MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY ČESKÉ REPUBLIKY

Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
dne 11. srpna 1997 č.j.27 633/97-72 s účinností od 1. září 1997 počínaje 1. ročníkem


UČEBNÍ PLÁN


učebního oboru

36-67-H/001 ZEDNÍK


Denní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
V ročníku Celkem
1. 2. 3.  
1. Povinné předměty
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 2 2 2 6
Cizí jazyk 1 2 1 4
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 2 1 1 4
Fyzika 2 1 - 3
Základy ekologie 1 - - 1
Tělesná výchova 1 1 1 3
Celkem VVP 10 8 6 24
Odborné předměty
Ekonomika pro stavební obory - - 2 2
Odborné kreslení 2 2 1,5 5,5
Stroje a zařízení 2 - - 2
Materiály 2 2 1 5
Přestavby budov - - 2 2
Vybrané stati - 1 1 2
Technologie 2 2,5 2 6,5
Odborný výcvik 15 17,5 17,5 50
Celkem OP 23 25 27 75
Celkem VVP + OP 33 33 33 99
2. Nepovinné předměty


Poznámky :

1. V období teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin tělesné výchovy pod 2 hodiny týdně.

2. Učební plán je možné v povinných vyučovacích předmětech upravit se souhlasem ředitele až do výše 10% z celkového týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět, ani překročit celkový týdenní počet hodin stanovený učebním plánem.

3. Vyučující mohou se souhlasem ředitele provést v učebních osnovách úpravu učiva do rozsahu 30% celkové hodinové dotace v ročníku k zařazení nových aktuálních témat. Meziročníkové přesuny učiva v teoretických předmětech je možno provádět se souhlasem ředitele SOU. Přesuny učiva 
v odborném výcviku je možné provést pouze v případě, že nepůjde o činnosti zakázané mladistvým do 16 let i po dobu přípravy v SOU.

4. Zařazení nepovinných předmětů je v plné kompetenci ředitele

Večerní studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
V ročníku Celkem
1. 2. 3.  
1. Povinné předměty
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 1 1 1 3
Cizí jazyk 1 1 1 3
Občanská nauka 1 1 - 2
Matematika 2 1 1 4
Fyzika 2 1 - 3
Základy ekologie 1 - - 1
Ekonomika pro stavební obory - - 1 1
Odborné kreslení 1 2 1 4
Stroje a zařízení - 2 - 2
Materiály 1 2 1 4
Přestavby budov - - 2 2
Vybrané stati - - 2 2
Technologie 4 3 3 10
Odborný výcvik 2 2 3 7
Celkem 16 16 16 48


Poznámky :

 

Dálkové studium

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
V ročníku Celkem
1. 2. 3.  
1. Povinné předměty
Všeobecně vzdělávací předměty
Český jazyk a literatura 10 10 10 30
Cizí jazyk 10 10 10 30
Občanská nauka 10 10 - 20
Matematika 30 10 10 50
Fyzika 20 10 - 30
Základy ekologie 10 - - 10
Ekonomika pro stavební obory - - 20 20
Odborné kreslení 10 20 20 50
Stroje a zařízení 10 10 - 20
Materiály 10 20 - 30
Přestavby budov - 20 - 20
Vybrané stati - - 20 20
Technologie 30 20 30 80
Odborný výcvik 20 40 40 100
Celkem 170 180 160 510


Poznámky :