MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
dne 28. 6. 2000, č.j. 13 255/2000-23 s platností od 1. září 2000 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN 


36-67-E/003 STAVEBNÍ VÝROBA

Učební plán souhrnný -

denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Celkový počet týdenních vyučovacích hodin za studium
A. Povinné vyučovací předměty
a) Základní předměty
Český jazyk a literatura 4
Občanská nauka 2
Matematika 4
Tělesná výchova 2
Celkem VVP 12
Stavební výroba 6
Odborný výcvik 42-45
Celkem odborné předměty 48-51
b) Výběrové nebo volitelné předměty 0-4
Celkem hodin týdně 60-65
B. Nepovinné vyučovací předměty
Poznámky :

1. Souhrnný učební plán je zpracován obecně bez rozvržení učiva do jednotlivých ročníků. Škola si dopracuje tento obecný učební plán za dodržení dále stanovených zásad do jednotlivých ročníků nebo může převzít doporučený učební plán uvedený v těchto učebních dokumentech.

2. Pokud škola nepřevezme doporučený učební plán, stává se dopracovaný učební plán (rozpracovaný do obou ročníků pro každou třídu) schválený ředitelem školy součástí dokumentace školy. V případě, že škola použije obecný učební plán, je povinna zpracovat i tematické plány pro odborné předměty, protože učební osnovy odborných předmětů jsou zpracovány ve vazbě na doporučený učební plán.

3. Při dopracování obecného učebního plánu, při rozpracování učebních osnov obsažených v tomto souboru, např. při zpracování tematického plánu, a při případném zpracování učebních osnov výběrových nebo volitelných předmětů je třeba dbát na koordinaci učiva mezi jednotlivými předměty. Úzká mezipředmětová vazba existuje zejména mezi předmětem odborný výcvik a stavební výroba.

4. Všeobecně vzdělávací předměty se vyučují podle platných učebních osnov schválených MŠMT ČR pro dvouleté učební obory určené pro žáky, kteří ukončili základní vzdělání a nižším než 9. ročníku ZŠ. Učební osnovy jsou zařazeny v samostatném souboru.

5. Zařazení výběrových a volitelných vyučovacích předmětů a stanovení pojetí, obsahu a rozsahu učiva je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schvaluje ředitel školy. Zařazení výběrových a volitelných předmětů má jednak umožnit směřovat přípravu žáků do určité profesní oblasti, v níž se předpokládá budoucí uplatnění absolventů, jednak má dát škole větší prostor pro organizaci výuky a používání různých metodických přístupů. Jako výběrový předmět je možné zařadit např. odborné kreslení, stroje a zařízení.

6. Celková týdenní hodinová dotace vyučovacích předmětů činí minimálně 28 a maximálně 33 hodin v každém ročníku.

7. Ve schválených učebních osnovách může škola provádět v učebním plánu úpravy až do výše 10% celkového týdenního počtu vyučovacích hodin 
v příslušném ročníku. Při této úpravě se nesmí překročit celkový týdenní počet vyučovacích hodin stanovený učebním plánem a není možné vypustit žádný vyučovací předmět.

8. V učebních osnovách může být provedena úprava vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30% celkové hodinové dotace, směřující zejména k inovacím vzdělávacího obsahu a promítnutí regionálních aspektů. V předmětu odborný výcvik a v navazujících odborných předmětech lze v rámci časové a obsahové koordinace učiva v tematických plánech přesouvat učivo mezi ročníky v případech, že nepůjde o činnosti zakázané mladistvým do šestnácti let i po dobu přípravy na povolání.

9. Učivo všech vyučovacích předmětů je rozvrženo do 33 týdnů.

10. Pokud je vyučování organizováno tak, že v týdnu je pouze teoretické vyučování, nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny. Doporučuje se však zařadit podle možností školy další hodiny tělesné výchova i v týdnech, kdy převažuje nebo je pouze odborný výcvik. Tyto hodiny se nezapočítávají do celkového počtu týdenních vyučovacích hodin z hlediska maximálního stanoveného týdenního počtu hodin.

11. Dělení hodin ve vyučovacích předmětech je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s předpisy vydanými MŠMT ČR.

12. Stanovení struktury, obsahu i rozsahu nepovinných vyučovacích předmětů je v kompetenci školy, učební osnovy zpracované vyučujícími schválí ředitel školy.

13. V 1. ročníku absolvují žáci lyžařský výcvikový kurs pokud jsou pro konání kurzu vytvořeny podmínky.

14. V souvislosti s konkrétním obsahem každého vyučovacího předmětů včetně odborného výcviku se musí každý vyučující průběžně zabývat otázkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce, soustavně se zaměřovat na důslednou výchovu žáků k péči o životní prostředí, podle charakteru oboru a obsahu předmětu aktualizovat učivo o nové poznatky vědy a techniky, zvláštní důraz klást na technický rozvoj výroby a zavádění nových materiálů - učivo aktualizovat se zřetelem na postupné zavádění výsledků vědeckotechnického pokroku v příslušném odvětví a ve firmách, pro které se žáci připravují.

15. Závěrečná zkouška se připravuje o organizuje podle platných předpisů.

Učební plán doporučený

- denní studium

 

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
 V ročníku Celkem
1. 2.  
A. Povinné vyučovací předměty
a) Základní předměty
Český jazyk a literatura 2 2 4
Občanská nauka 1 1 2
Matematika 2 2 4
Tělesná výchova 1 1 2
Celkem VVP 6 6 12
Stavební výroba 3 3 6
Odborný výcvik 21 21-24 42-45
Celkem odborné předměty 24 24-27 48-51
b) Výběrové nebo volitelné předměty 0-2 0-2 0-4
Celkem hodin týdně 30-32 30-33 60-65
B. Nepovinné vyučovací předměty