MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 3. března l997 čj. 14 398/97 - 72 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

36-62-H/001 SKLENÁŘ, SKLENÁŘKA


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin 
V ročníku Celkem
1. 2. 3.  
1. Povinné předměty
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk 2 1 1 4
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 1 1 4
Fyzika 2 1 - 3
Základy ekologie 1 - - 1
Tělesná výchova 2 2 2 6
Celkem VVP 12 8 7 27
Odborné předměty
Ekonomika pro stavební obory - - 2 2
Odborné kreslení 2 2 2 6
Materiály 2 1,5 - 3,5
Stavební konstrukce - - 1,5 1,5
Technologie 2 2 2 6
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem OP 21 23 24,5 69
Celkem VVP + OP 33 31 31,5 96
2. Nepovinné předměty


Poznámky :

1. V období teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně.

2. Počet vyučovacích hodin jednotlivých tematických celků v předmětech technologie a odborný výcvik je orientační. Ředitel SOU může podle zájmu žáků resp. možností a zaměření školy některé tematické celky posílit - ale tak, aby žádný tematický celek nebyl vyřazen z učební osnovy.

3. Učební plán je možné v povinných předmětech upravit se souhlasem ředitele SOU až do výše 10% z celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

4. Vyučující mohou se souhlasem ředitele SOU provést v učebních osnovách úpravu učiva do rozsahu 30% celkové hodinové dotace v ročníku 
k zařazení nových aktuálních témat. Meziročníkové přesuny učiva v teoretických předmětech je možno provádět se souhlasem ředitele SOU. Přesuny učiva v odborném výcviku lze provést pouze v případě, že nepůjde o činnosti zakázané mladistvým do 16 let i po dobu přípravy v SOU.

5. Zařazení nepovinných předmětů je v plné kompetenci ředitele SOU. Doporučuje se zařazovat vyučovací předměty základy rodinné výchovy, výpočetní technika, technika administrativy, jednoduché účetnictví, sportovní hry a cizí jazyk. Seznam nepovinných předmětů lze rozšířit podle zájmu žáků, podmínek školy, specifik regionů a dle nových trendů ve vzdělání.

6. Školní rok trvá ve všech ročnících 40 týdnů. Učivo je v učebních osnovách rozvrženo do 33 týdnů. Zbývajících 7 týdnů je určeno na opakování učiva, exkurze, výchovně vzdělávací akce, lyžařský výcvik a závěrečnou zkoušku.

7. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.