MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky

dne 19. srpna 1999,  č.j. 27 093/99-23  s účinností od 1. září 1999 počínaje 1. ročníkem

 


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

36-66-H/001 (36-97-2/11) Montér suchých staveb


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

  V ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

2

1

1

4

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

1

4

Fyzika

2

1

-

3

Základy  ekologie

1

-

-

1

Práce s počítačem

-

1

1

2

Celkem VVP

12

8

6

26

Ekonomika                   

-

-

2

2

Odborné kreslení

2

2

2

6

Stavební materiály

1

-

-

1

Stavební konstrukce

-

2

-

2

Technická zařízení budov

-

1

        -        

 1

Přestavby budov

-

-

1,5

1,5

Technologie        

3

  2,5

3

8,5

Odborný výcvik                                                 

15

      17,5

17,5

50

Celkem odborné předměty

7

10

27

72

b) výběrové

1

-

-

1

Celkem hodin týdně

33

33

33

99

Poznámky k učebnímu plánu:

1.      Celkový týdenní počet vyučovacích hodin činí maximálně 33.  V období teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin  tělesnć výchovy pod 2 hodiny týdně.

2.      Základní předměty (a) představují základ vzdělání v učebním  oboru - jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací  a odborné. Výběrové předměty (b) jsou voleny v návaznosti na profil absolventa. Doporučuje se zařadit vyučovací předměty chemie, práce s počítačem, estetická výchova nebo konverzace v cizím jazyce. Rozhodnutí  o zařazení výběrových předmětů je plně v kompetenci ředitele středního odborného učiliště. Hodinové dotace výběrového předmětu lze využít k posílení některého povinného vyučovacího předmětu.

3.      Všeobecně vzdělávací vyučovací předměty se vyučují podle  platných učebních osnov pro tříleté učební obory středních odborných učilišť schválených MŠMT ČR a vydávaných VÚOŠ Praha.

4.      Učební plán je možné v povinných vyučovacích předmětech  upravit se souhlasem ředitele až do výše 10% z celkového  týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při  této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět, ani  překročit celkový týdenní počet vyučovacích hodin stanovený  učebním plánem.

5.      Vyučující mohou se souhlasem ředitele provést v učebních  osnovách úpravu vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30% celkové  hodinové dotace v ročníku, směřující zejména k inovacím  vzdělávacího obsahu a promítnutí regionálních aspektů. Uvedené úpravy nesmí být v rozporu s požadavky Standardu  středoškolského odborného vzdělávání. Meziročníkové přesuny  učiva v teoretických předmětech je možno provádět se souhlasem ředitele středního odborného učiliště. Přesuny učiva v odborném výcviku lze provést  pouze v případě, že nepůjde o činnosti zakázané mladistvým do šestnácti let i po dobu přípravy ve středním odborném učilišti.

6.      Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných  předpisů.

 

 

 

Večerní studium

 

 Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

V ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

1

1

1

3

Cizí jazyk

1

1

1

3

Občanská nauka

1

1

-

2

Matematika

2

1

1

4

Fyzika

1

1

-

2

Základy  ekologie

1

-

-

1

Práce s počítačem

1

-

-

1

Celkem VVP

8

5

3

16

Ekonomika                   

-

-

1

1

Odborné kreslení

1

2

1

4

Stavební materiály

1

-

-

1

Stavební konstrukce

-

1

-

1

Technická zařízení budov

-

1

        -         

1

Přestavby budov

-

-

1

1

Technologie        

3

3

4

10

Odborný výcvik

2

    2    

4

8

Celkem odborné předměty

7

9

11

27

Celkem hodin týdně

15

14

14

43

 

Poznámky k učebnímu plánu:

1.      Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah studia v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený  tematický plán schvaluje ředitel středního odborného učiliště.

2.      Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. jeden vyučovací den - 4 hodiny). Tyto vyučovací hodiny jsou určeny pro souborné práce a doplňující instruktáže. Obdobně lze kumulovat vyučovací hodiny předmětu práce s počítačem.

3.      Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

 

Dálkové studium

 

 Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

Počet konzultačních hodin

 

 V ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

10

10

10

30

Cizí jazyk

10

10

10

30

Občanská nauka

10

10

-

20

Matematika

30

10

10

50

Fyzika

20

10

-

30

Základy  ekologie

10

-

-

10

Práce s počítačem

20

-

-

20

Celkem VVP                                                

110

50

30

190

Ekonomika

-

-

20

20

Odborné kreslení

10

20

10

40

Stavební materiály

20

-

-

20

Stavební konstrukce

-

15

-

15

Technická zařízení budov

-

15

        -        

15

Přestavby budov

-

-

10

10

Technologie                                              

20

30

40

100

Odborný výcvik

20

50

50

120

  Celkem odborné předměty

70

 

130

140

340

Celkem hodin

180

180

170

530

 

Poznámky k učebnímu plánu:

1.      V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah studia v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel středního odborného učiliště.

2.      Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou  pololetí školního roku. Ředitel středního odborného učiliště rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3.      Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. 20 konzultačních  hodin je možno zařadit do 3 dnů). Tyto konzultační hodiny slouží na doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací.

4.      V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se doporučuje konat zkoušky maximálně ze třech předmětů.

5.      Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.