CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Vstupní předpoklady žáků: úspěšné ukončení 9.ročníku základní školy, zdravotní způsobilost

Obor je určen pro: hochy

Délka a forma studia: 3 roky, denní, večerní a dálková

Pojetí a cíle

Učební obor podlahář je určen pro přípravu pracovníků pro povolání podlahář.

Charakteristika obsahových složek

Obsah vzdělávacího programu tvoří všeobecně vzdělávací a odborné učivo, které je rozvrženo do skupiny povinných (A) a nepovinných (B) předmětů. Učivo skupiny povinných předmětů zahrnuje pouze předměty povinného základu. Výběrové a volitelné předměty může škola zařadit podle místních podmínek.

Předměty povinného základu obsahují základní učivo, které je závazné pro všechny žáky. Výběrové a volitelné předměty obsahují speciální učivo, které stanoví škola ve spolupráci s rodiči, žáky a podnikatelskou sférou s cílem konkretizovat profil absolventa nebo reagovat na místní podmínky.

Struktura vzdělávacího programu je vyjádřena učebním plánem.

Předměty povinného základu mají stanovenu hodinovou dotaci.

Organizace výuky

Studium je organizováno jako tříleté denní, večerní nebo dálkové.

Metodické přístupy

Metody a formy vzdělávání volí vyučující se zřetelem k charakteru předmětu, konkrétní situaci v pedagogickém procesu a s ohledem na možnosti školy. Cílem je vytvářet a rozvíjet profesní schopnosti a vlastnosti žáků včetně schopností jednat se spolupracovníky a zákazníky, estetického cítění a vztahu k životnímu prostředí. Důležitou složkou výchovy je vykonávání odborného výcviku ve spolupráci s podnikatelskou sférou v provozních podmínkách.

Při hodnocení žáků je kladen důraz na praktické činnosti.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu

Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany.

Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů, zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti z hlediska jednotlivce, tak pracovníka řídícího činnost kolektivu.

V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce. Je nevyhnutelné poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Nácvik a procvičování činností, odpovídajících pracím zakázaným mladistvým příslušným rezortním seznamem, mohou žáci vykonávat při výuce pouze v rozsahu stanoveném učební osnovou. Pokud to vyžaduje charakter činnosti, stanoví učební osnova z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podmínky, za kterých je možné výuku žáků provádět.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1. Důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy.

2. Používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům.

3. Používání osobních ochranných prostředků podle platných předpisů.

4. Dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované mistrem (1. ročník max. 12, 2. a 3. ročník max. 7 , v náročných provozech a při práci ve výškách max. 4 žáci).

5. Vykonávání stanoveného dozoru.

Stupně dozoru jsou vymezeny následovně:

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů, pracovních postupů nebo při ohrožení zdraví.

Práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje před zahájením práce pracoviště žáků a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností vedoucích pracovníků příslušného učňovského zařízení v závislosti na charakteru tématu a podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci příslušný tematický celek plní.

Další specifické požadavky

Zdravotní požadavky na uchazeče

Do učebního oboru mohou být přijati pouze chlapci s celkovým dobrým zdravotním stavem, neporušenou funkcí pohybového aparátu, bez chronických zápalových a alergických onemocnění kůže a dýchacích  orgánů (zejména přecitlivělosti na chemické sloučeniny), bez poruch nervosvalové koordinace a záchvatových onemocnění, bez poruch krvetvorby a postižení kardiovaskulárního aparátu. Zraková ostrost 5/15 - /15 s korekcí.

V případě změněné pracovní schopnosti je nutné doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení.