MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

dne 10. července 2002, čj. 22 972/2002-23 s platností od 1. září 2002 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

36-63-H/001 (36-65-2) Štukatér


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium

A. Povinné vyučovací předměty

 

a) základní předměty

 

Český jazyk a literatura

6

Cizí jazyk

6

Občanská nauka

3

Matematika

3 - 5

Fyzika

2

Základy ekologie

1

Tělesná výchova

3

Práce s počítačem

2 - 3

Ekonomika

2

Technické kreslení

2 - 3

Odborné kreslení a modelování

3 - 5

Materiály

3 - 5

Dějiny umělecké a řemeslné práce

2 - 3

Fotografování

1

Technologie

6 - 8

Odborný výcvik

40 - 50

b) výběrové

0 - 3

Celkem hodin týdně

max. 99

B. Nepovinné vyučovací předměty

 

 

Poznámky k obecnému učebnímu plánu

1. Obecný učební plán je zpracován bez rozvržení vyučovacích předmětů do jednotlivých ročníků a je pro školy závazný. Škola si učební plán buď dopracuje podle svých podmínek, nebo může převzít  doporučený učební plán, který je součástí těchto učebních dokumentů. Při dopracování učebního plánu je nutné dodržet zásady uvedené v poznámkách.

2. Školou dopracovaný obecný učební plán nebo převzatý doporučený učební plán, dopracované učební osnovy základních předmětů a kompletně zpracované učební osnovy nepovinných vyučovacích předmětů, schválené ředitelem školy a opatřené razítkem školy, jsou součástí povinné dokumentace školy.

Dopracováním obecného učebního plánu se rozumí rozvržení vyučovacích předmětů včetně nepovinných, do jednotlivých ročníků, stanovení jejich časové dotace a zpracování učebních osnov (rozvržení učiva) odborných předmětů a to od 1. do 3. ročníku včetně. Učební osnovy musí být zpracovány ve standardním provedení (identifikační údaje, pojetí vyučovacího předmětu, rozpis učiva, schválení ředitelem školy) pro základní a nepovinné vyučovací předměty. Tento učební plán je pro školu závazný.

3. Při dopracování obecného učebního plánu a učebních osnov např. formou tematického plánu, i při zpracování učebních osnov nepovinných předmětů, je třeba dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty. Úzká mezipředmětová vazba existuje zejména mezi odbornými teoretickými předměty a odborným výcvikem.

4. Při dopracování obecného učebního plánu je škola povinna zařadit vyučovací předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, občanská nauka a tělesná výchova do všech ročníků.

5. Učivo odborného výcviku je třeba zařadit do jednotlivých ročníků tak, aby nebylo porušeno ustanovení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb. Ve znění pozdějších předpisů, podle níž je nutno respektovat zásady vztahující se k zakázaným pracím.

6. Při dopracování obecného učebního plánu (rozvržení předmětů do třech ročníků) nesmí být celkový počet týdenních povinných vyučovacích hodin v učebním plánu v žádném ročníku nižší než 30 a vyšší než 33 vyučovacích hodin. Vymezení hranic týdenního počtu vyučovacích hodin se týká pouze dopracování učebního plánu do ročníků, nevztahuje se na organizaci vyučování, např. týden teoretického vyučování a týden praktického vyučování.

7. Základní předměty (a) představují základ vzdělání v učebním oboru – jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a odborné.
Všeobecně vzdělávací
vyučovací předměty se vyučují podle platných učebních osnov pro tříleté učební obory středních odborných učilišť vydávaných NÚOV (VÚOŠ) Praha. Předmět český jazyk a literatura se vyučuje podle učební osnovy schválené MŠMT ČR dne 19.7.1999, č.j. 25 625/99-22.

Předmět cizí jazyk se vyučuje podle učební osnovy schválené MŠMT ČR dne 3. 9. 1999, č.j. 27 668/99-22. Požaduje se nespojovat výuku do vyšších hodinových celků, ale rozložit hodinově výuku do jednotlivých dnů.

