MINISTERSTVO HOSPODÁŘSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY


Vydalo Ministerstvo hospodářství České republiky
dne 6. srpna l996 č.j. 10 883/96-74 s účinností od 1. září 1996 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

36-57-H/001 MALÍŘ


Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin 
V ročníku Celkem
1. 2. 3.  
1. Povinné předměty
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 10 10 10 30
Cizí jazyk 10 10 10 30
Občanská nauka 10 10 - 20
Matematika 30 10 10 50
Chemie 20 - - 20
Základy ekologie 10 - - 10
Celkem VVP 90 40 30 160
Odborné předměty
Ekonomika - - 20 20
Odborné kreslení 20 20 20 60
Materiály 10 20 - 30
Stavební konstrukce - - 20 20
+ Technologie 10 30 30 70
+ Odborný výcvik 20 40 40 100
Celkem OP 60 110 130 300
Celkem VVP + OP 150 150 160 460


Poznámky :

1. V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah i rozsah učiva v tématickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tématický plán schvaluje ředitel středního odborného učiliště.

2. Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku. Ředitel středního odborného učiliště rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo podle jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3. Vyučovací předměty označené (+) obsahují základní a specifické učivo. Specifické učivo umožňuje zaměření přípravy podle zájmu žáků resp. možností školy. Počet vyučovacích hodin základního i specifického učiva uvedený v osnovách je orientační.

4. Do vyučovacích hodin označených (+) je nutné zahrnout i obsah učiva stanovený učební osnovou pro předcházející nebo následující ročník denního studia.

5. Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků-dnů (např.20 konzultačních hodin je možné zařadit do 3 dnů).Tyto konzultační hodiny slouží na doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací.

6. V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo ( v jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze 3 předmětů).

7. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.