PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kód a název vzdělávacího programu:

Kmenový obor:

3662E Sklenář, sklenářské práce

Učební obor:

36-62-E/003 (36-97-0/04) Sklenářské práce

 

Zaměření: učební obor nemá zaměření

Dosažený stupeň vzdělání: odborná příprava pro výkon příslušných dělnických povolání

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

 

1 Výsledky vzdělávání 

1.1 Obecná úvodní část 

Absolvent učebního oboru byl v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něj vytvořily předpoklady pro rozvoj osobnosti. Byl kladen důraz na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti. Byla akceptována osobnost žáka, zvýšila se jeho schopnost přizpůsobovat se měnícím se podmínkám společnosti a to jak v soukromém životě, tak v pracovním zařazení.

Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché přípravné a obslužné pracovní činnosti ve sklenářství.

 

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent

-     si doplnil základní všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní, tj.v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností,

-     získal dovednost uplatnit svou osobnost a chovat se v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování,

-     je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana, je si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobod každého člověka,

-     je schopen se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání a potřeby, vhodným způsobem komunikovat s ostatními lidmi, ve svém projevu se snaží vyjadřovat v souladu s jazykovou normou všude tam, kde to situace vyžaduje,

-     má vědomosti důležité pro uplatňování ekologických předpisů o ochraně životního prostředí,

-     dovede poskytnout základní první pomoc, zná důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování,

-     dokáže uplatňovat základní matematické znalosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích.

1.3 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru sklenářské práce a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent

-     má nejzákladnější vědomosti z ekonomiky související s postavením zaměstnance nebo zaměstnavatele,

-     má vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, uplatňování stanovených technologických a pracovních postupů a ekologických předpisů k ochraně životního prostředí,

-     umí vykonávat jednoduché přípravné a obslužné práce ve sklenářství,

-     umí převzít materiál určený k vykonání práce,

-     umí dopravit materiál a připravit jej před jeho zpracováním,

-     umí volit, připravovat a používat potřebné nářadí a udržovat je,

-     umí připravit pracoviště,

-     umí pracovat pod dozorem podle technologických postupů,

-     dodržuje při práci zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce,

-     dodržuje předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením,

-     dodržuje zásady ochrany životního prostředí.

 

2 Možnosti uplatnění absolventa

Učební obor učilišť sklenářské práce připravuje žáky na výkon dělnického povolání souvisejícího s prováděním jednoduchých sklenářských prací. Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou po úspěšném ukončení základního vzdělání dále pokračovat ve studiu v příbuzném tříletém učebním oboru.