PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kód a název vzdělávacího programu:

Kmenový obor:

36-63-H Štukatér, štukatérské práce

Učební obor:

36-63-H/001 (36-65-2) Štukatér

 

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné.

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list.

 

1 Výsledky vzdělávání 

1.1 Obecná úvodní část

Absolvent je schopen po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po příslušné praxi samostatně provádět základní štukatérské práce v interiéru a exteriéru - zhotovovat modely, formy a odlitky ze sádry, štuku, betonu, umělého kamene a jiných materiálů; nanášet štukovou hmotu na povrch stěn a stropů a profilovat ji pomocí šablon; provádět omítky, rabicové stěny, stropy a klenby; zhotovovat sgrafito a umělý kámen; osazovat dílensky zhotovené prvky na stavbách. Dovede provádět jednoduché restaurátorské práce.

K charakteristickým schopnostem a vlastnostem absolventa patří vztah k oboru, poctivost, svědomitost, odpovědnost a schopnost pracovat v kolektivu.

Absolvent dovede samostatně rozhodovat v odborné oblasti a po příslušné praxi aktivně působit v oblasti podnikání.

 

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent

-     je si vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana;

-     chápe principy demokratické společnosti a je ochoten je ve svém životě uplatňovat;

-     uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, respektuje práva druhých, uznává rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras;

-     je si vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku;

-     preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí;

-     je samostatný a odpovědný v jednání i v pracovní činnosti;

-     chápe význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti, je vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a styk s lidmi;

-     je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání;

-     uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností;

-     orientuje se na trhu práce a je schopen rozhodovat o svém pracovním uplatnění;

-     uvědomuje si vliv přírodního prostřední i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí 
i dopad lidské činnosti na přírodu;

-     v ústním i písemném jazykovém projevu usiluje o dodržování jazykových norem, 
o výstižné a logicky správné vyjadřování;

-     v cizím jazyce rozumí jednoduchým rozhovorům o věcech denního života, dovede získat jednoduchou informaci a sdělit podstatné myšlenky z běžně vyslechnutého nebo přečteného textu, dovede v jednoduchých větách hovořit o známé tematice a ovládá základní terminologii svého oboru;

-     má pozitivní vztah k umění a kultuře;

-     rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích;

-     je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci;

-     je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec;

-     snaží se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví;

-     ve své profesi dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat optimální řešení, stanovovat efektivní postupy a realizovat je.

 

1.3 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru štukatér a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky má absolvent základní teoretické znalosti o používaných materiálech, technologických a pracovních postupech a dovede vykonávat základní štukatérské práce. Zná základní vztahy své profese k ostatním profesím uměleckořemeslné práce a stavebním oborům a zná význam a hodnotu památek.

Absolvent učebního oboru dovede:

-     číst dílenské výkresy a náčrty a zhotovovat podle nich modely;

-     orientovat se v popisech pracovních postupů starých technik i v nejnovějších způsobech provádění štukatérských prací;

-     posoudit vlastnosti používaných materiálů, stavebních hmot, přírodních i umělých materiálů, pomocných materiálů a umí je pro příslušnou pracovní činnost vhodně zvolit;

-     měřit, rýsovat a přenášet plošnou kresbu na materiál a plochy stěn nebo stropů;

-     odlévat do sádrových, lukoprénových, želatinových a jiných forem;

-     odlévat ze sádry, betonu, štuku, umělého kamene, malty, vosku a plastů;

-     volně nanášet štukovou hmotu, vytáčet, kašírovat, dusat a laminovat;

-     táhnou profily šablonou v různých polohách;

-     odlévat figurální plastiky;

-     osazovat dílensky vyrobené prvky na stavbě;

-     zhotovovat sgrafito;

-     snímat formy z živých i neživých modelů;

-     používat běžné i speciální nářadí;

-     připravovat zdivo pro štukatérské dokončení zdiva pod sgrafito, nanášenou nebo nastavovanou profilaci a poloreliéfy;

-     zhotovovat drátěné armatury;

-     zvětšovat nebo zmenšovat modely do požadovaných měřítek;

-     opracovávat sádru v konstrukci;

-     sestavovat jednoduché modely;

-     provádět povrchové úpravy hotových výrobků;

-     pracovat s pantografem a poměrovými kružidly;

-     obsluhovat základní mechanizační prostředky používané při štukatérských pracích;

-     hodnotit kvalitu a kvantitu vykonané práce;

-     hospodárně využívat materiály a energie a předcházet negativním vlivům pracovních činností oboru na životní prostředí;

-     dodržovat zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce a v případě úrazu poskytnout první pomoc;

-     dodržovat zásady protipožární ochrany a zacházet s protipožárním zařízením;

-     orientovat se v základních ekonomických a pracovně-právních pojmech.

 

Dále zná zásady civilní ochrany a odborných stavebních činností při záchranných a vyprošťovacích pracích.

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska orientace v základních ekonomických otázkách této problematiky.

 

2 Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním štukatér. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

 

3 Možnosti dalšího vzdělávání absolventů 

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku se může ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.