MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 28. srpna 2002, čj. 25 069/2002-23, s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

36-56-H/001 (36-88-2) Kominík


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích
hodin za studium

A. Povinné

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

3

Matematika

4 – 5

Chemie

2

Základy ekologie

1

Práce s počítačem

2 - 3

Tělesná výchova

3

Ekonomika pro stavební obory

2

Odborné kreslení

4 – 5

Materiály

3 – 4

Stavební konstrukce

1 – 2

Technologie

9

Odborný výcvik

40 – 50

B. Nepovinné

 

Celkem hodin týdně

max. 99

 

Poznámky k obecnému učebnímu plánu:

1.             Obecný učební plán je zpracován bez rozvržení vyučovacích předmětů do jednotlivých ročníků a je pro školy závazný. Škola si učební plán buď dopracuje podle svých podmínek nebo převezme doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů. Po dopracování učebního plánu je nutno dodržet zásady uvedené v poznámkách.

2.             Školou dopracovaný obecný učební plán nebo převzatý doporučený učební plán, dopracované učební osnovy povinných vyučovacích předmětů a kompletně zpracované učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů, schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy jsou součástí povinné dokumentace školy a jsou závazné. Dopracováním obecného učebního plánu se rozumí rozvržení vyučovacích předmětů do jednotlivých ročníků, stanovení jejich hodinové dotace a zpracování učebních osnov odborných předmětů od 1. do 3. ročníku. Učební osnovy musí být zpracovány ve standardním provedení (identifikační údaje, pojetí vyučovacího předmětu, rozpis učiva, schválení ředitelem školy).

3.             Při dopracování obecného učebního plánu je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, občanská nauka a tělesná výchova do všech ročníků.

4.             Při dopracování obecného učebního plánu např. formou tematického plánu i při zpracování učebních osnov je třeba dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty, zvláště mezi odbornými teoretickými předměty a odborným výcvikem.

5.             Učivo odborného výcviku je třeba zařadit do jednotlivých ročníků tak, aby nebylo porušeno ustanovení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle níž je nutno respektovat zásady vztahující se k zakázaným pracím.

6.             Při dopracování obecného učebního plánu (rozvržení předmětů do třech ročníků) nesmí být celkový počet týdenních povinných vyučovacích hodin v učebním plánu nižší než 30 a vyšší než 33 vyučovacích hodin. Vymezení této hranice se nevztahuje na organizaci vyučování, např. týden teoretického vyučování a týden praktického vyučování.

Učivo v učebních osnovách těchto učebních dokumentů je rozvrženo do jednotlivých ročníků v souladu s doporučeným učebním plánem. Rozpis učiva je rámcový, bez stanovení počtu vyučovacích hodin pro jednotlivé tematické celky. Vyučující jej rozpracuje podle hodinové dotace předmětu v učebním plánu, schváleném ředitelem školy.

 

 

Doporučený učební plán - denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

v ročníku

celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

2

5

Chemie

2

-

-

2

Základy ekologie

1

-

-

1

Práce s počítačem

1

1

-

2

Tělesná výchova

1

1

1

3

Celkem VVP

12

8

8

28

Ekonomika pro stavební obory

-

-

2

2

Odborné kreslení

2

1,5

1

4,5

Materiály

1

1

1

3

Stavební konstrukce

-

1,5

-

1,5

Technologie

3

3

3

9

Odborný výcvik

15

17,5

17,5

50

Celkem odborné předměty

21

24,5

24,5

70

B. Nepovinné

 

 

 

 

Celkem hodin týdně

33

32,5

32,5

98

 

Poznámky k učebnímu plánu:

1.             Celkový týdenní počet vyučovacích hodin činí maximálně 33. V období teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se zařadit další hodiny tělesné výchovy mimo učební plán.

2.             Všeobecně vzdělávací vyučovací předměty se vyučují podle platných učebních osnov pro tříleté učební obory středních odborných učilišť, vesměs vydávaných NÚOV Praha.

3.             Předmět ekonomika pro stavební obory lze alternativně vyučovat podle učební osnovy předmětu ekonomika schválené MŠMT dne 1999, č.j. 22 065/99-23 (a další nahrazující).

4.             Škola může v odůvodněných případech (např. z důvodu nutnosti víceoborových tříd) provést přesuny hodinových dotací v jednotlivých ročnících u všeobecně vzdělávacích předmětů. Celkový počet vyučovacích hodin jednotlivých předmětů musí být zachován. Předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, občanská nauka, tělesná výchova musí být zastoupeny ve všech ročnících.

5.             Učební plán je možné v povinných vyučovacích předmětech upravit se souhlasem ředitele až do výše 10 % z celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet vyučovacích hodin stanovený učebním plánem.

6.             Vyučující mohou se souhlasem ředitele provést v učebních osnovách úpravu vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30 % celkové hodinové dotace v ročníku, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu a promítnutí regionálních aspektů. Uvedené úpravy nesmí být v rozporu s požadavky Standardu středoškolského oborného vzdělávání.

7.             Meziročníkové přesuny učiva v teoretických předmětech je možno provádět se souhlasem ředitele středního odborného učiliště. Přesuny učiva v odborném výcviku lze provést pouze v případě, že nebude porušeno ustanovení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, podle níž je nutno respektovat zásady vztahující se k zakázaným pracím.

8.             V 1. ročníku absolvují žáci lyžařský výcvik v soustředěném, zpravidla sedmidenním kurzu v trvání 42 hodiny, pokud jsou pro konání podmínky.

9.             Střední škola pořádá zpravidla pro žáky 2. ročníku sportovně turistický kurz. Kurz je zpravidla pětidenní, v rozsahu 35 hodin.

10.         Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných  předpisů.

 

 

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

v ročníku

celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

1

2

2

5

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

1

4

Chemie

2

-

-

2

Základy  ekologie

1

-

-

1

Práce s počítačem

1

1

1

3

Celkem VVP

10

7

7

24

Ekonomika pro stavební obory

-

-

1

1

Odborné kreslení

1

1

1

3

Materiály

1

1

1

3

Stavební konstrukce

-

1

-

1

Technologie

2

3

3

7

Odborný výcvik

1

2

2

5

Celkem odborné předměty

5

8

8

21

Celkem hodin týdně

15

15

15

45

Poznámky k učebnímu plánu:

1.             Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah studia v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

2.             Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. jeden vyučovací den v trvání 4 hodiny). Tyto vyučovací hodiny jsou určeny pro souborné práce a doplňující instruktáže.

3.             Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin

v ročníku

celkem

1.

2.

3.

A. Povinné

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

20

20

20

60

Cizí jazyk

20

20

20

60

Občanská nauka

10

10

-

20

Matematika

20

10

10

40

Chemie

20

-

-

20

Základy  ekologie

-

-

10

10

Práce s počítačem

10

10

10

30

Celkem VVP

100

70

70

240

Ekonomika pro stavební obory

-

-

20

20

Odborné kreslení

10

20

20

50

Materiály

10

10

-

20

Stavební konstrukce

-

10

-

10

Technologie

20

30

30

80

Odborný výcvik

20

20

20

60

Celkem odborné předměty

60

90

90

240

Celkem hodin ročně

160

160

160

480

 

Poznámky k učebnímu plánu:

V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah studia v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy.

Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou  pololetí školního roku. Ředitel středního odborného učiliště rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. 20 konzultačních  hodin je možno zařadit do 3 dnů). Tyto konzultační hodiny slouží na doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací.

V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se doporučuje konat zkoušky maximálně ze třech předmětů.

Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.