MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 3. března l997 čj. 14 398/97 - 72 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

36-62-H/001 SKLENÁŘ, SKLENÁŘKA


Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
 V ročníku Celkem
1. 2. 3.  
1. Povinné předměty
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 1 1 1 3
Cizí jazyk 1 1 1 3
Občanská nauka 1 1 - 2
Matematika 2 1 1 4
Fyzika 1 1 - 2
Základy ekologie 1 - - 1
Celkem VVP 7 5 3 15
Odborné předměty
Ekonomika pro stavební obory - - 1 1
Odborné kreslení 1 1 1 3
Materiály 1 1 - 2
Stavební konstrukce - - 1 1
Technologie 1 1 1 3
Odborný výcvik 1 2 2 5
Celkem OP 4 5 6 15
Celkem VVP + OP 11 10 9 30


Poznámky :

1. Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu týdenních vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy (SOU).

2. Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. jeden vyučovací den - 4 hodiny). Tyto vyučovací hodiny jsou určeny pro souborné práce a doplňující instruktáže.

3. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.