MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky
dne 9. října 1996 č.j. 13 256/96-014 s účinností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

36-53-H/001 IZOLATÉR


Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
 V ročníku Celkem
1. 2. 3.  
1. Povinné předměty
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 1 1 1 3
Cizí jazyk 1 1 1 3
Občanská nauka 1 1 - 2
Matematika 2 1 1 4
Fyzika 2 1 - 3
Základy ekologie 1 - - 1
Celkem VVP 8 5 3 16
Odborné předměty
Ekonomika pro stavební obory - - 1 1
Odborné kreslení 1 2 1 4
Stroje a zařízení 1 1 - 2
Materiály 1 2 1 4
Stavební konstrukce - - 2 2
Technologie 2 3 3 8
Odborný výcvik 2 2 3 7
Celkem OP 7 10 11 28
Celkem VVP + OP 15 15 14 44


Poznámky :

1. Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah studia v tématickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu vyučovacích hodin uvedených v plánu večerního studia. Upravený tématický plán schvaluje ředitel středního odborného učiliště.

2. Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. jeden vyučovací den - 4 hodiny). Tyto vyučovací hodiny jsou určeny pro souborné práce a doplňující instruktáže.

3. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.