PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kód a název vzdělávacího programu:

Kmenový obor:

3664H Tesař, tesařské práce

Učební obor:

36-64-H/001 (36-63-2/00) Tesař

 

Zaměření: učební obor nemá zaměření.

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné.

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list.

 

 

1 Výsledky vzdělávání 

1.1 Obecná úvodní část

K charakteristickým schopnostem a vlastnostem absolventa patří vztah k oboru, poctivost, svědomitost, odpovědnost a schopnost pracovat v kolektivu.

Absolvent dovede samostatně rozhodovat v odborné oblasti a po příslušné praxi aktivně působit v oblasti podnikání.

 

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent

-     je si vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana;

-     chápe principy demokratické společnosti a je ochoten je ve svém životě uplatňovat;

-     uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, respektuje práva druhých, uznává rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras;

-     je si vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku;

-     preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí;

-     je samostatný a odpovědný v jednání i v pracovní činnosti;

-     chápe význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti, je vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a styk s lidmi;

-     je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání;

-     uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností, je ochoten a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikace;

-     uvědomuje si vliv přírodního prostřední i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí i dopad lidské činnosti na přírodu;

-     v ústním i písemném jazykovém projevu usiluje o dodržování jazykových norem, o výstižné a logicky správné vyjadřování;

-     v cizím jazyce rozumí jednoduchým rozhovorům o věcech denního života, dovede získat jednoduchou informaci a sdělit podstatné myšlenky z běžně vyslechnutého nebo přečteného textu, dovede v jednoduchých větách hovořit o známé tematice a ovládá základní terminologii svého oboru;

-     má pozitivní vztah k umění a kultuře;

-     rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích;

-     je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci;

-     je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec;

-      snaží se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví;

-     ve své profesi dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat optimální řešení, stanovovat efektivní postupy a realizovat je.

 

1.3 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru tesař a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky má absolvent základní teoretické znalosti o používaných materiálech, technologických a pracovních postupech a dovede vykonávat základní tesařské práce.

V souladu s potřebami podnikatelské sféry jsou žáci učebního oboru tesař také seznámeni se základními materiály, technologickými a pracovními postupy používanými pro práce na střechách v souvisejících oborech pokrývač a klempíř - stavební výroba. V odborném výcviku získají dovednosti v provádění jednoduchých pokrývačských a klempířských prací na střechách.

Absolvent učebního oboru dovede:

-     číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci;

-     zhotovit jednoduché tesařské výkresy a náčrty;

-     hotové dílo zaměřit a zakreslit do výkresu;

-     provádět jednoduché výpočty z oboru, rozměřovat a zakládat jednoduché tesařské

konstrukce podle prováděcího výkresu;

-     volit správný technologický postup a organizaci práce;

-     volit vhodný materiál a výrobky a správně je používat při provádění tesařských

konstrukcí;

-     připravovat a používat potřebné nářadí, pomůcky, stroje a zařízení a udržovat je;

-     ručně opracovat a strojně obrábět dřevo;

-     ručně opracovat kovové prvky tesařských konstrukcí (kotevní železa, třmeny aj.);

-     posoudit optimální pracovní podmínky pro tesařské práce, jako jsou teplota vzduchu, vlhkost aj.;

-     dopravit materiál a připravit jej před jeho zpracováním;

-     vázat a montovat jednoduché tesařské konstrukce;

-     adaptovat narušené tesařské konstrukce;

-     rozeznávat vady dřeva;

-     volit vhodné ochranné prostředky proti dřevokaznému hmyzu, houbám a povětrnostním vlivům;

-     provádět jednoduché pokrývačské práce v rozsahu zaškolení;

-     provádět jednoduché klempířské práce na střechách v rozsahu zaškolení;

-     používat materiálové, technické a výkonové normy;

-     stanovit potřebu materiálu a pracovníků;

-     se orientovat v jednoduchých cenových záležitostech oboru,

-     sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce;

-     dodržovat zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce;

-     dodržovat zásady protipožární ochrany a zacházet s protipožárním zařízením;

-      vést písemnou dokumentaci související s prováděnými pracemi, vyhotovit zakázkový list a předat práci zákazníkovi;

-     posuzovat vlivy své pracovní činnosti na životní prostředí;

-     orientovat se v základních ekonomických a pracovně - právních pojmech.

 

Dále zná zásady civilní ochrany a odborných stavebních činností při záchranných a vyprošťovacích pracích.

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska orientace v základních ekonomických a právních otázkách této činnosti.

 

2 Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním tesař. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.