PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kód a název vzdělávacího programu:

Kmenový obor:

3657E Malíř - natěrač, malířské a natěračské práce

Učební obor:

36-57-E/008 (36-97-0/03) Malířské a natěračské práce

 

Zaměření: učební obor nemá zaměření

Dosažený stupeň vzdělání: odborná příprava pro výkon příslušných povolání

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

 

1 Výsledky vzdělávání 

1.1 Obecná úvodní část

Absolvent učebního oboru byl v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něj vytvořily předpoklady pro rozvoj osobnosti. Byl kladen důraz na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti. Byla akceptována osobnost žáka, zvýšila se jeho schopnost přizpůsobovat se měnícím se podmínkám společnosti a to jak v soukromém životě, tak v pracovním zařazení.

Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché malířské práce jako je příprava podkladu pod malby a nátěry, provedení a opravy maleb a nátěrů běžnými technikami na různých podkladech, míchání a tónování barev.

 

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent

-     si doplnil základní všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností,

-     získal dovednost uplatnit svou osobnost a chovat se v souladu s morálními zásadami
a požadavky na kulturní společenské chování,

-     je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana, je si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobod každého člověka,

-     je schopen se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání a potřeby, vhodným způsobem komunikovat s ostatními lidmi, ve svém projevu se snaží vyjadřovat v souladu s jazykovou normou všude tam, kde to situace vyžaduje,

-     má vědomosti důležité pro uplatňování ekologických předpisů o ochraně životního prostředí,

-     dovede poskytnout základní první pomoc, zná důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování,

-     dokáže uplatňovat základní matematické znalosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích.

 

1.3 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru malířské a natěračské práce a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent

-     má nejzákladnější vědomosti z ekonomiky související s postavením zaměstnance nebo zaměstnavatele,

-     má vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, uplatňování stanovených technologických a pracovních postupů a ekologických
předpisů k ochraně životního prostředí,

-     umí vykonávat jednoduché malířské a natěračské práce,

-     umí převzít materiál určený k vykonání práce,

-     umí dopravit materiál a připravit jej před jeho zpracováním,

-     umí volit, připravovat a používat potřebné nářadí a udržovat je,

-     umí připravit pracoviště,

-     umí pracovat pod dozorem podle technologických postupů,

-     dodržuje při práci zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce,

-     dodržuje předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením,

-     dodržuje zásady ochrany životního prostředí.

 

2 Možnosti uplatnění absolventa 

Učební obor učilišť malířské a natěračské práce připravuje žáky na výkon dělnického povolání souvisejícího s prováděním jednoduchých malířských a natěračských prací.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou po úspěšném ukončení základního vzdělání dále pokračovat ve studiu v příbuzném tříletém učebním oboru.