PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kmenový obor:   3666H Suché montáže

Učební obor:      36-66-H/001 (36-97-2/11) MONTÉR SUCHÝCH STAVEB

Dosažený stupeň vzdělání:         střední odborné a odborná příprava pro povolání montér suchých staveb

Způsob ukončení a certifikace:   závěrečná zkouška, výuční list

 

1     Výsledky vzdělávání

1.1  Obecná úvodní část

       K charakteristickým schopnostem a vlastnostem absolventa patří vztah k oboru, poctivost, svědomitost, odpovědnost a schopnost pracovat v kolektivu.

  Absolvent dovede samostatně rozhodovat v odborné oblasti a po příslušné praxi aktivně působit v oblasti podnikání.

 

1.2  Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

 

     Absolvent

-             je si vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti  i rovnosti svobod a práv každého občana;

-             chápe principy demokratické společnosti a je ochoten je ve svém životě uplatňovat;

-             uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská  práva, je ochoten respektovat  práva druhých, uznávat i rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras;

-             je si vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života,  kulturního  a  přírodního  prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku;

-             preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných  lidí;

-               je samostatný a odpovědný v jednání i v pracovní činnosti; 

-               chápe význam a nutnost   celkového  osobnostního rozvoje  a profesní připravenosti, je vybaven základními   dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a styk s lidmi;

-               je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání;

-               uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje  stále vzrůstají nároky na   kvalifikovanou pracovní činnost   i na inovace pracovních dovedností, je ochoten a schopen se  adaptovat na změny trhu práce a kvalifikace;

-               uvědomuje si vliv přírodního prostřední i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí;

-               v ústním i písemném jazykovém projevu umí dodržovat  jazykové normy, výstižně a logicky správně  se vyjadřovat;

-               v cizím jazyce rozumí jednoduchým rozhovorům o věcech  denního života, dovede získat jednoduchou informaci  a sdělit podstatné myšlenky z běžně vyslechnutého nebo přečteného textu, dovede v jednoduchých větách hovořit  o známé tematice a ovládá základní terminologii svého oboru;

-               má pozitivní vztah k umění a kultuře;

-               rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi,umí vyhledávat, hodnotit a  třídit matematické informace  a  dokáže  používat  získané matematické poznatky při řešení  problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích;

-               je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci, zná využití běžných látek v průmyslu, zemědělství, domácnosti atp., ví o jejich vlivu na člověka, jeho zdraví i na životní  prostředí;

-               je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové  závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec;

-             snaží se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví;

-               ve své profesi dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat   a navrhovat optimální řešení, stanovovat efektivní postupy a realizovat je;

-               má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění  v živnostenském podnikání, jak z hlediska profesních  dovedností tak orientace v základních ekonomických otázkách této problematiky.

 

1.3  Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

       Po ukončení přípravy v učebním oboru montér suchých staveb a po úspěšném vykonání závěrečné   zkoušky          absolvent     základní     znalosti    o    používaných   materiálech a technologiích. Má přehled o stavebních konstrukcích a technických zařízeních budov.

     Absolvent učebního oboru dovede:

-               číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci;

-               zhotovit jednoduché technické náčrty;

-               volit vhodný materiál a výrobky a správně je používat při provádění suchých montáží, zná jejich mechanické, fyzikální a chemické vlastnosti;

-               volit správné technologické postupy a organizaci práce;

-      volit,    připravovat  a  používat  potřebné  nářadí,  pomůcky, mechanizační prostředky

a udržovat je;

-     zhotovit nosnou konstrukci pro sádrokartonové desky ze dřeva a kovových profilů;

-      zpracovávat sádrokartonové desky;

-      dopravit materiál a připravit jej před jeho zpracováním;

-      provádět montáž sádrokartonových příček, obkladů stropů a stěn a stropních podhledů;

-      provádět montáž speciálních a doplňkových konstrukcí;

-      provádět úpravy pro instalační rozvody;

-      provádět povrchovou úpravu sádrokartonových desek;

-      provádět speciální úpravy povrchu stěn a stropů;

-      posoudit optimální pracovní podmínky pro tesařské práce, jako jsou teplota  vzduchu, vlhkost aj.;

-      používat materiálové normy a technické podmínky pro suché montáže;

-      stanovit potřebu materiálu a pracovníků;

-      sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce;

-      dodržovat zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce;

-      dodržovat zásady protipožární ochrany a zacházet s protipožárním zařízením;

-      vést písemnou dokumentaci související s prováděnými  pracemi, vyhotovit zakázkový list a předat práci zákazníkovi;

-      posuzovat vlivy své pracovní činnosti na životní prostředí.

     Dále zná zásady civilní ochrany a odborných činností při záchranných a vyprošťovacích pracích.

 

2   Možnosti uplatnění absolventa

     Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním montér suchých staveb. Po absolvování příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.