MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 31. května 2001, čj. 18 751/2001-23 s platností od 1. září 2001 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

36-54-H/001 (36-72-2/00) Kameník


Denní studium

 

Počet týdenních vyučovacích hodin

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

V ročníku

Celkem

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

1

2

1

4

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

1

4

Fyzika

2

-

-

2

Základy ekologie

1

-

-

1

Práce s počítačem

1

1

-

2

Tělesná výchova

1

1

1

3

Celkem VVP

11

8

6

25

Ekonomika pro stavební obory

-

-

2

2

Odborné kreslení

1,5

1,5

2

5

Materiály

2

1

-

3

Stroje a zařízení

-

2

1

3

Stavební konstrukce

-

-

1,5

1,5

Technologie

2

2

2

6

Odborný výcvik  

15

17,5

17,5

50

Celkem odborné předměty

20,5

24

26

70,5

b) výběrové

-

-

1

1

Celkem hodin týdně

31,5

32

33

96,5


Poznámky k učebnímu plánu:

1.    Celkový týdenní počet vyučovacích hodin činí maximálně 33 hodin. V období teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit další hodiny tělesné výchovy mimo učební plán.

2.   Základní předměty (a) představují základ vzdělání v učebním oboru - jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a odborné.

3.   Všeobecně vzdělávací vyučovací předměty se vyučují podle platných učebních osnov pro tříleté učební obory středních odborných učilišť vydávaných NÚOV Praha.

Předmět český jazyk a literatura se vyučuje podle učební osnovy schválené MŠMT ČR dne19. 7. 1999, č.j. 25 625/99-22.

Předmět cizí jazyk se vyučuje podle učební osnovy schválené MŠMT ČR dne 3. 9. 1999, č.j. 27668/99-22. Vzhledem k redukci počtu vyučovacích hodin je třeba adekvátně redukovat cíle a učivo předmětu.

Předmět občanská nauka se vyučuje podle učební osnovy schválené MŠMT ČR dne 21. 7. 1998, č.j. 23 212/98-23/230.

Předmět matematika se vyučuje podle učební osnovy schválené MŠMT ČR dne 14. června 1999 č.j. 23 093/99-22.

Předmět fyzika se vyučuje podle učební osnovy schválené MŠMT ČR dne 31. 10. 1987, č.j. 27 657/86-221.

Předmět základy ekologie se vyučuje podle učební osnovy pro SOŠ a SOU schválené MŠMT ČR dne 21. 7. 1998, č.j. 23 212/98-23/230.

Předmět práce s počítačem se doporučuje vyučovat podle učební osnovy schválené MŠMT ČR dne 7. 9. 1999, č.j. 25 876/98-23.

Předmět tělesná výchova se vyučuje podle učební osnovy schválené MŠMT ČR dne 23. 5. 1996, č.j. 19 891/96-50.

4.    Předmět ekonomika pro stavební obory lze alternativně vyučovat podle učební osnovy předmětu ekonomika schválené MŠMT ČR dne 1. 6. 1999, č.j. 22 065/99-23.

5.    Škola může v odůvodněných případech (např. z důvodů nutnosti vytváření víceoborových tříd) provést přesuny hodinových dotací v jednotlivých ročnících u všeobecně vzdělávacích předmětů. Celkový počet vyučovacích hodin jednotlivých předmětů musí být zachován. Předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, občanská nauka a tělesná výchova musí být zastoupeny ve všech ročnících.

6.    Učební plán je možné v povinných vyučovacích předmětech upravit se souhlasem ředitele až do výše 10 % z celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet vyučovacích hodin stanovený učebním plánem.

7.    Vyučující mohou se souhlasem ředitele provést v učebních osnovách úpravu vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30 % celkové hodinové dotace v ročníku, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu a promítnutí regionálních aspektů. Uvedené úpravy nesmí být v rozporu s požadavky Standardu středoškolského odborného
vzdělávání.

8.   Meziročníkové přesuny učiva v teoretických předmětech je možno provádět se souhlasem ředitele středního odborného učiliště. Přesuny učiva v odborném výcviku lze provést pouze v případě, že  nebude  porušeno  ustanovení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podle níž je nutno respektovat zásady vztahující se k zakázaným pracím.

9.   V 1. ročníku absolvují žáci lyžařský výcvik v soustředěném, zpravidla sedmidenním kurzu v trvání 42 hodin, pokud jsou pro konání podmínky.

10. Střední škola pořádá zpravidla pro žáky 2. ročníku sportovně turistický kurz. Kurz je zpravidla pětidenní, v rozsahu 35 hodin.

11. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

Večerní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

V ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

 

Cizí jazyk

1

2

2

5

 

Občanská nauka

1

1

1

3

 

Matematika

2

1

1

4

 

Fyzika

1

1

-

2

 

Základy ekologie

1

-

-

1

 

Práce s počítačem

1

1

-

2

 

Celkem VVP

9

8

6

23

 

Ekonomika pro stavební obory

-

-

1

1

 

Odborné kreslení

1

1

1

3

 

Materiály

1

1

-

2

 

Stroje a zařízení

-

1

1

2

 

Stavební konstrukce

-

-

1

1

 

Technologie

2

2

3

7

 

Odborný výcvik

2

2

2

6

 

Celkem odborné předměty

6

7

9

22

 

Celkem hodin týdně

15

15

15

45

 

               

Poznámky k učebnímu plánu:

1.    Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah studia v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel středního odborného učiliště.

2.    Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. jeden vyučovací den v trvání 4 hodin). Tyto vyučovací hodiny jsou určeny pro souborné práce a doplňující instruktáže.

3.    Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

Dálkové studium 

 

Počet konzultačních hodin

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

V ročníku

Celkem

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

20

20

20

60

Cizí jazyk

10

20

20

50

Občanská nauka

10

10

10

30

Matematika

20

10

10

40

Fyzika

20

-

-

20

Základy ekologie

10

-

-

10

Práce s počítačem

10

10

-

20

Celkem VVP

100

70

60

230

Ekonomika pro stavební obory

-

-

20

20

Odborné kreslení

10

10

20

40

Materiály

10

10

-

20

Stroje a zařízení

-

20

-

20

Stavební konstrukce

-

-

10

10

Technologie

20

20

20

60

Odborný výcvik

20

30

30

80

Celkem odborné předměty

60

90

100

250

Celkem hodin ročně

160

160

160

480


Poznámky k učebnímu plánu:

1.    V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah studia v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel středního odborného učiliště.

2.    Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku. Ředitel středního odborného učiliště rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3.    Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. 20 konzultačních hodin je možno zařadit do 3 dnů). Tyto konzultační hodiny slouží k doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací.

4.    V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se doporučuje konat zkoušky maximálně ze třech předmětů.

5.    Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.