MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY

Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky
dne 6. srpna l996 č.j. 10 883/96-74 s účinností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

36-57-H/001 MALÍŘ


Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 
V ročníku Celkem
1. 2. 3.  
1. Povinné předměty
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 1 1 1 3
Cizí jazyk 1 1 1 3
Občanská nauka 1 1 - 2
Matematika 2 1 1 4
Chemie 2 - - 2
Základy ekologie 1 - - 1
Celkem VVP 8 4 3 15
Odborné předměty
Ekonomika - - 1 1
Odborné kreslení 2 2 1 5
Materiály 1 1 1 3
Stavební konstrukce - - 1 1
+ Technologie 2 2 3 7
+ Odborný výcvik 1 2 2 5
Celkem OP 6 7 9 22
Celkem VVP + OP 14 11 12 37


Poznámky :

1. Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tématickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený tématický plán schvaluje ředitel středního odborného učiliště.

2. Vyučovací předměty označené (+) obsahují základní a specifické učivo. Specifické učivo umožňuje zaměření přípravy podle zájmu žáků resp. možností školy. Počet vyučovacích hodin základního i specifického učiva uvedený v osnovách je orientační.

3. Do vyučovacích hodin označených (+) je nutné zahrnout i obsah učiva stanovený učební osnovou pro předcházející nebo následující ročník denního studia.

4. Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např.jeden vyučovací den - 4 hodiny ). Tyto vyučovací hodiny jsou určeny pro souborné práce a doplňující instruktáže.

5. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.