PROFIL ABSOLVENTADosažený stupeň vzdělání: střední odborné a odborná příprava pro povolání podlahář

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

Výsledky vzdělávání:

a) Obecná úvodní část

b) Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent

- je si vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana;

- chápe principy demokratické společnosti a je ochoten je ve svém životě uplatňovat;

- uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, je ochoten respektovat také práva druhých, uznávat i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras;

- je si je vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života a kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku;

- preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí;

- je samostatný a odpovědný v jednání i v pracovní činnosti;

- chápe význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti, je vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a pro styk s lidmi;

- je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání;

- uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností, je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikací;

- uvědomuje si vliv přírodního prostřední i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí;

- v ústním i písemném jazykovém projevu umí dodržovat jazykové normy, výstižně a logicky správně se vyjadřovat;

- v cizím jazyce rozumí jednoduchým rozhovorům o věcech denního života, dovede získat jednoduchou informaci a sdělit podstatné myšlenky z běžně vyslechnutého nebo přečteného textu, dovede v jednoduchých větách hovořit o známé tematice a ovládá nejzákladnější terminologii svého oboru;

- má pozitivní vztah k umění a kultuře;

- rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích;

- je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, v domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní prostředí;

- je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec.

- snaží se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví;

- ve své profesi dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat řešení optimální v daném kontextu, stanovovat efektivní postupy při realizaci řešení a dodržovat je;

- má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání, jak z hlediska profesních dovedností tak orientace v základních ekonomických otázkách této problematiky.

c) Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru podlahář a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky má absolvent základní znalosti o používaných materiálech a technologiích.

Absolvent učebního oboru dovede

- číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci;

- zhotovit jednoduché technické náčrty a skicy;

- převzít materiál určený k vykonání práce;

- připravovat a používat potřebné nářadí, zařízení a pomůcky a udržovat je;

- zabezpečit optimální pracovní podmínky pro podlahářské práce, jako jsou teplota vzduchu, větrání a osvětlení;

- posoudit vzájemné vztahy navazujících řemesel;

- volit správný technologický postup a organizaci práce;

- posoudit vhodnost podlahářských materiálů;

- dopravit materiál a připravit jej před jeho zpracováním;

- používat materiálové a výkonové normy;

- připravit podklad pod podlahoviny;

- pokládat různé druhy podlahovin, včetně jejich napojení na okolní konstrukce;

- provádět povrchové úpravy podlah;

- používat podlahové kompletační prvky;

- ošetřovat a udržovat hotové podlahy;

- stanovit potřebné množství materiálu;

- sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce;

- přispívat k tvorbě a ochraně životního prostředí;

- dodržovat zásady a předpisy bezpečnosti práce a ochrany zdraví, hygieny práce, protipožární ochrany a zacházet s protipožárním zařízením;

- vést písemnou dokumentaci související s prováděnými pracemi, vyhotovit zakázkový list a předat práci zákazníkovi;

- posuzovat vlivy své výrobní činnosti na životní prostředí.

Dále zná zásady civilní ochrany a odborných činností při záchranných a vyprošťovacích pracích.

Absolvent učebního oboru by po příslušné praxi měl umět pracovat s projektovou a rozpočtovou dokumentací složitějších prací, provádět složitější podlahářské práce, klást podlahoviny z plastů, pryže a kobercové podlahoviny, zhotovit podlahy z velkorozměrových dílců, klást podlahoviny na schodištích. Dále by měl umět provádět adaptace a výměny podlah různých druhů.

Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním podlahář. Po absolvování příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.