PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kmenový obor: 36-67-H Zedník, kamnář, zednické práce, stavební práce

Učební obor: 36-67-H/004 OBKLADAČ 

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné vzdělání a odborná příprava pro povolání obkladač

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list

 

1.    Výsledky vzdělávání 

1.1 Obecná úvodní část

             Absolvent učebního oboru obkladač byl připravován tak, aby se u něj vytvořily předpoklady pro pozitivní rozvoj osobnosti. Důraz byl kladen na vzdělávání v kontextu široce pojímaného občanství a tedy na obecně chápané kvality člověka důležité pro jeho uplatnění
v demokratické společnosti. Důležitou součástí přípravy je adaptabilita  na práci v podmínkách rychle se měnící společnosti a současně i  příprava k harmonickému rodinnému životu, vztahu k okolnímu prostředí a sobě samému.

            Získal odborné vzdělání pro práce v kterékoli stavební firmě zabývající se aplikací obkladových materiálů. Je schopen spolupracovat v pracovní skupině (týmu) s dalšími pracovníky stejné i jiné profese, rozhodovat v rámci své kompetence. Byl rovněž připravován, aby po nabytí potřebné praxe byl schopen uplatňovat získanou kvalifikaci při samostatné podnikatelské činnosti ve stavebnictví.

 

1.2  Obecné vědomosti, dovednosti a postoje:

       Absolvent

·      je si vědom vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana;

·      chápe principy demokracie a je  ochoten tyto principy ve svém životě uplatňovat;

·      upevnil a prohloubil si žádoucí postoje k osobním i nadosobním hodnotám;

·      uvědomuje si svoji národní příslušnost, svá lidská práva, respektuje práva  druhých  občanů, národů, ras a etnických skupin, uvědomuje si  škodlivost rasismu a intolerance;

·      je si vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů  společnosti na utváření společenského života, kulturního a  zdravého životního prostředí v regionálním i globálním měřítku;

·      má kladný vztah ke kulturním, historickým a  estetickým hodnotám;

·      uvědomuje si vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí a  životní prostředí, jedná tak, aby chránil přírodu, kulturní  a historické památky;

·      chápe význam a nutnost celkového osobního rozvoje a profesní  připravenosti v zájmu svém i celospolečenském;

·      je si  vědom významu dosaženého vzdělání v souvislosti s  postupem vědeckotechnického rozvoje, chápe také nutnost  svého celoživotního vzdělávání;

·      v ústním i písemném jazykovém projevu se snaží dodržovat jazykové normy, výstižně
a logicky správně se vyjadřovat;

·      je schopen dorozumět se v jednom světovém jazyce v běžných situacích, dovede v jednoduchých větách hovořit o známé tematice, dovede získat jednoduchou informaci z vyslechnutého či přečteného textu,  ovládá základní  terminologii  svém oboru;

·      rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, osvojené matematické
a  fyzikální poznatky  je schopen  uplatňovat v jejich praktických aplikacích;

·      chápe základní ekologické zákonitosti, dovede uplatňovat  poznatky z ekologie v práci
i osobním životě;

·      dovede uživatelsky pracovat s počítačem

·      má základní vědomosti a dovednosti z oblasti zdravovědy, je si vědom důležitosti udržovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví;

·      je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních vztahů, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života;

·      osvojil si poznatky a dovednosti z oblasti ochrany člověka za  mimořádných situací;

 

1.3  Odborné vědomosti, dovednosti a postoje:

      Absolvent učebního oboru dovede:

·      ve své profesi identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, vybírat a navrhovat optimální řešení, stanovovat efektivní postupy a realizovat je;

·      uplatnit se v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska orientace v základních ekonomických a právních otázkách této problematiky;

·      číst stavební výkresy, orientovat se v základní  projektové dokumentaci;

·      zhotovit jednoduché technické náčrty; 

·      na základě znalosti vlastností volit vhodné materiály a  spočítat jejich spotřebu, zná zásady jejich skladování a správného  použití při obkladačských pracích, dovede převzít jednotlivé druhy materiálů k  provedení práce, připravit si pracoviště;

·      rozměřit a správně založit obklad dle výkresu za pomoci měřidel a měřících přístrojů;

·      samostatně provádět veškeré kladečské a obkládačské práce v  interiérech, na fasádách budov, nádržích a bazénech při použití  keramických i přírodních obkladových materiálů;

·      postavit a demontovat jednoduché lehké pracovní a ochranné  lešení, nevyžadující speciální školení;

·      používat nářadí, přístroje a strojní zařízení pro provádění  základních tesařských, truhlářských, kamenických,  štukatérských a izolatérských prací včetně jeho základní údržby;

·      samostatně vyzdívat běžné zdivo z různých stavebních prvků a  materiálů;

·      provádět betonové mazaniny a běžné  vnitřní i vnější omítky;

·      základní práce při opravách a rekonstrukcích interiérů  budov včetně vestaveb dělicích stěn a příček, provádět jednoduché suché montáže;

·      osazovat prvky  přidružené stavební výroby včetně prvků sanitárních;

·      vést písemnou dokumentaci související s  prováděnými pracemi;

·      samostatně myslet a pohotově se rozhodovat ve  standardních výrobních a podnikatelských situacích, umí nalézat  optimální varianty řešení úkolů;

·      uplatňovat dovednosti a návyky potřebné pro bezpečnou a zdraví neohrožující práci, stanovené technologické a pracovní postupy;

2. Možnosti uplatnění absolventa:

    Absolvent tříletého učebního oboru je schopen vykonávat činnosti související s povoláním  
    obkladač. Po absolvování příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.