CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Základní údaje

Délka přípravy : 3 roky

Učební obor je určen pro : hochy

Podmínky pro přijetí : úspěšné ukončení 9. ročníku základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře

Způsob ukončení přípravy : závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání : střední odborné vzdělání a odborná příprava pro výkon povolání malíř

Stručný popis oboru

Malířské a natěračské práce v interiérech, nátěry fasád a stavebních konstrukcí, zhotovování nápisů jednoduchými druhy písma, napodobování dřev, tapetování, aplikace novodobých nátěrových hmot nátěrem a stříkáním.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Do učebního oboru mohou být přijati uchazeči, kteří netrpí poruchami pohybového ústrojí, rovnováhy, jater, ledvin a krvetvorby a nemají nemoci psychické, kožní, dýchacího a nervového ústrojí, závratě a zvýšenou citlivost na chemická a mechanická dráždidla.

Zraková ostrost 5/10, 5/20, brýle nevadí, je nutný normální barvocit, škodí myopie nad -3 D, hypermyopie nad +3 D a astigmatismus nad + 3 D.

Zdravotní způsobilost uchazeče musí být písemně potvrzena lékařem. V případu změněné pracovní schopnosti musí být doloženo stanovisko posudkové komise sociálního zabezpečení.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu

Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vychází s platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. 
V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit takové podmínky, aby byla zajištěna bezpečnost a hygiena práce. Vyučující musí vždy poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zvláště pak při odborném výcviku.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, protipožárními předpisy a technologickými postupy,
b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,
c) používání osobních ochranných pracovních prostředků,
d) vykonávání stanoveného dozoru.

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu.

Tato osoba musí všechna pracovní místa obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů, pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví. 

Práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

Uplatnění absolventů

Učební obor malíř připravuje žáky na výkon pracovních činností povolání malíř.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.