CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU 

 

Kmenový obor: 36-67-H Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce 

Učební obor: 36-67-H/004 OBKLADAČ 

Vstupní předpoklady žáků:   Splněná základní školní docházka, splněné podmínky přijímacího řízení, zdravotní způsobilost

Délka a forma studia :           3 roky; denní, večerní a dálková

 

 

1.  Pojetí a cíle

            Jedná se o vzdělávací  program  tříletého  učebního oboru  středních odborných učilišť s vyváženým poměrem mezi teoretickou a praktickou složkou vzdělávání. Učební obor je určen pro přípravu pracovníků pro povolání obkladač.

 

2.  Charakteristika obsahových složek 

            Obsah vzdělávacího programu tvoří všeobecně vzdělávací a odborné učivo, které je rozvrženo do skupiny povinných (A) předmětů. Učivo povinného základu zahrnuje předměty základní(a) a výběrové (b).

Předměty povinného základu obsahují základní učivo, které je závazné pro všechny žáky.

Výběrové předměty obsahují speciální učivo, které stanoví škola ve spolupráci s rodiči, žáky a podnikatelskou sférou s cílem konkretizovat profil absolventa nebo reagovat na místní podmínky.

            Struktura vzdělávacího programu je vyjádřena učebním plánem. Předměty povinného základu mají stanovenu hodinovou dotaci.

 

2.1 Všeobecné vzdělávání

     Obsahové složky všeobecného vzdělávání se skládají ze

·      vzdělávání jazykového v oblasti:

a)   mateřského jazyka,   kde je výuka zaměřena  především  na  upevnění  znalostí získaných na základní škole, rozvoj  komunikativní dovednosti žáků a vzbuzení zájmu žáků o četbu umělecky hodnotné literatury;

b)  cizího jazyka,  kde je výuka zaměřena na upevnění znalostí  získaných na základní škole a  rozvíjení  schopnosti  porozumět  a  v  jednoduchých větách hovořit o běžných věcech denního  života; součástí výuky je zvládnutí odborné terminologie  oboru;

·      vzdělávání společenskovědního, které se realizuje v občanské nauce a jehož cílem je přispět k přípravě žáků na jejich  soukromý a občanský život v demokratické společnosti tak, aby se  žáci lépe orientovali ve společnosti a mohli se aktivně zapojit  do ovlivňování veřejných záležitostí a dokázali řešit také svoje  soukromé problémy;

·      vzdělávání matematického, které se realizuje v předmětu matematika a které má žákům poskytnout základní matematické  vědomosti potřebné k osvojení učiva odborných předmětů a řešení  praktických úkolů denní potřeby a dále přispět ke správnému  chápání kvantitativních i kvalitativních stránek reálného světa  a dále v předmětu práce s počítačem, který poskytuje žákům  základní vědomosti, umožňující použití počítače při pracovním  uplatnění i v běžném životě, základní matematické dovednosti jsou aplikovány v odborných předmětech (především v technologii a odborném výcviku); 

·      vzdělávání přírodovědného, které se realizuje v předmětu fyzika a které má žákům poskytnout ucelený soubor vědomostí a  dovedností nezbytných pro zvládnutí učiva odborných předmětů; fyzika plní kromě všeobecné vzdělávací funkce i funkci  polytechnickou, její znalost je nezbytná pro pochopení  fyzikálních jevů, odehrávajících se v přírodě nebo s nimiž se  může pracovník setkat ve své odborné praxi, s kterými budou  pracovat, úkolem vzdělávání v ekologické oblasti je vést žáky od  pochopení základních ekologických souvislostí v přírodě a  biosociální podstaty člověka k poznávání vztahů člověka a jeho  životního prostředí; důležitou složkou je poznání vlivu oboru na utváření životního prostředí; poznatky fyzikální jsou aplikovány v předmětu technologie; 

·      estetického  vzdělávání, které se realizuje v literárním vzdělávání v rámci českého jazyka, k formování estetického cítění přispívá i výuka v předmětech odborné kreslení, technologie; 

·      rozvoje tělesné kultury realizované v předmětu tělesná výchova s cílem přispívat ke všestrannému a harmonickému rozvoji žáků  zvyšováním tělesné zdatnosti, rozvíjením pohybových schopností a  prohlubováním vědomostí tvořících součást tělesné kultury.

