PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kmenový obor:

36-56-H Kominík, kominické práce

Učební obor:

36-56-H/001 (36-88-2) Kominík

Zaměření:

učební obor nemá zaměření

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné a odborná příprava pro povolání kominík

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

 

1.        Výsledky vzdělávání

1.1.       Obecná úvodní část

K charakteristickým schopnostem a vlastnostem absolventa patří vztah k oboru, poctivost, svědomitost, odpovědnost a schopnost pracovat v kolektivu.

Absolvent dovede samostatně rozhodovat v odborné oblasti a po příslušné praxi aktivně působit v oblasti podnikání.

 

1.2.       Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent

-            je si vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti  i rovnosti svobod a práv každého občana;

-            chápe principy demokratické společnosti a je ochoten je ve svém životě uplatňovat;

-            uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, respektuje práva druhých, uznává rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras;

-            je si vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku;

-            preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných  lidí;

-            je samostatný a odpovědný v jednání i v pracovní činnosti; 

-            chápe význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti, je vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a styk s lidmi;

-            je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání;

-            uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje  stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností, je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikace;

-            uvědomuje si vliv přírodního prostřední i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí i dopad lidské činnosti na přírodu;

-            v ústním i písemném jazykovém projevu usiluje o dodržování  jazykových norem, o výstižné a logicky správné vyjadřování;

-            v cizím jazyce rozumí jednoduchým rozhovorům o věcech  denního života, dovede získat jednoduchou informaci  a sdělit podstatné myšlenky z běžně vyslechnutého nebo přečteného textu, dovede v jednoduchých větách hovořit o známé tematice a ovládá základní terminologii svého oboru;

-            má pozitivní vztah k umění a kultuře;

-            rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat  získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích;

-            je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky  v občanském životě i ve své odborné práci;

-            je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec;

-            snaží se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví;

-            ve své profesi dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat optimální řešení, stanovovat efektivní postupy a realizovat je.

1.3.       Vědomosti a dovednosti odborného charakteru

Po ukončení přípravy v učebním oboru kominík a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky má absolvent znalosti o používaných materiálech, spotřebičích paliv, technologiích, technických normách a pravidlech z oblasti komínové techniky, které dovede využívat ve svém povolání. Ovládá předpisy o výkonu kominických prací a předpisy související.

Absolvent učebního oboru

-            dovede číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci, dovede zhotovit jednoduché náčrty;

-            znalosti o druzích materiálů používaných v oboru a jejich certifikaci, zná jejich technické vlastnosti a způsob použití;

-            prakticky ovládá technologické postupy a organizaci práce při čištění průduchů komínů a kouřovodů, vypalování komínů, instalaci a čištění spotřebičů paliv pro lokální vytápění na paliva tuhá a kapalná, navrhování a provádění připojování spotřebičů na paliva tuhá, kapalná a plynná ke kouřové cestě včetně výpočtů parametrů kouřové cesty, čištění a technické prohlídky spotřebičů a kouřových cest v provozovnách a průmyslových závodech včetně továrních komínů, čištění a technické prohlídky kotlů ústředního vytápění, měření tahu, odstraňování tahových závad, odstraňování ucpávek v průduších;

-            prakticky ovládá provádění kontrol při kolaudacích budov a revizích kouřových cest a vydávání zpráv o jejich výsledcích, provádění protipožárních kontrol a hlášení závad, měření složení plynných spalin a vyhodnocení naměřených hodnot a  provedení výpočtů;

-            prakticky ovládá drobné opravy vytápěcích zařízení;

-            prakticky ovládá vložkování komínů včetně výpočtů parametrů vložek, má znalosti o dalších způsobech sanací komínů;

-            prakticky ovládá výstavbu vícevrstvých komínů včetně výpočtů jejich parametrů;

-            prakticky ovládá opravy a úpravy komínů na střechách a osazování doplňkových konstrukcí;

-            základní znalosti o výstavbě a údržbě krbů a ohnišť;

-            zná zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí;

-            orientuje se v základních ekonomických a pracovně-právních pojmech.

Dále zná zásady civilní ochrany a odborných stavebních činností při záchranných a vyprošťovacích pracích.

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska orientace v základních ekonomických otázkách této problematiky.

 

2.        Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní v povolání kominík. Je rovněž schopen samostatně vykonávat i činnosti související se sanacemi a výstavbou komínů, ovládá základní práce zednické, klempířské a základy ručního zpracování kovů. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.