Předmět občanská nauka se vyučuje podle učební osnovy schválené MŠMT ČR dne 29. 4. 2002, č.j. 18 396/2002-23 s platností od 1. září 2002.

Předmět matematika se vyučuje podle učební osnovy schválené MŠMT ČR dne 14. 6.1999, č.j. 23 093/99-22.

Předmět fyzika se vyučuje podle učební osnovy schválené MŠMT ČR dne 31. 10. 1987, č.j. 27 657/86-221.

Předmět základy ekologie se vyučuje podle učební osnovy pro SOŠ a SOU schválené MŠMT ČR dne 21. 7. 1998, č.j. 23 212/98-23/230.

Předmět práce s počítačem se doporučuje vyučovat podle učební osnovy schválené MŠMT ČR dne 7. 9. 1999, č.j. 25 876/98-23.

Předmět tělesná výchova se vyučuje podle učební osnovy schválené MŠMT ČR dne 23. 5. 1996, č.j. 19 891/96-50.

8. Předmět ekonomika pro stavební obory lze alternativně vyučovat podle učební osnovy předmětu ekonomika schválené MŠMT ČR dne 1. 6. 1999, č.j. 22 065/99-23.

9. Týdenní hodinová dotace vyučovacího předmětu tělesná výchova se řídí organizací teoretického a praktického vyučování. Pokud je vyučování organizováno tak, že se střídá týden teoretického vyučování a týden odborného výcviku, a pokud není možno zajistit výuku tělesné výchovy i v týdnech odborného výcviku, nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy v týdnu teoretického vyučování pod 2 hodiny. V případě, že v rámci jednoho týdne probíhá teoretické vyučování i odborný výcvik, je rozsah tělesné výchovy v tomto týdnu 2 hodiny. Doporučuje se však zařadit podle možností další hodiny tělesné výchovy, které se nezapočítávají do týdenního počtu vyučovacích hodin (nejsou považovány za další rozšiřování počtu hodin v učebním plánu z hlediska maximálního stanoveného týdenního počtu hodin). V rámci odborného výcviku je možné zařadit kompenzační cvičení – žáci musí být systematicky poučováni o důležitosti a možnostech kompenzace jednostranného pracovního zatížení tělesnými cvičeními a rekreačním sportem.

10. Vyučující mohou se souhlasem ředitele provést v učebních osnovách úpravu vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30 % celkové hodinové dotace v ročníku, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu a promítnutí regionálních aspektů. Uvedené úpravy nesmí být v rozporu s požadavky Standardu středoškolského odborného vzdělávání.

11. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy stanovenými MŠMT.

12. Výběrový předmět či výběrové předměty stanovuje ředitel školy, popř. rozhodne o tom, že časová dotace vyhrazená pro kategorii výběrových předmětů (popř. její část) bude využita ke zvýšení počtu hodin základních předmětů. Obsah výběrových předmětů musí být v souladu s profilem absolventa, případně se  směrováním jeho přípravy. Učební osnovu výběrového předmětu zpracuje škola (může přitom využít učební osnovy z učebních dokumentů jiného oboru přípravy) a schválí ji ředitel školy. Po schválení se stává součástí povinné dokumentace školy.

13. Zařazení a struktura nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci ředitele školy. Učební  osnovy  nepovinných vyučovacích předmětů  vypracuje škola  (popř. převezme vhodné učební osnovy z jiných vzdělávacích programů), schválí je ředitel školy. Kromě uvedených lze nabídnout, podle charakteru oboru přípravy i jiné vhodné předměty. Žák se může přihlásit nejvíce do tří nepovinných vyučovacích předmětů, jsou-li jedním z  nich  sportovní hry.

14. V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětu včetně odborného výcviku musí každý vyučující průběžně zařazovat problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí, podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky z dané odborné oblasti.

15. Pokud škola převzala doporučený učební plán uvedený v těchto učebních dokumentech, může v něm provádět úpravy až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin. Při této úpravě se musí dodržet celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný základní vyučovací předmět.

16. Učivo všech vyučovacích předmětů je v 1. až 3. ročníku rozvrženo do 33 týdnů. Časová rezerva se využije podle dále uvedené tabulky.