 

2.2  Odborné vzdělávání

            Odborné vzdělávání poskytuje žákům soubor teoretických vědomostí a praktických dovedností a návyků nezbytných pro jejich budoucí uplatnění v povolání obkladač.

            Odborné vzdělávání se skládá z teoretického učiva zahrnutého v předmětech ekonomika, odborné kreslení,  materiály, stavební konstrukce, přestavby budov, technologie
a učiva praktického charakteru, obsaženého v předmětu odborný výcvik. Při výuce v odborných vyučovacích předmětech se uplatňují aspekty estetické a ekologické.

 

2.3 Klíčové dovednosti

            V rámci všeobecně vzdělávací a odborné teoretické složky vzdělávání žáků oboru obkladač jsou rozvíjeny především klíčové dovednosti komunikativní, numerické aplikace, dovednosti řešit problémové situace, dovednosti využívat informační technologie a pracovat
s informacemi. V praktické složce vzdělávání budou rozvíjeny dovednosti komunikativní, řešit problémy a problémové situace, numerické aplikace a dovednosti využívat informační technologie a pracovat s informacemi. Při vykonávání odborného výcviku u odborných firem je při styku žáků s jejich pracovníky kladen důraz na rozvíjení dovedností personálních a interpersonálních.

            Klíčové dovednosti získávané prostřednictvím vzdělávání mají žákům usnadňovat proces celoživotního vzdělávání a umožnit jim přizpůsobivěji reagovat na měnící se podmínky na trhu práce.

            Klíčové dovednosti jsou definovány v publikaci Uplatnění nových prvků při aplikaci Standardu středoškolského odborného vzdělávání, vydané Výzkumným ústavem odborného školství Praha, 1998.

 

3.  Organizace výuky

            Studium je organizováno jako tříleté denní, večerní nebo dálkové a je zakončeno závěrečnou zkouškou podle příslušných právních norem.

 

4.  Metodické přístupy 

            Metody a formy vzdělávání volí vyučující se zřetelem k charakteru vyučovacího předmětu, konkrétní situaci v pedagogickém procesu a s ohledem na možnosti školy. Cílem je vytvářet a rozvíjet profesní schopnosti a vlastnosti žáků včetně schopností jednat se spolupracovníky a zákazníky, estetického cítění a vztahu k životnímu prostředí. Důležitou složkou výchovy je vykonávání odborného výcviku ve spolupráci s podnikatelskou sférou v provozních podmínkách. Při hodnocení žáků je kladen důraz na praktické činnosti.

 

5. Požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci, hygienu práce a požární ochranu

            Neoddělitelnou součástí teoretického i praktického vyučování je problematika bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce a požární ochrany.

            Ve výchovně vzdělávacím procesu musí výchova k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci vycházet z platných právních předpisů - zákonů, prováděcích vládních nařízení, vyhlášek a norem. Výklad musí směřovat od všeobecného ke konkrétnímu a postihovat jak otázky a předpisy bezpečnosti z hlediska jednotlivce, tak pracovníka řídícího činnost kolektivu.

            V prostorách určených pro vyučování žáků je třeba vytvořit podle platných předpisů podmínky pro zajištění bezpečnosti a hygieny práce a požární ochrany.

            Rozsah praktické přípravy na povolání je určen učebními osnovami. Podmínky, za kterých je možno tuto přípravu provádět, stanoví ZP ve znění pozdějších předpisů, v § 163 až 168 a dále ustanovení Vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č.261/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, podle níž je nutno respektovat zásady, vztahující se k zakázaným pracím.

