CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 

Základní údaje

Délka přípravy : 3 roky

Učební obor je určen pro : chlapce a děvčata

Podmínky pro přijetí : úspěšné dokončení 9. ročníku základní školy, zdravotní způsobilost uchazeče doložená stanoviskem lékaře

Způsob ukončení přípravy : závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání : střední odborné vzdělání a odborná a odborná příprava pro výkon příprava pro výkon povolání sklenář, sklenářka

Stručný popis učebního oboru

Zasklívání oken různých konstrukcí, stěn, výkladců. střech a jiných konstrukcí různými druhy skla. Řezání a úprava skla podle dokumentace a podle výpisů. Změření skutečného stavu, zhotovení pomocné dokumentace při údržbě a rekonstrukci. Zasklívání pomocí tmele i beztmelé zasklívání do nosné konstrukce ze dřeva, kovu i plastů. Osazování dvojskel, celozasklených konstrukcí vstupních dveří, montáž stěn a příček z profilovaného skla. Obkládání stěn plochým sklem. Jednoduché zušlechťování skla. Rámování obrazů.

Zdravotní požadavky na uchazeče

Do učebního oboru mohou být přijati chlapci a děvčata fyzicky a psychicky zdatní, s dobrou funkční schopností nosného a pohybového systému umožňující dlouhé stání na místě. Z tohoto důvodu uchazeči nesmějí mít postiženou páteř, nesmějí mít skoliózu a jiné deformace páteře, které mohou být v budoucnu závažné; nesmějí mít postižené horní končetiny a omezenou funkci kloubů. Překážkou jsou i jevy po kongenitální luxaci beder 
s přetrvávajícími poruchami jejich funkce a varixy dolních končetin.

Uchazeči nesmějí trpět chronickými, opakujícími se a alergickýmí nemocemi kůže a dýchacího systému, nesmějí být přecitlivělí na mechanická a chemická dráždidla a nemají mít sklony k prochladnutí.

Uchazeči nesmějí být postiženi nemocemi srdce a cév, zánětovými stavy, závažnými poruchami rytmů, poruchami chlopní, vrozenými srdečními vadami; poruchami uropoetického systému, opakujícími se nemocemi močových cest, poruchami funkce ledvin; chorobami sluchového systému, jako jsou chronické otitídy, sinusitídy a postižení statického systému; nervovými nemocemi, zejména pokud jsou provázeny poruchami pohybových funkcí a koordinace; zachvatovými chorobami jakéhokoliv typu, kolapsovými stavy, poruchami zraku, centrální zraková ostrost aspoň jednoho oka by měla být minimálně 5/5 a J.č.l s případnou korekcí do + 3 D.

Učební obor je vhodný i pro mladistvé se změněnou pracovní schopností (i s centrální poruchou sluchu).

Zdravotní způsobilost uchazečů musí písemně potvrdit lékař.

Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu a požární ochranu

Výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vychází z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. 
V prostorách určených pro vyučování je třeba vytvořit takové podmínky, aby byla zajištěna bezpečnost a hygiena práce. Vyučující musí vždy poučit žáky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, zvláště pak při odborném výcviku.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

a) důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, protipožárními předpisy a technologickými postupy,
b) používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům,
c) používání osobních ochranných pracovních prostředků,
d) vykonávání stanoveného dozoru.

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu.
Tato osoba musí všechna pracovní místa obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů, pracovních pokynů nebo ohrožení zdraví.

Práce s dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje pracoviště před zahájením práce a pokud všechna pracovní místa zrakově neobsáhne, pak je v průběhu prací obchází a kontroluje.

Uplatnění absolventů

Učební obor sklenář-sklenářka připravuje žáky na výkon pracovních činností povolání sklenář-sklenářka.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do studijního oboru pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.