MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky
dne 9. října 1996 č.j. 13 256/96-014 s účinností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

36-53-H/001 IZOLATÉR


Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin 

V ročníku Celkem
1. 2. 3.  
1. Povinné předměty
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 10 10 10 30
Cizí jazyk 10 10 10 30
Občanská nauka 10 10 - 20
Matematika 30 10 10 50
Fyzika 20 10 - 30
Základy ekologie 10 - - 10
Celkem VVP 90 50 30 170
Odborné předměty
Ekonomika pro stavební obory - - 20 20
Odborné kreslení 10 20 20 50
Stroje a zařízení 10 10 - 20
Materiály 10 20 - 30
Stavební konstrukce - - 20 20
Technologie 10 20 30 60
Odborný výcvik 20 40 40 100
Celkem OP 60 110 130 300
Celkem VVP + OP 150 160 160 470


Poznámky :

1. V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah studia v tématickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v plánu dálkového studia. Upravený tématický plán schvaluje ředitel středního odborného učiliště.

2. Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku. Ředitel středního odborného učiliště rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo do jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3. Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. 20 konzultačních hodin je možno zařadit do 3 dnů). Tyto konzultační hodiny slouží na doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací.

4. V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo ( v jednom dni se doporučuje konat zkoušky maximálně ze třech předmětů).

5. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.