Základními podmínkami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se rozumí :

1.    Důkladné seznámení žáků s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, s protipožárními předpisy a technologickými  postupy.

2.    Používání strojního zařízení, pracovních nástrojů a pomůcek, které odpovídají bezpečnostním předpisům.

3.    Používání osobních ochranných prostředků podle platných  předpisů.

4.    Dodržování maximálního počtu žáků ve skupině dozorované mistrem v souladu s přílohou č.1 vyhlášky MŠMT ČR č.354/1991 Sb. o  středních školách v platném znění.

5.    Vykonávání stanoveného dozoru, přičemž stupně dozoru jsou vymezeny následovně:

     Práce pod dozorem - vyžaduje trvalou přítomnost osoby  pověřené  dozorem, která dozírá na dodržování  BOZP  a  pracovního postupu. Tato osoba musí všechna pracovní místa zrakově obsáhnout tak, aby mohla bezprostředně zasáhnout  v  případě  porušení bezpečnostních předpisů, pracovních postupů nebo při ohrožení zdraví.

     Práce pod  dohledem -  osoba pověřená dohledem zkontroluje před zahájením práce pracoviště  žáků  a  pokud všechna  pracovní  místa  zrakově  neobsáhne,  pak je v průběhu prací obchází a kontroluje. Stanovení  příslušného  stupně  dozoru  na  konkrétní probírané téma odborného výcviku je povinností vedoucích pracovníků příslušného učňovského   zařízení v závislosti na charakteru tématu a podmínkách jednotlivých pracovišť, kde žáci příslušný tématický celek plní.

6.  Další specifické požadavky 

6.1 Zdravotní požadavky na uchazeče

            Do učebního oboru mohou být přijati pouze uchazeči s celkovým dobrým zdravotním stavem. Při výběru do učebního oboru obkladač nejsou zdravotně způsobilí uchazeči trpící zejména:

4    nemocemi pohybového ústrojí znemožňujícími práci ve vynucené poloze, dlouhé stání,   středně velkou zátěž,

4    poruchami funkce horních končetin (převážně poruchami hrubé motoriky)

4    prognosticky závažnými chronickými a alergickými chorobami kůže (hlavně rukou
a obličeje),

4    prognosticky závažnými chorobami srdce a oběhové soustavy vylučujícími středně velkou zátěž záchvatovými a kolapsovými stavy v případě předpokladu  práce ve výškách

4    prognosticky závažnými poruchami zraku (poruchy zorného pole, centrální zraková ostrost do+ - 6D).


Zdravotní stav posoudí příslušný registrující praktický lékař.

V případě změněné pracovní schopnosti je nutné doporučení posudkové komise sociálního zabezpečení.

 

7.  Základní předpoklady pro výuku učebního oboru obkladač

·      spolupráce školy s renomovanými firmami doporučenými Cechem obkladačů při zajišťování odborného výcviku ve 2. a 3. ročníku a odborných publikací pro  výuku;

·      proškolení vyučujících odborných předmětů technologie a mistrů odborné výchovy v akreditovaných zařízeních doporučených Cechem  obkladačů ČR;

·      dohody s výrobci obkladových materiálů, lepidel, tmelů a desek pro suché montáže
o poskytování slev na dodávky materiálu pro  odborný výcvik;

·      dílna pro cvičné obkládání, zdění, montáže a demontáže sádrokartonových konstrukcí;

·      vybavení nářadím, pomůckami a zařízením, potřebným pro zdění, obkládání a jednoduché suché montáže, např.: metr, řezačka, rozbrušovačka,  spárovací soupravy, štípací kleště, nůž, ocelová stěrka, hladítko,  kladiva, vodováha, dvojitý žebřík, pojízdné lešení, vozík na  převážení desek, elektrický šroubovák, elektrická vrtačka aj.  (postupně se doporučuje dovybavení nastřelovací pistolí,  laserovou vodováhou a otočným laserem);

·      osobní ochranné prostředky pro žáky včetně respirátorů