MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky
dne 6. srpna l996 č.j. 10 883/96-74 s účinností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

36-57-H/001 MALÍŘ


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 
 ročníku Celkem
1. 2. 3.  
1. Povinné předměty
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk 2 1 1 4
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 1 1 4
Chemie 1 1 - 2
Základy ekologie 1 - - 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Celkem VVP 10 7 6 23
Odborné předměty
Ekonomika - - 2 2
Odborné kreslení 2,5 3 1 6,5
Materiály 2,5 2 2 6,5
Stavební konstrukce - - 1,5 1,5
+ Technologie 3 3 3 9
+ Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem OP 23 25,5 27 75,5
Celkem VVP + OP 33 32,5 33 98,5
2. Nepovinné předměty


Poznámky :

1. Vyučovací předměty označené (+) obsahují základní a specifické učivo. Specifické učivo umožňuje zaměření přípravy podle zájmu žáků resp. možností školy. Počet vyučovacích hodin základního i specifického učiva uvedený v osnovách je orientační. Ředitel SOU určí, které bloky specifického učiva budou vyučovány.

2. V období teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně.

3. Učební plán je možné v povinných i volitelných vyučovacích předmětech upravit až do výše 10 % z celkového týdenního počtu vyučovacích hodin 
v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

4. Vyučující mohou v učebních osnovách provést úpravu učiva do rozsahu 30 % celkové hodinové dotace v ročníku k zařazení nových aktuálních témat. Meziročníkové přesuny učiva v teoretických předmětech je možno provádět se souhlasem ředitele SOU. Přesuny učiva v odborném výcviku lze provést pouze v případě, že nepůjde o činnosti zakázané mladistvým do 16 let i po dobu přípravy v SOU.

5. Zařazení nepovinných předmětů je v plné kompetenci ředitele SOU. Doporučuje se zařazovat vyučovací předměty základy rodinné výchovy, výpočetní technika, technika administrativy, jednoduché účetnictví, sportovní hry a cizí jazyk. Seznam nepovinných předmětů lze rozšířit podle zájmu žáků, podmínek SOU, specifik regionu a dle nových trendů ve vzdělávání.

6. Výuka ve školním roce ve všech ročnících trvá 40 týdnů. Učivo je v učebních osnovách rozvrženo do 33 týdnů. Zbývajících 7 týdnů je určeno na opakování učiva, exkurze, výchovně vzdělávací akce, lyžařský výcvik a závěrečnou zkoušku.

7. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.