PROFIL ABSOLVENTA

 

 

Kód a název vzdělávacího programu:

Kmenový obor:

3669H Pokrývač, pokrývačské práce

Učební obor:

36-69-H/001 (36-77-2/00) Pokrývač

Zaměření: učební obor nemá zaměření.

Dosažený stupeň vzdělání: střední odborné.

Způsob ukončení a certifikace: závěrečná zkouška, výuční list.

 

1 Výsledky vzdělávání 

1.1 Obecná úvodní část

K charakteristickým schopnostem a vlastnostem absolventa patří vztah k oboru, poctivost, svědomitost, odpovědnost a schopnost pracovat v kolektivu.

Absolvent dovede samostatně rozhodovat v odborné oblasti a po příslušné praxi aktivně působit v oblasti podnikání.

 

1.2 Obecné vědomosti, dovednosti a postoje

Absolvent

-     je si vědom vzájemného vztahu svobody a odpovědnosti i rovnosti svobod a práv každého občana;

-     chápe principy demokratické společnosti a je ochoten je ve svém životě uplatňovat;

-     uvědomuje si svou národní příslušnost a svá lidská práva, respektuje práva druhých, uznává rovnost a práva jiných národů, etnických skupin a ras;

-     je si vědom významu aktivní účasti své i ostatních členů společnosti na utváření společenského života, kulturního a přírodního prostředí v regionálním i celosvětovém měřítku;

-      preferuje tolerantní postoje k názorům a hodnotám jiných lidí;

-     je samostatný a odpovědný v jednání i v pracovní činnosti;

-     chápe význam a nutnost celkového osobnostního rozvoje a profesní připravenosti, je vybaven základními dovednostmi pro poznání a regulaci vlastní osobnosti a styk s lidmi;

-     je si vědom toho, jaký význam má pro něj dosažené vzdělání;

-     uvědomuje si, že s postupem vědeckotechnického rozvoje stále vzrůstají nároky na kvalifikovanou pracovní činnost i na inovace pracovních dovedností, je ochoten

-     a schopen se adaptovat na změny trhu práce a kvalifikace;

-     uvědomuje si vliv přírodního prostřední i vliv rozvoje vědy a techniky na život lidí i dopad lidské činnosti na přírodu;

-     v ústním i písemném jazykovém projevu usiluje o dodržování jazykových norem, o výstižné a logicky správné vyjadřování;

-     v cizím jazyce rozumí jednoduchým rozhovorům o věcech denního života, dovede získat jednoduchou informaci a sdělit podstatné myšlenky z běžně vyslechnutého nebo přečteného textu, dovede v jednoduchých větách hovořit o známé tematice a ovládá základní terminologii svého oboru;

-     má pozitivní vztah k umění a kultuře;

-     rozumí základním matematickým pojmům a vztahům mezi nimi, umí vyhledávat, hodnotit a třídit matematické informace a dokáže používat získané matematické poznatky při řešení problémů a úkolů v běžných životních i v profesních situacích;

-     je schopen aplikovat získané přírodovědné poznatky v občanském životě i ve své odborné práci;

-     je seznámen s rolí životního partnera a rodiče, je poučen o nebezpečí neodpovědných sexuálních styků, drogové závislosti a o vlivech nezdravého způsobu života vůbec;

-      snaží se udržovat i zvyšovat svou tělesnou zdatnost a upevňovat své zdraví;

-     ve své profesi dovede identifikovat a analyzovat problémy, zvažovat možnosti jejich řešení, navrhovat optimální řešení, stanovovat efektivní postupy a realizovat je.

 

1.3 Odborné vědomosti, dovednosti a postoje

Po ukončení přípravy v učebním oboru pokrývač a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky má absolvent základní teoretické znalosti o používaných materiálech, technologických a pracovních postupech a dovede vykonávat základní pokrývačské práce.

V souladu s potřebami podnikatelské sféry jsou žáci učebního oboru pokrývač seznámeni také se základními materiály, technologickými a pracovními postupy používanými pro práce na střechách v souvisejících oborech tesař a klempíř - stavební výroba. V odborném výcviku získají dovednosti v provádění jednoduchých tesařských a klempířských prací na střechách.

