PROFIL ABSOLVENTADosažený stupeň vzdělání: odborná příprava pro výkon příslušných dělnických povolání

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

1. Výsledky vzdělávání

1.1 Obecná úvodní část

Absolvent učebního oboru byl v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něj vytvořily předpoklady pro rozvoj osobnosti, byl kladen důraz na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti a byla akceptována osobnost žáka, zvýšila se jeho schopnost přizpůsobovat se měnícím se podmínkám společnosti a to jak v soukromém životě, tak v pracovním zařazení.

Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché práce ve stavebnictví spojené s přípravou pojiv, stavebních směsí, zděním, pokládkou dlažeb, kanalizačních a vodovodních sítí a práce zemní. Dále dokončovací pomocné práce na stavbách, přípravné práce při montáži a demontáži lešení a konstrukcí. Je schopen obsluhovat jednoduché mechanismy.

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent

- si doplnil základní všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností,

- získal vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro to, aby uměl vhodným způsobem jednat s jinými lidmi i uplatnit svou osobnost, snažil se chovat
 v souladu s morálními zásadami a požadavky na kulturní společenské chování,

- je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana, je si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobod každého člověka,

- je schopen se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání, potřeby, vhodným způsobem komunikovat s ostatními lidmi, ve svém projevu se snaží vyjadřovat v souladu s jazykovou normou všude tam, kde to situace vyžaduje,

- má vědomosti důležité pro péči o zdraví a životní prostředí i poskytnutí nezbytné první pomoci, zná důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování,

- dokáže uplatňovat základní matematické znalosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích.

1.3 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru stavební výroba a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent

- má nejzákladnější vědomosti z ekonomiky, které byly vybrány tak, aby je mohl využívat i pro občanský život,

- umí vykonávat jednoduché práce ve stavebnictví jako jsou práce výkopové, příprava stavebních směsí, jednoduché zdění, příprava jednoduchých lešení a podpůrných konstrukcí, pomocné práce při dokončování staveb, pomocné práce při pokládce inženýrských sítí a dlažeb,

- umí obsluhovat jednoduché mechanismy,

- umí převzít materiál určený k vykonání práce,

- umí dopravit materiál a připravit jej před jeho zpracováním,

- umí volit, připravovat a používat potřebné nářadí a udržovat je,

- umí připravit pracoviště,

- umí pracovat pod dozorem podle technologických postupů,

- dodržuje při práci zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce,

- dodržuje předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením,

- dodržuje zásady ochrany životního prostředí.

2. Možnosti uplatnění absolventa

Učební obor učilišť stavební výroba připravuje žáky na výkon povolání stavební dělník.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou po úspěšném ukončení základního vzdělání dále pokračovat ve studiu v příbuzném tříletém učebním oboru.