CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU´

Kmenový obor:    3666H Suché montáže

Učební obor:       36-66-H/001 (36-97-2/11) MONTÉR SUCHÝCH STAVEB 

Vstupní předpoklady žáků:      úspěšné ukončení 9.ročníku základní školy, zdravotní způsobilost

Obor je určen pro:                   hochy 

Délka a forma studia:               3 roky; denní, večerní a dálková

 

1    Pojetí a cíle 

     Jedná se o vzdělávací program tříletého učebního oboru středních odborných učilišť s vyváženým poměrem mezi teoretickou a praktickou složkou vzdělávání.

     Učební obor je určen pro přípravu pracovníků pro povolání montér suchých staveb.

 

2    Charakteristika obsahových složek 

     Obsah vzdělávacího programu tvoří všeobecně vzdělávací a odborné učivo, které je rozvrženo do skupiny povinných (A) předmětů. Učivo povinného základu zahrnuje  předměty základní (a) a výběrové (b).

     Předměty povinného základu obsahují základní učivo, které je závazné pro všechny žáky.  Výběrové předměty  obsahují  speciální  učivo, které stanoví škola  ve spolupráci s rodiči, žáky a podnikatelskou sférou s cílem konkretizovat profil absolventa nebo reagovat na místní podmínky.

      Struktura vzdělávacího programu je vyjádřena učebním plánem. Předměty povinného základu mají stanovenu hodinovou dotaci.

 

2.1  Všeobecné vzdělávání 

       Obsahové složky všeobecného vzdělávání se skládají ze

n    vzdělávání jazykového v oblasti:

a)mateřského jazyka, kde je výuka zaměřena především na upevnění znalostí získaných na základní škole, rozvoj komunikativní dovednosti žáků, začlenění jejich jazykových návyků do mimoškolního života a vzbuzení zájmu žáků o četbu;

b) cizího jazyka, kde je výuka zaměřena na upevnění znalostí získaných  na  základní škole a  rozvíjení  schopnosti  porozumět a  v jednoduchých větách hovořit o běžných věcech denního života; součástí výuky je zvládnutí základní odborné terminologie oboru;

n    vzdělávání společenskovědního, které se realizuje v občanské nauce a jehož cílem je přispět k přípravě žáků na jejich soukromý a občanský život v demokratické společnosti, tak aby se žáci lépe orientovali ve společnosti a mohli se aktivně zapojit do ovlivňování veřejných záležitostí a dokázali řešit také svoje soukromé problémy;

n    vzdělávání matematického, které se realizuje v předmětu matematika a které má žákům poskytnout   základní  matematické  vědomosti,  potřebné k  osvojení   učiva   odborných předmětů a řešení praktických úkolů denní potřeby a dále přispět ke správnému chápání kvantitativních i kvalitativních stránek reálného světa a dále v předmětu práce s počítačem, který poskytuje žákům základní vědomosti umožňující použití počítače při pracovním uplatnění i v běžném životě;

n    vzdělávání přírodovědného, které se realizuje v předmětu fyzika a které má žákům poskytnout ucelený soubor vědomostí a dovedností  nezbytných pro zvládnutí učiva odborných předmětů; fyzika plní kromě  všeobecné vzdělávací funkce i funkci polytechnickou, její znalost je nezbytná pro pochopení fyzikálních jevů odehrávajících se v přírodě nebo s nimiž se může pracovník setkat ve své odborné praxi; při zařazení výběrového předmětu chemie se žákům přiblíží pochopení vlastností materiálů s kterými budou pracovat, úkolem vzdělávání v ekologické oblasti je vést žáky od pochopení základních ekologických souvislostí v přírodě a biosociální podstaty člověka k poznávání vztahů člověka a jeho životního prostředí; důležitou složkou je poznání vlivu oboru na utváření životního prostředí;

n    rozvoje tělesné kultury realizované  v předmětu tělesná výchova s cílem přispívat ke všestrannému a harmonickému rozvoji žáků zvyšováním tělesné zdatnosti, rozvíjením pohybových schopností a prohlubováním vědomostí tvořících součást tělesné kultury.

 

2.2  Odborné vzdělávání 

       Odborné vzdělávání poskytuje žákům soubor teoretických vědomostí a praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v povolání montér suchých staveb.

       Odborné vzdělávání se skládá z teoretického učiva zahrnutého v předmětech ekonomika , odborné kreslení, stavební materiály, stavební konstrukce, technická zařízení budov, přestavby budov, technologie a učiva praktického charakteru obsaženého v předmětu odborný výcvik.

 

2.3  Klíčové dovednosti

       V rámci všeobecně vzdělávací a odborné teoretické složky vzdělávání žáků oboru montér suchých staveb jsou rozvíjeny především klíčové dovednosti komunikativní, numerické aplikace, dovednosti řešit problémové situace,  dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi. V praktické složce vzdělávání budou rozvíjeny dovednosti komunikativní, řešit problémy a problémové situace,    numerické  aplikace   a   dovednosti   využívat   informační  technologie  a  pracovat s informacemi. Při vykonávání odborného výcviku u odborných firem bude při styku žáků s jejich pracovníky kladen důraz na rozvíjení dovedností personálních a interpersonálních.

       Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání mají žákům usnadňovat proces celoživotního vzdělávání a umožnit jim přizpůsobivěji reagovat na měnící se podmínky ve společnosti.

       Klíčové dovednosti jsou definovány v publikaci Uplatnění nových prvků při aplikaci Standardu středoškolského odborného vzdělávání, vydané Výzkumným ústavem odborného školství Praha, 1998.

3    Organizace výuky 

      Studium je organizováno jako tříleté denní, večerní nebo dálkové a je zakončeno závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem.

 

4    Metodické přístupy 

     Metody a formy vzdělávání volí vyučující se zřetelem k charakteru vyučovacího předmětu, konkrétní situaci v pedagogickém procesu a s ohledem na možnosti školy. Cílem je vytvářet a rozvíjet profesní schopnosti a vlastnosti žáků včetně schopností jednat se spolupracovníky a zákazníky, estetického cítění a vztahu k životnímu prostředí. Důležitou složkou výchovy je vykonávání odborného výcviku ve spolupráci s podnikatelskou sférou v provozních podmínkách.

     Při hodnocení žáků je kladen důraz na praktické činnosti.

 

5   Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu  práce a požární ochranu 

     Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany.

     Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet  z platných  právních  předpisů  -  zákonů,   prováděcích vládních nařízení,  vyhlášek a norem.   Výklad  musí  směřovat  od  všeobecného  ke  konkrétnímu  a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti z hlediska jednotlivce, tak pracovníka řídícího činnost kolektivu.

     V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti  a hygieny práce a požární ochrany.

     Rozsah praktické přípravy na povolání je určen učebními osnovami. Podmínky, za kterých je  možno  tuto  přípravu  provádět  stanoví  ZP  ve  znění pozdějších předpisů, v § 163 až 168 a dále ustanovení Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 261/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podle níž je nutno respektovat zásady vztahující se k zakázaným pracím.

      Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí:

1.      Důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými postupy.

2.      Používání technického vybavení, které odpovídá bezpečnostním a protipožárním předpisům.

3.      Používání osobních ochranných prostředků podle platných předpisů.

4.      Dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované  mistrem v souladu s přílohou č.1 vyhlášky MŠMT ČR č.354/1991 Sb..

5.      Vykonávání stanoveného dozoru,  přičemž stupně dozoru jsou vymezeny následovně:

Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby pověřené dozorem, která dozírá na dodržování BOZP a pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout v případě porušení bezpečnostních předpisů, pracovních postupů nebo při ohrožení zdraví.

Práce pod dohledem - osoba pověřená dohledem zkontroluje před zahájením práce pracoviště žáků a pokud všechna pracovní místa zrakově  neobsáhne,   pak  je  v  průběhu  prací  obchází a kontroluje.

     Stanovení příslušného stupně dozoru na konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností vedoucích pracovníků příslušného učňovského zařízení v závislosti na charakteru tématu a podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci příslušný tematický celek plní.

 

6    Další specifické požadavky

6.1 Zdravotní požadavky na uchazeče

     Do učebního oboru mohou být přijati pouze chlapci s celkovým dobrým zdravotním stavem, neporušenou funkcí    pohybového ústrojí, umožňující práci ve vynucené poloze se středně velkou zátěží, bez chronických zápalových a  alergických onemocnění kůže a dýchacích orgánů, bez závažných chorob srdce a oběhové soustavy, bez poruch rovnovážného ústrojí, bez záchvatových a kolapsových stavů, bez závažných poruch zraku (krátkozrakost do 6D), bez poruch barvocitu.  

    Zdravotní stav posoudí příslušný registrující praktický lékař.

    V  případě změněné pracovní schopnosti je nutné doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení.

 

7    Základní předpoklady pro výuku učebního oboru montér suchých staveb

·               spolupráce školy s renomovanými montážními firmami při zajišťování odborného výcviku ve 2. a 3. ročníku a odborných publikací pro výuku,

·               proškolení vyučujících odborných předmětů technologie a mistrů odborné výchovy v akreditovaných zařízeních doporučených Cechem sádrokartonářů ČR,

·               dohody s výrobci desek pro suché montáže o poskytování slev na dodávky materiálu pro odborný výcvik,

·               dílna pro cvičné montáže a demontáže sádrokartonových konstrukcí vybavená dřevěnými a kovovými nosnými konstrukcemi a krovem,

·               vybavení nářadím, pomůckami a zařízením potřebným pro suché montáže, např.: metr, nůž, ocelová stěrka, hladítko, kladiva, vodováha, vykružovák, nůžky na plech, kovová (dřevěná) vodováha, hadicová vodováha, dvojitý žebřík, pojízdné lešení, vozík na převážení desek, elektrický šroubovák, elektrická vrtačka a j.(postupně se doporučuje dovybavení nastřelovací pistolí, laserovou vodováhou a otočným laserem),

·               osobní ochranné prostředky pro žáky včetně respirátorů.