MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY


Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
 dne 8. července 2002 čj. 18 910/2002-23 s platností od 1. září 2003 počínaje 1. ročníkem.

 

UČEBNÍ PLÁN 

 

učebního oboru

36-67-H/004 Obkladač

 

Denní studium

 

Počet týdenních vyučovacích hodin

 

Kategorie a názvy vyučovacích

v ročníku

Celkem

předmětů

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

2

2

2

6

Cizí jazyk

1

2

1

4

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

1

4

Fyzika

2

-

-

2

Základy  ekologie

1

-

-

1

Práce s počítačem

-

1

1

2

Tělesná výchova

2

1

2

5

  Celkem VVP

11

8

8

27

Ekonomika  pro stavební obory

-

-

2

2

Odborné kreslení

2

2

1

5

Materiály

2

2

-

4

Stavební konstrukce

-

1

-

1

Přestavby budov

-

-

1

1

Technologie        

3

2,5

2,5

8

Odborný výcvik

15

17,5

 17,5

50

Celkem odborné předměty

22

25

24

71

b) výběrové

-

-

1

1

Celkem hodin týdně

33

33

33

99

Poznámky k učebnímu plánu:

1.      Celkový týdenní počet vyučovacích hodin činí maximálně 33.  V období teoretického vyučování nesmí klesnout počet hodin  tělesnć výchovy pod 2 hodiny týdně. Doporučuje se dle možnosti zařadit další hodiny tělesné výchovy mimo učební plán.

2.      Základní předměty (a) představují základ vzdělání v učebním  oboru - jsou v nich zahrnuty předměty všeobecně vzdělávací  a odborné. Výběrové předměty (b) jsou voleny v návaznosti na profil absolventa. Doporučuje se zařadit vyučovací předmět estetická výchova nebo konverzace v cizím jazyce. Rozhodnutí  o zařazení výběrových předmětů je plně v kompetenci ředitele středního odborného učiliště. Hodinové dotace výběrového předmětu lze využít k posílení některého povinného vyučovacího předmětu.

3.      Všeobecně vzdělávací vyučovací předměty se vyučují podle  platných učebních osnov pro tříleté učební obory středních odborných učilišť schválených MŠMT   vydávaných VÚOŠ Praha. Matematika se vyučuje podle učební osnovy pro tříleté učební obory středních odborných učilišť schválené MŠMT, čj. 23 093/99-22 ze dne 14. 6. 1999. Předmět práce s počítačem se doporučuje vyučovat podle učební osnovy schválené MŠMT, čj. 25 876/98-23 ze dne 7. 9. 1998. Předmět ekonomika lze vyučovat též podle vyučovací osnovy ekonomika  pro tříleté učební obory SOU, schválené 1. 6. 1999, čj. 22065/99-23.

4.      Učební plán je možné v povinných vyučovacích předmětech  upravit se souhlasem ředitele až do výše 10 % z celkového  týdenního počtu vyučovacích hodin v příslušném ročníku. Při  této úpravě není možné zrušit žádný vyučovací předmět, ani  překročit celkový týdenní počet vyučovacích hodin stanovený  učebním plánem.

5.      Vyučující mohou se souhlasem ředitele provést v učebních  osnovách úpravu vzdělávacího obsahu v rozsahu do 30 % celkové  hodinové dotace v ročníku, směřující zejména k inovacím  vzdělávacího obsahu a promítnutí regionálních aspektů. Uvedené úpravy nesmí být v rozporu s požadavky Standardu  středoškolského odborného vzdělávání. Meziročníkové přesuny  učiva v teoretických předmětech je možno provádět se souhlasem ředitele středního odborného učiliště. Přesuny učiva v odborném výcviku lze provést  pouze v případě, že nepůjde o činnosti zakázané mladistvým do šestnácti let i po dobu přípravy ve středním odborném učilišti.

6.      Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných  předpisů.

 

 

Večerní studium

 

 

 

Odstranit (přidat)řádku - vlevo kliknout,aby řádka byla celá začerněná, pak Tabulka - Odstranit (Vložit) řádky                 Toto nemusíte mazat, na tisku to nebude.

 

Počet týdenních vyučovacích hodin

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů

V ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

1

1

2

4

Cizí jazyk

1

1

1

3

Občanská nauka

1

1

1

3

Matematika

2

1

1

4

Fyzika

1

1

-

2

Základy  ekologie

1

-

-

1

Práce s počítačem

-

1

1

2

Celkem VVP

7

6

6

19

Ekonomika pro stavební obory                   

-

-

1

1

Odborné kreslení

1

1

1

3

Materiály

2

1

-

3

Stavební konstrukce

-

1

-

1

Přestavby budov

-

-

1

1

Technologie        

3

3

2

8

Odborný výcvik

2

 3

3

8

Celkem odborné předměty

8

 9

8

25

Celkem hodin týdně

15

15

14

44

Poznámky k učebnímu plánu:

1.      Ve večerním studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah studia v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu vyučovacích hodin uvedených v učebním plánu večerního studia. Upravený  tematický plán schvaluje ředitel středního odborného učiliště.

2.      Vyučovací hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. jeden vyučovací den - 4 hodiny). Tyto vyučovací hodiny jsou určeny pro souborné práce a doplňující instruktáže. Obdobně lze kumulovat vyučovací hodiny předmětu práce s počítačem.

3.      Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.

 

 

Dálkové studium 

Kategorie a názvy vyučovacích

Počet konzultačních hodin

  předmětů

V ročníku

Celkem

 

1.

2.

3.

 

A. Povinné

 

 

 

 

a) základní

 

 

 

 

Český jazyk a literatura

10

10

20

40

Cizí jazyk

20

10

10

40

Občanská nauka

10

10

-

20

Matematika

20

10

10

40

Fyzika

20

-

-

20

Základy  ekologie

10

-

-

10

Práce s počítačem

-

20

-

20

Celkem VVP

90

60

40

190

Ekonomika pro stavební obory

-

-

20

20

Odborné kreslení

10

10

10

30

Materiály

20

10

-

30

Stavební konstrukce

-

10

-

10

Přestavby budov

-

-

10

10

Technologie

20

20

30

70

Odborný výcvik

20

50

50

120

  Celkem odborné předměty

70

100

120

290

Celkem hodin     

160

160

160

480

                 

Poznámky k učebnímu plánu:

1.      V dálkovém studiu se vyučuje podle učebních osnov denního studia. Obsah a rozsah studia v tematickém plánu si přizpůsobí vyučující podle počtu konzultačních hodin uvedených v učebním plánu dálkového studia. Upravený tematický plán schvaluje ředitel středního odborného učiliště.

2.      Počty konzultačních hodin v ročníku stanovené učebním plánem dálkového studia jsou závazné a musí se rovnoměrně rozložit do dvou  pololetí školního roku. Ředitel středního odborného učiliště rozhodne, zda stanovené počty konzultačních hodin zařadí do pravidelného týdenního nebo čtrnáctidenního rozvrhu nebo jinak uspořádaného harmonogramu konzultací.

3.      Konzultační hodiny stanovené pro odborný výcvik se soustřeďují do větších vyučovacích celků - dní (např. 20 konzultačních  hodin je možno zařadit do 3 dnů). Tyto konzultační hodiny slouží na doplnění a upevnění profilových dovedností formou souborných prací.

4.      V závěru každého pololetí se vykonají zkoušky ze všech předmětů, kterým se podle učebního plánu v příslušném pololetí vyučovalo. V jednom dni se doporučuje konat zkoušky maximálně ze tří předmětů.

5.      Závěrečná zkouška se připravuje a organizuje podle platných předpisů.