Absolvent učebního oboru dovede:

-        číst stavební výkresy a orientovat se v projektové a technické dokumentaci;

-        zhotovit jednoduché pokrývačské výkresy a náčrty;

-        provádět jednoduché pokrývačské práce podle prováděcích výkresů;

-        hotové dílo zaměřit a zakreslit do výkresu;

-        provádět jednoduché výpočty z oboru;

-        volit správný technologický postup a organizaci práce;

-        volit vhodný materiál a výrobky a správně je používat při provádění pokrývačských prací;

-        připravovat a používat potřebné nářadí, pomůcky, stroje a zařízení a udržovat je;

-        ručně opracovat dřevo;

-        posoudit optimální pracovní podmínky pro pokrývačské práce, jako jsou teplota
vzduchu, vlhkost aj.;

-        dopravit materiál a připravit jej před jeho zpracováním;

-        používat materiálové, technické a výkonové normy;

-        stanovit potřebu materiálu a pracovníků;

-        orientovat se v jednoduchých cenových záležitostech oboru;

-        sledovat a hodnotit množství a kvalitu vykonané práce;

-        dodržovat zásady a předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a hygieny práce;

-        dodržovat zásady protipožární ochrany a zacházet s protipožárním zařízením;

-        posuzovat vlivy své pracovní činnosti na životní prostředí.

Při práci na šikmých střechách dovede:

-        klást a upevňovat krytinu z různých materiálů na bednění a laťování;

-        rozebírat a třídit krytinu pro další použití;

-        rozměřovat střešní plochy pro kladení krytiny;

-        opravovat krytinu z různých materiálů;

-        provádět úpravy a opravy krytin na hřebenech, nárožích, v úžlabích a okapech;

-        provádět dočasné pokrývání střech;

-        klást podkladové lepenky a pojistné fólie;

-        podmazávat taškovou krytinu z půdy;

-        provádět jednoduché klempířské práce na střechách v rozsahu zaškolení;

-        provádět jednoduché práce na tesařských konstrukcích krovů šikmých střech.

Při práci na plochých střechách dovede:

-     zhotovovat a opravovat lepenkové krytiny pokládané na hladko na bednění nebo
kombinované z vícevrstvých vložkových krytin na betonovém podkladu v různém
provedení;

-        pracovat s asfaltovými nátěry - nanášet penetrační nátěry, rozehřívat asfalt, provádět
asfaltové nátěry, lepit izolační pásy do asfaltu;

-        natavovat asfaltové hydroizolační pásy;

-     vytvářet dilatační a smykové zóny, volný a kotvený podklad pro další vrstvy střešního pláště;

-        pracovat s plastovými hydroizolačními pásy, stěrkovými a nátěrovými hmotami;

-        provádět povrchové úpravy nátěry, posypy a násypy;

-        zhotovovat doplňkové vrstvy střešního pláště;

-        provádět jednoduché klempířské práce v rozsahu zaškolení.

 

Dále zná zásady civilní ochrany a odborných stavebních činností při záchranných a vyprošťovacích pracích.

Po příslušné praxi by měl absolvent učebního oboru pokrývač umět provádět složitější pokrývačské práce při obnově památek včetně objektů lidové architektury. Pokrývat
a opravovat krytinu tvarovaných štítů, atikového zdiva, ohradních zdí, bran a pod. jakýmkoli druhem materiálu. Provádět náročné okrasné pokrývání střešních těles všemi druhy krytin, krýt a opravovat střechy zvláštních tvarů na různých podkladech měkkými a tvrdými krytinami s přizpůsobením původní technice krytí nebo podle historických slohů a vzorů při obnově památek.

Absolvent má vytvořeny základní předpoklady pro uplatnění v živnostenském podnikání jak z hlediska profesních dovedností, tak z hlediska orientace v základních ekonomických
a právních otázkách této činnosti.

 

2 Možnosti uplatnění absolventa

Absolvent je schopen vykonávat činnosti související s povoláním pokrývač. Po získání příslušné praxe může samostatně podnikat v oboru.