PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kód a název vzdělávacího programu:

Kmenový obor:

3655H Klempíř, klempířské práce ve stavebnictví

Učební obor:

36-55-H/001 (24-35-2/00) KLEMPÍŘ – stavební výroba

 

Zaměření: učební obor nemá zaměření.

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné.

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list.

 

1 Výsledky vzdělávání 

1.1 Obecná úvodní část

        K charakteristickým schopnostem a vlastnostem absolventa patří vztah k oboru, poctivost, svědomitost, odpovědnost a schopnost pracovat v kolektivu.

        Absolvent dovede samostatně rozhodovat v odborné oblasti a po příslušné praxi aktivně působit v podnikatelské oblasti.

 

1.2 Vědomosti a dovednosti obecného charakteru

Absolvent

-    je si vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana;

-    chápe principy demokratické společnosti a je ochoten je ve svém životě uplatňovat;

-    uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, respektuje práva druhých, uznává rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras;

-    je si vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku;

-     preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí;

-    je samostatný a odpovědný v jednání i v pracovní činnosti;

-    chápe význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti, je vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a styk s lidmi;

-    je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání;

-    uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností, je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikace; 

-    uvědomuje si vliv přírodního prostřední i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí dopad lidské činnosti na přírodu;

-    v ústním i písemném jazykovém projevu usiluje o dodržování jazykových norem, o výstižné a logicky správné vyjadřování;

-    v cizím jazyce rozumí jednoduchým rozhovorům o věcech denního života, dovede získat jednoduchou informaci a sdělit podstatné myšlenky z běžně vyslechnutého nebo přečteného textu, dovede v jednoduchých větách hovořit o známé tematice
a ovládá základní terminologii svého oboru;

-    má pozitivní vztah k umění a kultuře;

-    rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích;

-    je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci;

-    je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec;

-     snaží se zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví;

-    ve své profesi dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat optimální řešení, stanovovat efektivní postupy a realizovat je.

 

1.3 Vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Po ukončení přípravy v učebním oboru klempíř - stavební výroba a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky má absolvent základní teoretické znalosti o používaných materiálech, technologických a pracovních postupech a dovede vykonávat základní klempířské práce ve stavebnictví.

V souladu s potřebami podnikatelské sféry jsou žáci učebního oboru klempíř - stavební výroba seznámeni také se základními materiály, technologickými a pracovními postupy používanými pro jednoduché práce na střechách v souvisejících oborech pokrývač a tesař. V odborném výcviku získají dovednosti v provádění jednoduchých pokrývačských
a tesařských prací na střechách.

Absolvent učebního oboru dovede:

-    číst technické výkresy a jiné výrobní podklady a podle nich určit tvar a rozměry
výrobků;

-    zhotovit jednoduché stavebně klempířské výkresy a náčrty a výpočtem stanovit spotřebu
materiálu;

-    hotové dílo zaměřit a zakreslit do výkresu;

-    rozlišovat základní druhy materiálů pro klempířské práce, zvláště jemných plechů;

-    zvolit spojovací součásti, spojovací a pomocné materiály;

-    připravit pracoviště, zvolit, seřídit a udržovat potřebné nářadí, nástroje a klempířské
stroje;

-    rozměřit a narýsovat rozvinutý tvar součástí z plechů;

-    vykonávat veškeré základní operace při dělení, tváření a spojování plechů;

-    používat ruční mechanizované nástroje a pracovat na základních druzích klempířských
strojů;

-    provádět spoje klempířských výrobků včetně pájení na měkko;

-    zhotovovat a sestavovat klempířské stavební výrobky, části vzduchotechnických
zařízení staveb, opláštění izolací potrubí apod.;

-    volit správný technologický postup a organizaci práce při osazování klempířských
výrobků na stavbách;

-    připravovat a používat potřebné nářadí, pomůcky, stroje a zařízení a udržovat je;

-    ručně opracovat dřevo;

-    dopravit materiál a připravit jej před jeho zpracováním;

-    rozlišovat základní druhy materiálů pro pokrývačské práce;

-    provádět jednoduché pokrývačské práce v rozsahu zaškolení;

-    rozlišovat základní druhy materiálů pro tesařské práce na střechách;

-    provádět jednoduché tesařské práce na střechách v rozsahu zaškolení;

-    používat materiálové, technické a výkonové normy;

-    stanovit potřebu materiálu a pracovníků;

-    orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru;

-    sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce;

-    dodržovat zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce;

-    dodržovat zásady protipožární ochrany a zacházet s protipožárním zařízením;

-    posuzovat vlivy své pracovní činnosti na životní prostředí;

-    orientovat se v základních ekonomických a pracovně-právních pojmech.

 

Dále zná zásady civilní ochrany a odborných stavebních činností při záchranných a vyprošťovacích pracích.

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska orientace v základních ekonomických otázkách této problematiky.

 

2 Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním stavební klempíř. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.