PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kód a název vzdělávacího programu:

Kmenový obor:

3654H  Kameník, kamenické práce

Učební obor:

36-54-H/001 (36-72-2/00) Kameník

 

Zaměření: učební obor nemá zaměření.

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné.

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list.

 

1 Výsledky vzdělávání 

1.1 Obecná úvodní část

K charakteristickým schopnostem a vlastnostem absolventa patří vztah k oboru, poctivost, svědomitost, odpovědnost a schopnost pracovat v kolektivu.

Absolvent dovede samostatně rozhodovat v odborné oblasti a po příslušné praxi aktivně působit v podnikatelské oblasti.

 

1.2 Vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Absolvent

-       je si vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv  každého občana;

-       chápe principy demokratické společnosti a je ochoten je ve svém životě uplatňovat;

-       uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, respektuje   práva druhých, uznává rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras;

-       je si vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku;

-       preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí;

-       je samostatný a odpovědný v jednání i v pracovní činnosti;

-       chápe význam a nutnost  celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti, je vybaven základními  dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a styk s lidmi;

-       je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání;

-       uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje stále vzrůstají nároky na  kvalifikovanou  pracovní činnost  i  na inovace pracovních dovedností,  je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikace;

-       uvědomuje si vliv přírodního prostřední i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí
i dopad lidské činnosti na přírodu;

-       v ústním i písemném jazykovém projevu usiluje o dodržování jazykových norem,
o výstižné a logicky správné vyjadřování;

-       v cizím jazyce rozumí jednoduchým rozhovorům o věcech denního života, dovede  získat jednoduchou informaci a sdělit podstatné myšlenky z běžně vyslechnutého nebo přečteného textu, dovede v jednoduchých větách hovořit o známé tematice
a ovládá základní terminologii svého oboru;

-       má pozitivní vztah k umění a kultuře;

-       rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané   matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích;

-       je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své   odborné práci;

-       je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, je poučen o nebezpečí neodpovědných  sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec;

-       snaží se zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví;

-       ve své profesi dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich  řešení, vybírat a navrhovat optimální řešení, stanovovat efektivní postupy a realizovat  je.

 

1.3 Vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Po ukončení přípravy v učebním oboru kameník a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky má absolvent základní teoretické znalosti o používaných materiálech, technologických a pracovních postupech a dovede vykonávat základní kamenické práce.

Absolvent učebního oboru dovede:

-           číst technické výkresy a jiné výrobní podklady a podle nich určit tvar a rozměry výrobků;

-           zhotovit jednoduché kamenické výkresy a náčrty a výpočtem stanovit spotřebu
materiálu;

-           hotové dílo zaměřit a zakreslit do výkresu;

-           rozlišovat základní druhy materiálů pro kamenické práce;

-           dopravit materiál a připravit jej před jeho zpracováním;

-           připravovat a používat potřebné nářadí, pomůcky, stroje a zařízení a udržovat je;

-           ručně opracovat kámen přetloukáním, prýskáním, bosírováním, špicováním,
pemrlováním a lemováním;

-           půlit a přerážet desky;

-           opracovávat profily;

-           kreslit, tesat a barvit písmo;

-           osazovat dlažební a obkladové desky;

-           strojně opracovávat kámen řezáním, broušením, leštěním a soustružením;

-           samostatně manipulovat s břemeny, označovat, balit a ukládat hotové výrobky;

-           opravovat a udržovat výrobky z kamene, čistit je, konzervovat, vysazovat nové části;

-           orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru, 

-           sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce;

-           dodržovat zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce
a v případě úrazu poskytnout první pomoc;

-           dodržovat zásady protipožární ochrany a zacházet s protipožárním zařízením;

-           posuzovat vlivy své pracovní činnosti na životní prostředí,

-           orientovat se v základních ekonomických a pracovně-právních pojmech.

 

Dále zná zásady civilní ochrany a odborných stavebních činností při záchranných a vyprošťovacích pracích.

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska orientace v základních ekonomických otázkách této problematiky.

 

2 Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním kameník. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.