17. V 1. ročníku absolvují žáci lyžařský výcvik v soustředěném, zpravidla sedmidenním kurzu v trvání 42 hodiny, pokud jsou pro konání podmínky.

18. Střední škola pořádá zpravidla pro žáky 2. ročníku sportovně turistický kurz. Kurz je zpravidla pětidenní, v rozsahu 35 hodin.

19. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

Doporučený učební plán - denní studium

 

Počet týdenních vyučovacích hodin

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

v ročníku

Celkem

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1-2

1

5

Fyzika

2

-

-

2

Základy ekologie

1

-

-

1

Práce s počítačem

1

1

-

2

Tělesná výchova

1

1

1

3

Ekonomika pro stavební obory

-

-

2

2

Technické kreslení

2,5

-

-

2,5

Odborné kreslení a modelování

2

1

1

4

Materiály

2

1,5

-

3,5

Dějiny umělecké řemeslné práce

-

2

-

2

Fotografování

-

-

1

1

Technologie

2 - 2,5

1 - 2

2,5

5,5 - 7

Odborný výcvik

12

17,5

17,5

47

b) výběrové

-

0 - 1

0 - 1

0 - 2

Celkem hodin týdně

max. 33

max. 33

max. 33

max. 99

B. Nepovinné předměty

 

 

 

 

         


Příklady nepovinných předmětů:

estetická výchova, konverzace v cizím jazyku, popřípadě další živý jazyk, multikulturní soužití, cvičení z matematiky,  cvičení z fyziky,  sportovní hry,  základy rodinné výchovy, člověk a prostředí, psychologie práce, výpočetní technika, technika administrativy,   dopravní výchova.

Poznámky k učebnímu plánu:

1.     V období teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně. Je vhodné zařadit další hodiny tělesné výchovy mimo učební plán.

2.     Základní předměty (a) představují základ vzdělání v učebním oboru - jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací a odborné.
Všeobecně vzdělávací
vyučovací předměty se vyučují podle platných učebních osnov pro tříleté učební obory středních odborných učilišť vydávaných NÚOV (VÚOŠ) Praha.

3.   Předmět český jazyk a literatura se vyučuje podle učební osnovy schválené MŠMT ČR dne 19. 7. 1999, č.j. 25 625/99-22.

Předmět cizí jazyk se vyučuje podle učební osnovy schválené MŠMT ČR dne 3. 9. 1999, č.j. 27668/99-22. Požaduje se nespojovat výuku do vyšších hodinových celků, ale rozložit hodinově výuku do jednotlivých dnů.

Předmět občanská nauka se vyučuje podle učební osnovy schválené MŠMT dne 29. 4. 2002, č.j. 18 396/2002-23 s platností od 1. září 2002.

Předmět matematika se vyučuje podle učební osnovy schválené MŠMT ČR dne 14. 6.1999, č.j. 23 093/99-22.

Předmět fyzika se vyučuje podle učební osnovy schválené MŠMT ČR dne 31. 10. 1987, 

č.j. 27 657/86-221.

Předmět základy ekologie se vyučuje podle učební osnovy pro SOŠ a SOU schválené MŠMT ČR dne 21. 7. 1998, č.j. 23 212/98-23/230.

Předmět práce s počítačem se doporučuje vyučovat podle učební osnovy schválené MŠMT ČR dne 7. 9. 1999, č.j. 25 876/98-23.

Předmět tělesná výchova se vyučuje podle učební osnovy schválené MŠMT ČR dne
23. 5. 1996, č.j. 19 891/96-50.

4.     Předmět ekonomika pro stavební obory lze alternativně vyučovat podle učební osnovy předmětu ekonomika schválené MŠMT ČR dne 1. 6. 1999, č.j. 22 065/99-23.

5.     Škola může v odůvodněných případech (např. při vytváření víceoborových tříd) provést přesuny hodinových dotací v jednotlivých ročnících. Celkový počet vyučovacích hodin jednotlivých předmětů musí být zachován. Předměty český jazyk a literatura, cizí jazyk, občanská nauka a tělesná výchova musí být zastoupeny ve všech ročnících.

