MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

 

Vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 3. března l997 čj. 14 398/97 - 72 s platností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

36-62-H/001 SKLENÁŘ, SKLENÁŘKA


Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet konzultačních hodin 
V ročníku Celkem
1. 2. 3.  
1. Povinné předměty
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 10 10 10 30
Cizí jazyk 10 10 10 30
Občanská nauka 10 10 - 20
Matematika 30 10 10 50
Fyzika 20 10 - 30
Základy ekologie 10 - - 10
Celkem VVP 90 50 30 170
Odborné předměty
Ekonomika pro stavební obory - - 20 20
Odborné kreslení 20 10 10 40
Materiály 20 20 - 40
Stavební konstrukce - - 20 20
Technologie 10 20 30 60
Odborný výcvik 20 40 40 100
Celkem OP 70 90 120 280
Celkem VVP + OP 160 140 150 450


Poznámky :

1. V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah i rozsah učiva v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel školy (SOU).

2. Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku. Ředitel školy (SOU) rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin se zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3. Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dnů (např. 20 konzultačních hodin je možné zařadit do 3 dnů). Tyto konzultační hodiny slouží na doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací.

4. V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo (v jednom dnu se doporučuje konat zkoušky maximálně ze 3 předmětů).

5. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.