PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kmenový obor:

3667 H  Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce

Učební obor:

36-67-H/003 (36-97-2/12) Kamnář

Dosažený stupeň vzdělání:

střední odborné

Způsob ukončení a certifikace:

závěrečná zkouška, výuční list

  

1.             Výsledky vzdělávání

1.1.       Obecná úvodní část

Absolvent je schopen po ukončení přípravy, úspěšném vykonání závěrečné zkoušky a po absolvování příslušné praxe samostatně provádět základní práce při stavbě, přestavbě a opravách kamen a krbů.

K charakteristickým schopnostem a vlastnostem absolventa patří vztah k oboru, poctivost, svědomitost, odpovědnost a schopnost pracovat v kolektivu.

Absolvent dovede samostatně rozhodovat v odborné oblasti a po příslušné praxi aktivně působit v oblasti podnikání.

1.2.       Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent

-          je si vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana;

-          chápe principy demokratické společnosti a je ochoten je ve svém životě uplatňovat;

-          uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, respektuje práva druhých, uznává rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras;

-          je si vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku;

-          preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí;

-          je samostatný a odpovědný v jednání i v pracovní činnosti;

-          chápe význam a nutnost celkového osobního rozvoje a profesní připravenosti, disponuje základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a styk s lidmi;

-          je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání;

-          uvědomuje si, že s postupem vědecko-technického rozvoje stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností;

-          orientuje se na trhu práce a je schopen rozhodovat o svém pracovním uplatnění;

-          uvědomuje si vliv přírodního prostřední i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí i dopad lidské činnosti na přírodu;

-          v ústním i písemném jazykovém projevu usiluje o dodržování jazykových norem, o výstižné a logicky správné vyjadřování;

-          v cizím jazyce rozumí jednoduchým rozhovorům o věcech denního života, dovede získat jednoduchou informaci a sdělit podstatné myšlenky z běžně vyslechnutého nebo přečteného textu, dovede v jednoduchých větách hovořit o známé tematice a ovládá základní terminologii svého oboru;

-          má pozitivní vztah k umění a kultuře;

-          rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích;

-          je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci;

-          je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec;

-          snaží se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví;

-          ve své profesi dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat optimální řešení, stanovovat efektivní postupy a realizovat je.

1.3.       Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent učebního oboru kamnář je specialistou na stavby, rekonstrukce, opravy a údržbu klasických i moderních keramických kamen a sporáků a ostatních lokálních topidel jako jsou prádelní kotle, pece, grily a udírny. Ovládá stavbu krbů s otevřeným ohništěm, krbovými vložkami a uzavřenými topeništi. Zná způsoby správného používání topidel včetně jejich údržby, připojení ke komínům a pravidla topení v nich.

Absolvent učebního oboru:

-          umí číst stavební výkresy a náčrty a výkresy kamen a krbů a jednoduché výkresy a náčrty zhotovovat;

-          orientuje se v předpisech pro stavbu kamen;

-          dovede posoudit vlastnosti používaných materiálů, stavebních hmot, pomocných materiálů a umí je pro příslušnou pracovní činnost vhodně zvolit;

-          používat běžné i speciální nářadí; a pracovní pomůcky;

-          umí provádět základní zednické práce jako je vyzdívání jednoduchého zdiva, komínů, osazování překladů a stropních konstrukcí, omítání malých ploch různými druhy omítkovin a jednodušší dlažby a obklady;

-          dovede stanovit hmotnost topidel pro účely výpočtu zatížení vodorovných stavebních konstrukcí;

-          orientuje se v popisech pracovních technologií, materiálů a starých technik;

-          umí analyzovat závady ve funkci topidel a komínů;

-          zná základní předpisy pro připojování topidel ke komínům z hlediska správné funkce topidel a požární ochrany;

-          umí vést prvotní evidenci pracovního času a materiálů, stanovit časový rozsah práce a cenu zakázky;

-          zná základní vztahy své profese k ostatním stavebním profesím souvisejícím s oborem kamnář.

-          hospodárně využívat materiály a energie a předcházet negativním vlivům pracovních činností oboru na životní prostředí;

-          dodržovat zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce a v případě úrazu poskytnout první pomoc;

-          dodržovat zásady protipožární ochrany a zacházet s protipožárním zařízením;

-          orientovat se v základních ekonomických a pracovně-právních pojmech.

Dále zná zásady civilní ochrany a odborných stavebních činností při záchranných a vyprošťovacích pracích.

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady k uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska orientace v základních ekonomických otázkách této problematiky.

 

2.             Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním kamnář. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.

 

3.             Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolvent, který úspěšně vykonal závěrečnou zkoušku, se může ucházet o přijetí do studijního oboru SOU pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předešlou přípravu.

Absolventi mohou studovat i na jiných druzích středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.