6.     Učební plán je možné v povinných vyučovacích předmětech upravit se souhlasem ředitele až do výše 10 % z celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět ani překročit celkový týdenní počet vyučovacích hodin stanovený učebním plánem.

7.     Vyučující mohou se souhlasem ředitele provést v učebních osnovách úpravu vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30 % celkové hodinové dotace v ročníku, směřující zejména
k inovacím vzdělávacího obsahu a promítnutí regionálních aspektů. Uvedené úpravy nesmí být v rozporu s požadavky Standardu středoškolského odborného vzdělávání.

8.     Meziročníkové přesuny učiva v teoretických předmětech je možno provádět se souhlasem ředitele středního odborného učiliště. Přesuny učiva v odborném výcviku lze provést pouze v případě, že nebude porušeno ustanovení vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podle níž je nutno respektovat zásady vztahující se k zakázaným pracím.

9.   V 1. ročníku absolvují žáci lyžařský výcvik v soustředěném, zpravidla sedmidenním kurzu v trvání 42 hodiny, pokud jsou pro konání podmínky.

10.   Střední škola pořádá zpravidla pro žáky 2. ročníku sportovně turistický kurz. Kurz je zpravidla pětidenní, v rozsahu 35 hodin.

11. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

Večerní studium

 

Počet týdenních vyučovacích hodin

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

V ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

1

2

2

5

Cizí jazyk

2

2

2

6

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

1

4

Fyzika

1

1

-

2

Základy ekologie

1

-

-

1

Práce s počítačem

1

1

-

2

Celkem VVP

9

8

6

23

Ekonomika pro stavební obory

-

-

2

2

Technické kreslení

1

-

-

1

Odborné kreslení a modelování

 

-

2

1

3

Materiály

1

1

-

2

Dějiny umělecké řemeslné práce

1

-

-

1

Fotografování

-

-

1

1

Technologie

2

2

2

6

Odborný výcvik

1

2

3

6

Celkem odborné předměty

6

7

9

22

Celkem hodin týdně

15

15

15

45


Poznámky k učebnímu plánu:

1. Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah studia v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel středního odborného učiliště.

2. Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. jeden vyučovací den v trvání 4 hodiny). Tyto vyučovací hodiny jsou určeny pro souborné práce a doplňující instruktáže.

3. Doporučuje se v 1. a 2. ročníku prověřit praktické

4. znalosti žáků formou ročníkové zkoušky v rozsahu 8 hodin za ročník.

5. Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

 

Dálkové studium

 

 

 

Počet konzultačních hodin

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

V ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

20

20

20

60

 

Cizí jazyk

20

20

20

60

 

Občanská nauka

10

10

-

20

 

Matematika

30

10

10

50

 

Fyzika

20

-

-

20

 

Základy ekologie

-

-

10

10

 

Práce s počítačem

10

10

-

20

 

Celkem VVP

110

70

60

240

 

Ekonomika pro stavební obory

-

-

20

20

 

Technické kreslení

-

10

-

10

 

Odborné kreslení a modelování

-

20

-

20

 

Materiály

10

10

-

20

 

Dějiny umělecké řemeslné práce

-

10

-

10

 

Fotografování

-

-

10

10

 

Technologie

20

20

20

60

 

Odborný výcvik

20  

20

50

90

 

Celkem odborné předměty

50

90

100

240

 

Celkem hodin ročně

160

160

160

480

 

         

Poznámky k učebnímu plánu:

1.  V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah studia v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel středního odborného učiliště.

2.  Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou pololetí školního roku. Ředitel středního odborného učiliště rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3.  Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. 20 konzultačních hodin je možno zařadit do 3 dnů). Tyto konzultační hodiny slouží na doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací.

4.  V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se doporučuje konat zkoušky maximálně ze třech předmětů.

1. Doporučuje se v 1. a 2. ročníku prověřit praktické znalosti žáků formou ročníkové zkoušky v rozsahu 8 hodin za ročník.

5.  Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.