 22 26 27 75
Celkem VVP + OP 33 33 33 99
2. Nepovinné předměty


Poznámky :

1. V období teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně.

2. Učební plán je možné v povinných vyučovacích předmětech upravit se souhlasem ředitele až do výše 10% z celkového týdenního počtu vyučovacích hodin
 v příslušném ročníku.Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený vyučovacím plánem.

3. Vyučující mohou se souhlasem ředitele provést v učebních osnovách úpravu učiva do rozsahu 30% celkové hodinové dotace v ročníku k zařazení nových aktuálních témat. Meziročníkové přesuny učiva v teoretických předmětech je možno provádět se souhlasem ředitele SOU. Přesuny učiva v odborném výcviku je možné provést pouze v případě, že nepůjde o činnosti zakázané mladistvým do 16 let i po dobu přípravy v SOU.

4. Zařazení nepovinných předmětů je v plné kompetenci ředitele SOU. Doporučuje se zařazovat vyučovací předměty: základy rodinné výchovy, výpočetní technika, techniky administrativy, cizí jazyk, sportovní hry a řízení motorových vozidel. Seznam nepovinných předmětů lze rozšířit podle zájmu žáků, podmínek SOU, specifik regionu a podle nových směrů ve vzdělávání.

5. Školní rok trvá 40 týdnů. Učivo je v učebních osnovách rozvrženo do 33 týdnů. Zbývajících 7 týdnů je určeno na opakování učiva, exkurze, výchovně vzdělávací akce, lyžařský výcvik a závěrečnou zkoušku.

6. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.