PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kód a název vzdělávacího programu:

Kmenový obor:

3667E Zedník, zednické práce, stavební práce

Učební obor:

36-67-E/007 (36-97-0/05) Dělník technických služeb

 

Zaměření: učební obor nemá zaměření

Dosažený stupeň vzdělání: odborná příprava pro výkon příslušných dělnických povolání

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

 

1 Výsledky vzdělávání 

1.1 Obecná úvodní část

Absolvent učebního oboru byl v návaznosti na všeobecně vzdělávací složku připravován tak, aby se u něj vytvořily předpoklady pro rozvoj osobnosti. Byl kladen důraz na obecně přijímané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění v demokratické společnosti. Byla akceptována osobnost žáka, zvýšila se jeho schopnost přizpůsobovat se měnícím se podmínkám společnosti a to jak v soukromém životě, tak v pracovním zařazení.

Absolvent učebního oboru vykonává jednoduché a pomocné práce při údržbě měst a obcí, jako je obsluha drobné mechanizace (sekačky, manipulační vozíky, míchačky pod.), zpracovávání stavebních hmot, pokládání dlaždic, pokládání částí kanalizace a její údržba, jednoduché malířské a natěračské práce a údržba veřejné zeleně.

 

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent:

-     si doplnil základní všeobecné vzdělání v oblasti sociálně komunikativní, tj. v jazykovém projevu, společenském chování a jednání s lidmi, v oblasti občanské výchovy a přípravy na život ve společnosti, v oblasti výchovy k péči o zdraví a ke zdravému životnímu stylu a v oblasti matematických dovedností,

-     získal dovednost uplatnit svou osobnost a chovat se v souladu s morálními zásadami
a požadavky na kulturní společenské chování,

-     je seznámen s podstatou fungování demokratické a občanské společnosti, se základními právy a povinnostmi každého občana, je si vědom důsledků nedodržování zákonnosti a porušování lidských práv a svobod každého člověka,

-     je schopen se samostatně souvisle vyjadřovat, vysvětlit a zdůvodnit svůj názor, jednání a potřeby, vhodným způsobem komunikovat s ostatními lidmi, ve svém projevu se snaží vyjadřovat v souladu s jazykovou normou všude tam, kde to situace vyžaduje,

-     má vědomosti důležité pro uplatňování ekologických předpisů o ochraně životního prostředí,

-     dovede poskytnout základní první pomoc, zná důsledky drogových a jiných závislostí a nezodpovědného sexuálního chování,

-     dokáže uplatňovat základní matematické znalosti při řešení problémů a úkolů v běžných životních i pracovních situacích.

 

1.3 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru dělník technických služeb a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky absolvent:

-     má nejzákladnější vědomosti z ekonomiky související s postavením zaměstnance nebo zaměstnavatele,

-     má vědomosti, dovednosti a návyky potřebné pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, uplatňování stanovených technologických a pracovních postupů a ekologických
předpisů k ochraně životního prostředí,

-     umí vykonávat různorodé manuální práce s odbornými prvky při běžné údržbě majetku obcí a měst,

-     umí převzít materiál určený k vykonání práce,

-     umí dopravit materiál a připravit jej před jeho zpracováním,

-     umí volit, připravovat a používat potřebné nářadí a udržovat je,

-     umí připravit pracoviště,

-     umí pracovat pod dozorem podle technologických postupů,

-     dodržuje při práci zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce,

-     dodržuje předpisy protipožární ochrany a umí zacházet s protipožárním zařízením,

-     dodržuje zásady ochrany životního prostředí.

 

2 Možnosti uplatnění absolventa 

Učební obor učilišť dělník technických služeb připravuje žáky na výkon příslušných dělnických povolání.

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, mohou po úspěšném ukončení základního vzdělání dále pokračovat ve studiu v příbuzném tříletém učebním oboru.